Prawo Pracy: Akademia kadr 2023 –3 dniowe kompendium zmian. Nowelizacja Kodeksu Pracy z uwzględnieniem zmian dotyczących pracy zdalnej, kontroli trzeźwości pracowników oraz dyrektywy work life balance

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Prawo Pracy: Akademia kadr 2023 –3 dniowe kompendium zmian. Nowelizacja Kodeksu Pracy z uwzględnieniem zmian dotyczących pracy zdalnej, kontroli trzeźwości pracowników oraz dyrektywy work life balance

06 02 2023 - 08 02 2023 - Kraków
13 02 2023 - 15 02 2023 - Gdańsk
20 02 2023 - 22 02 2023 - Poznań
08 03 2023 - 10 03 2023 - Katowice
13 03 2023 - 15 03 2023 - Gdańsk
13 03 2023 - 15 03 2023 - Kraków
20 03 2023 - 22 03 2023 - Warszawa
20 03 2023 - 22 03 2023 - Wrocław

Kategoria:

Rok 2023 zapowiada się jako rok rewolucyjnych zmian w prawie pracy, w tym przede wszystkim w regulacji kodeksowej – Kodeks pracy. Niektóre z instytucji pojawią się w kodeksowym porządku prawnym po raz pierwszy (praca zdalna, kontrola trzeźwości pracownika), a inne będą podlegały gruntownym zmianom (zatrudnienie terminowe, w szczególności umowa na okres próbny, informowanie pracowników o warunkach zatrudnienia).

Adresaci szkolenia

Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Cel szkolenia

Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej aktualizacja w zakresie najnowszych i projektowanych zmian prawnych w 2023. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi, które przygotowują umowy o pracę, zwalniają pracowników, prowadzą akta osobowe, rozliczają urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie, wychowawcze, ojcowskie i inne nieobecności, a także planują i rozliczają czas pracy. Omówione zostaną najważniejsze zmiany nowelizacji na tle nowelizacji przepisów z ostatniego okresu, jak również planowanych dużych zmian w Kodeksie pracy w 2023 roku. Szkolenie uwzględnia również bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Zastosowana formuła szkoleń ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce.

Program

DZIEŃ I
Akta pracownicze 2023 – od zatrudnienia do zwolnienia. Praca zdalna, kontrola trzeźwości, work life balance. Najważniejsze orzecznictwo – od zatrudnienia do zwolnienia. Najważniejsze orzeczenia Izby Pracy Sądu Najwyższego z 2022 r. Na co powinni w 2023 roku zwrócić uwagę pracodawcy, aby nie znaleźć się z pracownikiem w sądzie pracy.

Pracodawcy będą musieli zmierzyć się z koniecznością dostosowania dokumentacji pracowniczej do obowiązujących przepisów w 2023. Pracodawcy nie będą mogli zakazać pracownikom dodatkowego zatrudnienia chyba, że zostanie zawarta z pracownikiem umowa o zakazie konkurencji. Czy będzie oznaczać to zawieranie większej ilości tego typu umów? Czy pracodawcy przestaną bać się zapisu o odszkodowaniu płaconym w zamian za niepodejmowanie działalności konkurencyjnej? Uczestnicy dowiedzą się m.in. o tym jaką nieoczywistą funkcję pełni dzisiaj wspomniana umowa – zmniejsza fluktuację kadr. Odszkodowanie i zadośćuczynienie – za naruszenie jakich przepisów – według „Nowego KP” pracodawca będzie musiał zapłacić odszkodowanie. Kiedy pracownikowi będzie przysługiwać zadośćuczynienie. Omówione zostaną również inne pojęcia takie jak np. monitoring, termin, odprawa. Zebrana zostanie cała istotna wiedza dotycząca wybranych pojęć. Szereg różnych przepisów prawa pracy traktuje, o tym w jakiej formie powinien być sporządzany określony dokument, czy dokonana czynność. Na szkoleniu zbierzemy całą wiedzę w tej niezwykle praktycznej kwestii (kiedy forma pisemna, kiedy elektroniczna, a kiedy wystarczy zachowanie formy dokumentowej). Uczestnicy dowiedzą się jaką dokumentację będzie sporządzać i/lub przechowywać (gdzie, przez jaki okres czasu) pracodawca w związku z kontrolą trzeźwości pracownika. Omówione zostaną wybrane problemy związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników w 2023 r. O ile ustawodawca nie określa choćby przykładowych przyczyn rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, o tyle wskazuje w znowelizowanych przepisach jakie nie mogą być przyczyny wypowiedzenia i/lub rozwiązania umowy z pracownikiem. Poznamy wady i zalety zatrudnienia niepracowniczego w 2023 roku – na podstawie dobrych źródeł wiedzy. Na koniec Uczestnicy poznają tematy, które zaprzątały Sędziów Izby Pracy w Sądzie Najwyższym i jak mają się one do codziennej praktyki w Działach Personalnych, w szczególności omówione zostaną błędy, które mogą zaprowadzić pracodawcę do sądu pracy.

1. Pojęcia, które powinna znać każda osoba zatrudniona w Dziale HR.

• forma pisemna, forma dokumentowa, forma elektroniczna – jakie dokumenty pracownicze w jakiej formie – przeglądamy Kodeks Pracy (KP), w tym zmiany przewidziane w projektach zmian do Kodeks pracy (druk Sejmowy nr 2335, Projekt Rządowy nr UC118).;
• monitoring – wizyjny oraz inne formy monitoringu, w tym kontrola osobista pracownika – kiedy kontrola pracownika wymaga stosownej regulacji regulaminowej, uprzedzenia pracownika itp., który przepis traktuje o dopuszczalności przeszukania pracownika, czy zapis z kamery może być dowodem wcześniejszego opuszczenia pracy przez pracownika;
• zadośćuczynienie i odszkodowanie – jakie przepisy i w jakich sytuacjach przewidują odszkodowanie i zadośćuczynienie dla pracownika – – przeglądamy KP, w tym zmiany przewidziane w rządowym projekcie zmiany ustawy Kodeks pracy (projekt nr UC118);
termin to pojęcie często występujące w KP – skąd w ogóle wiadomo jak liczyć terminy i kiedy można sięgać do Kodeksu cywilnego a kiedy najlepiej o nim zapomnieć, specyfika liczenia terminów przy limitach umów na czas określony, terminu w jakim można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, długości nieobecności
w kontekście proporcjonalnego obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego;
odprawa – dla powołanego do służby wojskowej (po wejściu w życie ustawy z dnia 11.03.2022 r. o obronie Ojczyzny), emerytalna i rentowa, pośmiertna, z tytułu zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników;
• praca zdalna – od tej uzgadnianej przy zawieraniu umowy o pracę po okazjonalną pracę zdalną – co warto wiedzieć na temat zmiany ustawy Kodeks pracy (druk Sejmowy nr 2335);

2. Dokumentacja pracownicza i zatrudnianie pracowników w 2023 r.
• zatrudnienie przez Internet, jak krok po kroku zatrudnić pracownika na odległość
i nie popełnić przy tym wykroczenia;
nowe wymogi w zakresie informowania pracowników o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP – czyli jak krok po kroku przygotować informację dla pracownika do umowy o pracę zgodną z rządowym projektem zmiany ustawy Kodeks pracy (UC118) ;
umowa o pracę na okres próbny po nowelizacji – jakie wyzwania stawia przed pracodawcami projekt ustawy – uwarunkowania zatrudniania na 3 miesięczny okres próbny, przedłużanie okresu próbnego, ponowne zatrudnienie pracownika a okres próbny, okres próbny po umowie na czas nieokreślony, omówienie nowego wzoru umowy;
umowa na czas określony – czy coś jeszcze różni ją od umowy bezterminowej, czy w ogóle warto jeszcze zawierać po zmianie przepisów,

umowa o zakazie konkurencji – czy pracodawcy, po wejściu w życie powinni przyjrzeć się bliżej temu dokumentowi, a jeżeli tak to kiedy, co to oznacza, że pracownik posiada ważne informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, najważniejsze klauzule umowy o zakazie konkurencji takie jak okres obowiązywania zakazu, zakres przedmiotowy, możliwość „wyjścia” przez pracodawcę z umowy, kary umowne, odszkodowanie należne pracownikowi;

zatrudnienie niepracownicze – zatrudnienie na umowę zlecenia, samozatrudnienie, umowa o dzieło – co wiemy w 2023 roku o zaletach i zagrożeniach podpisania tego typu umów;

dokumentacja pracownicza z badania stanu trzeźwości – protokół sporządzany przez pracodawcę, protokół sporządzany przez Policję, informacja o niedopuszczeniu pracownika do pracy, zawiadomienie o nałożeniu kary pieniężnej – gdzie i przez jaki okres przechowywać dokumenty związane z kontrolą stanu trzeźwości.

3. Rozwiązywanie umów o pracę w 2023 r.
rozwiązanie umowy o pracę za pomocą środków porozumiewania się na odległość – jak poprawnie rozwiązać umowę o pracę przy użyciu maila, wideokonferencji, smsa.
przyczyna rozwiązania umowy o pracę – umowa na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony – co może być przyczyną, a co nie może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę, kiedy należy bezwzględnie podać przyczynę a kiedy musimy ją wskazać na żądanie pracownika – przeglądamy KP, w tym zmiany przewidziane w projektach zmian ustawy Kodeks pracy (druk Sejmowy nr 2335, Projekt Rządowy nr UC118) ;
kryteria doboru pracownika do zwolnienia – kiedy pismo zawierające oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno wskazywać na kryteria doboru pracowników
do zwolnienia, jakie mogą to być kryteria, czy kryterium może być przydatność pracownika do pracy w zmienianej organizacji, jak przeprowadzić ocenę pracowników wobec przyjętych kryteriów, czy ocena podlega ujawnieniu zwalnianemu pracownikowi, kiedy i w jakiej formie;
okres wypowiedzenia – co wolno stronom stosunku pracy w okresie wypowiedzenia, jak skrócić i przedłużyć okres wypowiedzenia i kiedy się to opłaca, czy wolno cofnąć oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy w sytuacji gdy pracownik podjął pracę u nowego pracodawcy;
• rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika czyli o czym powinni pamiętać pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, limity zależne od wielkości zatrudnienia, jakie umowy wliczają się do limitów, zwolnienia co miesiąc – pilnowanie limitów, porozumienia i wypowiedzenia zmieniające a limity, co oznacza dla pracodawcy przekroczenie limitu połączone z brakiem wdrożenia procedury zwolnień grupowych;
4. Przypadki, którymi zajmował się Sąd Najwyższy w Izbie Pracy w 2022 roku. Omówienie wybranych wypowiedzi Sądu Najwyższego zawartych w uchwałach, wyrokach i postanowieniach tegoż Sądu.

DZIEŃ II

Urlopy wypoczynkowe, bezpłatne, macierzyńskie, rodzicielskie i inne nieobecności oraz uprawnienia 2023 – dobre praktyki postępowania w określonych sytuacjach – kompendium wiedzy na temat najczęściej występujących sytuacji w przebiegu zatrudnienia pracownika. Przepisy, poglądy i stanowiska sądów pracy, PIP i z Komentarzy, a przede wszystkim dobre praktyki postępowania w określonych sytuacjach.

Spoglądamy na tematykę urlopów i zwolnień od pracy pod innym kątem. Podstawowe wiadomości o urlopach i nie tylko zostawiamy z boku skupiając się na tym co w praktyce najważniejsze, znajdywaniu rozwiązań problemów, które wiążą się z omawianymi tematami. Co istotne dajemy rozwiązania i popieramy je aktualnym poglądem z orzecznictwa lub odnalezionym w Komentarzu. Omówimy pracownika na urlopie, pracownicę w ciąży i na urlopie macierzyńskim, pracownika na zwolnieniu lekarskim itd. Wyjaśnimy jak naliczyć urlop pracownikowi, który uchyla się od przedstawienia świadectwa pracy z ostatniego zatrudnienia, kiedy wolno obniżyć wymiar urlopu i co się bardziej opłaca pracodawcy: udzielić urlopu wypoczynkowego czy wypłacić ekwiwalent. Rozważymy czy możliwe jest zwolnienie, względnie wypowiedzenie warunków pracy i płacy pracownikom, którzy korzystają z urlopów, zwolnień czy z innych przewidzianych prawem ochron np. ochrony przedemerytalnej. Zajmiemy się również sytuacją pracownika legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności – nie tylko pod kątem dodatkowego urlopu – oraz pracownikiem w podróży służbowej. Wyjaśnimy co zrobić w sytuacji, gdy pracownik pracował 8 godzin, a po jakimś czasie przynosi nam orzeczenie o niepełnosprawności oraz jak powinien wyglądać odpoczynek pracownika, który jeździ w delegacje. Przypomnimy co kryje się pod pojęciem urlopu adopcyjnego, kto może z niego skorzystać i jakie dokumenty są do tego niezbędne, czy różni się urlop tacierzyński od urlopu ojcowskiego i jak się ma skorzystanie z obniżenia wymiaru etatu do wymiaru urlopu wychowawczego. Dokonamy też porównania aktualnego stanu prawnego z tym co proponuje ustawodawca w projekcie rządowym o numerze UC118 – m.in. w zakresie urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego. Poznamy nowe instytucje przewidziane w Projekcie i ich założenia – zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy – zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej, urlop opiekuńczy.

1. Pracownik na urlopie wypoczynkowym, bezpłatnym, okolicznościowym i szkoleniowym:
co oznacza nabycie prawa do urlopu „z góry” i „z dołu”? Kiedy wolno obniżyć wymiar urlopu, w szczególności za czas przebywania przez pracownika na urlopie bezpłatnym (w tym kilka razy przez część miesiąca) i urlopie wychowawczym?
• urlop wypoczynkowy dla pracownika, który nie przedstawia „ostatniego” świadectwa pracy,
• pracownik po długim czasie przyniósł dokumenty, z których wynika wyższy wymiar urlopu – od kiedy należy przeliczyć urlop wypoczynkowy;
• urlop wypoczynkowy dodatkowy jako narzędzie mobilizujące pracowników
do korzystania z urlopów wypoczynkowych zgodnie z KP, inne sposoby – ZFŚS
i tzw. wczasy pod gruszą;
• udzielenie pracownikowi 1, 2, 4 godzin urlopu wypoczynkowego, co w przypadku gdy jedna z części urlopu nie będzie obejmowała 14 dni;
• czy pracodawca może zarządzić wykorzystanie urlopu przez wszystkich pracowników w określonym czasie? – 2 tygodnie podczas wakacji, podczas przerw świątecznych itd.
• plan urlopów, a pracownik rozpoczynający pracę w trakcie roku, czy po wakacjach można zarządzić dodatkowe zaplanowanie urlopów przez pracowników;
• 30 września 2023 r. a zaległości urlopowe;
• czy pracownik na urlopie wypoczynkowym ma obowiązek odebrania telefonu od pracodawcy i co może zrobić pracodawca jeżeli pracownik będzie uchylał się
od kontaktu?
• co się bardziej opłaca pracodawcy – wysyłać pracownika na urlop czy wypłacić ekwiwalent i czy świadczenia za te okresy się różnią, jak ustalić współczynnik urlopowy
• ile czasu na skorzystanie z urlopu okolicznościowego – miesiąc, dwa, pół roku;
• czy pracownikowi, który otrzymał dofinansowanie na studia przysługuje urlop szkoleniowy w związku z sesją egzaminacyjną, jaki urlop szkoleniowy w przypadku studiów podyplomowych.
• jakie jeszcze zmiany przewiduje Projekt Rządowym nr UC118 – nowa instytucja – zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej;

2. Pracownica w ciąży

• dokumentowanie stanu ciąży, kiedy powstają po stronie pracodawcy obowiązki,
• badania lekarskie pracownicy w ciąży – obowiązek zwolnienia z pracy,
• wypowiedzenie umowy pracownicy w ciąży a rodzaj umowy o pracę,
• zajście w ciążę w okresie wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę,
• zajście w ciążę w okresie wypowiedzenia złożonego przez pracownicę,
• porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę a ciąża pracownicy,
• przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu a wysokość ciąży,
• pracownica w ciąży a likwidacja stanowiska pracy,
• zwolnienie dyscyplinarne pracownicy w ciąży,
• wypowiedzenie zmieniające a pracownica w ciąży,
• praca w godzinach nadliczbowych a pracownica w ciąży,
• praca w równoważnym systemie czasu pracy a pracownica w ciąży,
• praca w porze nocnej pracownicy w ciąży.

3. Pracownik na zwolnieniu lekarskim:
• czy pracownik powinien zadzwonić do pracodawcy po tym jak otrzyma zwolnienie lekarskie, czy można zwolnić pracownika, który tego nie zrobi?
• czy pracownik powinien poinformować pracodawcę w sytuacji, gdy zapowiada się dłuższa nieobecność w pracy spowodowana chorobą?
• kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który był długotrwale nieobecny w pracy z powodu choroby, często korzysta ze zwolnień lekarskich?
• kiedy można zwolnić pracownika po 90 dniach, kiedy po 182 dniach, kiedy po 3 miesiącach korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, a kiedy zwolnienie nie będzie już możliwe?
• czy pracownik oczekując na przyznanie mu świadczenia rehabilitacyjnego musi usprawiedliwiać swoją nieobecność w pracy, czy pracodawca ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego?
• czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę z przyczyn niedotyczących pracowników, czy można doręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające?
• kontrola pracownika na zwolnieniu – czy jest możliwa bez uprzedniego poinformowania pracownika o zamiarze kontroli?
• czy można ukarać karą porządkową nieobecnego w pracy pracownika?
• jak należy postąpić jeżeli pracownik rozchorował się w trakcie udzielonego mu urlopu wypoczynkowego?
• choroba pracownika uniemożliwia mu dalsze wykonywanie pracy, niedopuszczenie pracownika do pracy przez lekarza medycyny pracy – jak rozwiązać umowę, czy pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę za czas niewykonywania pracy?
• czy pracodawca powinien skierować pracownika na badania kontrolne – po nieobecności trwającej dłużej niż 30 dni – kiedy wie, że pracownik nie będzie wykonywał już pracy?

4. Pracownik w podróży służbowej:
• czy pracownik może odmówić wykonania polecenia odbycia podróży służbowej?
• podróż służbowa, a wykonywanie pracy w różnych miejscowościach – brak uzgodnienia czy odpowiedniego dostosowania miejsca pracy określonego w umowie o pracę do rzeczywistego miejsca pracy;
• kiedy podróż służbowa, a kiedy umowna zmiana miejsca pracy?
• maksymalny czas trwania podróży służbowej,
• pracownik wrócił w nocy z podróży służbowej (jego samolot wylądował o godz. 1 w nocy, a o godzinie 8 miał zgodnie z rozkładem rozpocząć pracę);
• podróż służbowa a odpoczynek dobowy i tygodniowy;
• brak regulacji dotyczącej świadczeń z tytułu podróży służbowych w regulaminie wynagradzania;
• szkolenie odbywane przez pracownika w ramach podróży służbowej (projektowane zmiany KP w tym zakresie);
• nadgodziny w podróży służbowej – kiedy mogą wystąpić.

5. Pracownik w wieku przedemerytalnym:
• pracownik zostaje objęty ochrony tzw. przedemerytalną w okresie wypowiedzenia,
• wypowiedzenie zmieniająca a ochrona tzw. przedemerytalna,
• zwolnienie dyscyplinarne pracownika objętego ochroną z art. 39 KP,
• umowa o pracę na czas określony a ochrona tzw. przedemerytalna ,
• nabycie przez pracownika prawa do renty a ochrona tzw. przedemerytalna,
• obniżenie pensji pracownika a ochrona tzw. przedemerytalna,
• zmiana regulaminu wynagradzania „na niekorzyść pracowników”, a ochrona przedemerytalna,
• wypowiedzenie zmieniające w przypadku likwidacji stanowiska pracy,
• koniec ochrony tzw. przedemerytalnej a możliwość wypowiedzenia umowy o pracę.

6. Pracownik niepełnosprawny:

• czy lekki stopień niepełnosprawności daje pracownikowi jakieś uprawnienia w ramach zatrudnienia?
• urlop dla osoby niepełnosprawnej 10 czy 21 dni, dzień urlopu 7 czy 8 godzin;
• dodatkowy urlop osoby niepełnosprawnej – uwarunkowania prawne, kontynuacja orzeczenia, kiedy pracownik musi przedstawić „stare” orzeczenie, czy dodatkowy oznacza, że w pierwszym rzędzie musi być wykorzystany urlop „zwykły” wypoczynkowy;
• nabycie prawa do urlopu dodatkowego w trakcie roku kalendarzowego;
• ustalamy proporcjonalny urlop dodatkowy dla osoby niepełnosprawnej;
• urlop pracownika niepełnosprawnego – czy niewykorzystany przechodzi na nowy rok;
• pracownik dostarczył orzeczenie o niepełnosprawności z rocznym opóźnieniem czy należy przeliczyć urlop;
• pracownik dostarczył orzeczenie o niepełnosprawności z rocznym opóźnieniem jak potraktować pracę powyżej 7 godzin dziennie;
• jak wygląda wniosek urlopowy pracownika niepełnosprawnego?
• jak poprawnie wykazywać dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej na świadectwie pracy?

7. Pracownik na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim, wychowawczym.

• urlop tacierzyński a urlop ojcowski, w tym projektowane zmiany w Projekcie Rządowym nr UC118 dot. urlopu ojcowskiego;
• urlop macierzyński a zwolnienie lekarskie;
• umowa na czas określony kończy się w trakcie urlopu macierzyńskiego;
• czy jest możliwa praca podczas urlopu macierzyńskiego?
• kto może wziąć urlop adopcyjny (urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego)?
• urlop rodzicielski – aktualne uwarunkowania i projektowane zmiany w Projekcie Rządowym nr UC118 (porównanie);
• pracownik złożył wniosek o udzielenie mu 36 miesięcy urlopu wychowawczego, jak powinien postąpić pracodawca;
• podwyżki w pracy a osoba wracająca z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego;
• w jakim okresie pracownik może korzystać z obniżenia wymiaru etatu? – Jak długo na 7/8 etatu i przez ile trwa ochrona przed wypowiedzeniem, czy podczas zatrudnienia można korzystać z obniżenia wymiaru etatu i ochrony wielokrotnie – na więcej niż jedno dziecko;
• czy korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy obniża wymiar urlopu wychowawczego?
• czy pracownika na urlopie wychowawczym można zwolnić z uwagi na likwidacje stanowiska pracy?
• jakie jeszcze zmiany przewiduje Projekt Rządowym nr UC118 – nowa instytucja – urlop opiekuńczy?

DZIEŃ III

Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy 2023

Warsztat dla osób średniozaawansowanych i zaawansowanych, również dla Uczestników 3-go dnia Akademii Kadr w poprzednich latach.

Jeżeli wiesz już co wlicza się, a co nie wlicza do czasu pracy, potrafisz policzyć wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, znasz podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy takie jak doba pracownicza, tydzień pracowniczy, norma czasu pracy, wymiar czasu pracy, nadgodziny średniotygodniowe, a chcesz poznać praktyczne zastosowanie tych instytucji bez omawiania podstaw to jest to warsztat dla Ciebie. Warsztat ukierunkowany na pracę nad grafikami (oceną ich prawidłowości)
i konkretnymi przypadkami, które nastręczają problemy w codziennej pracy osób układających harmonogramy i rozliczających czas pracy. Poznasz dobre praktyki przy układaniu najbardziej skomplikowanych grafików (w czterobrygadowej organizacji czasu pracy) oraz dobre praktyki, które pozwolą do minimum ograniczyć roszczenia pracowników związane z pracą w godzinach nadliczbowych. Poznasz z jakimi problemami borykali się pracodawcy, gdy chodzi o czas pracy – na podstawie sprawozdania, które co roku przedkłada Sejmowi Państwowa Inspekcja Pracy. Poznasz co wolno tej ostatniej instytucji, gdy chodzi o tematy związane z czasem pracy i nadgodzinami. Poznasz jak argumentują zasadność swoich roszczeń pracownicy, który wystąpili z pozwem o zapłatę wynagrodzenia w związku z pracą
w godzinach nadliczbowych i w związku z jakim naruszeniem przepisów o czasie pracy pracownik może pozwać pracodawcę o zadośćuczynienie. Dowiesz się jak powinna albo jak nie powinna wyglądać regulacja regulaminowa w zakresie czasu pracy, co można objąć postanowieniami umowy o pracę oraz jak powinna wyglądać wzorcowa informacja o warunkach zatrudnienia, gdy chodzi o czas pracy. Uwzględnimy proponowane zmiany w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (nr UC 118). Szczegółowo omówimy sytuację pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4 (a po projektowanej zmianie do lat 8), pracownicy korzystającej z przerw na karmienie, pracownika korzystającego
z obniżonego wymiaru czasu pracy, pracownika łączącego pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy z korzystaniem z urlopu rodzicielskiego. W przededniu wprowadzenia do Kodeksu pracy elastycznej organizacji pracy omówimy wady i zalety dostępnych rozwiązań, które pozwalają na elastyczną organizację czasu pracy.

1. Jak prowadzić dokumentację dotyczącą ewidencjonowania czasu pracy w 2023 r. – wybrane zagadnienia z praktyki:
• jak w praktyce powinno wyglądać prowadzenie (oddzielnie dla każdego pracownika) dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy – założenie odrębnych akt, odrębna zakładka w aktach osobowych, prowadzenie dokumentacji w wersji elektronicznej;
• jakie znaczenie ma ewidencjonowanie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy;
• jak prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników wykonujących pracę zdalną, pracujących w zadaniowym systemie czasu pracy, pracowników dla których ustalono ruchomy rozkład czasu pracy (gdzie pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy);
• czy pracodawca powinien prowadzić listę obecności i jaki czas powinien
ją przechowywać;

• dobre praktyki w zakresie dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy (zapoznawanie pracowników z ewidencją czasu pracy, odbieranie od pracowników deklaracji w zakresie dni i godzin rozpoczynania i zakończenia pracy itp.);

2. Czas pracy w Regulaminie pracy, umowie o pracę i informacji w sprawie warunków zatrudnienia – dobre praktyki, problematyczne zapisy, planowane w 2023 r. zmiany w zakresie informowania pracowników o normach i wymiarze czasu pracy, odpoczynku dobowym i tygodniowym, pracy w godzinach nadliczbowych itd.
• czy w umowie o pracę powinny znaleźć się postanowienia dot. czasu pracy pracownika, a jeżeli tak to kiedy i jakie;
• zapisy umowy o pracę dot. czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy;
• jak powinna wyglądać regulacja regulaminowa (Regulamin pracy, układ zbiorowy pracy), gdy chodzi o postanowienia dot. czasu pracy (systemy czasu pracy, okresy rozliczeniowe, rozkład czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, niedziela itp.), jakie postanowienia stanowią zbędne powtarzanie przepisów Kodeksu pracy, na co zwrócić uwagę przy dokonywaniu rewizji postanowień regulaminu;
• jak dostosować treść informacji o warunkach zatrudnienia do wymogów wynikających z projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (nr UC 118). Omówienie wzoru dokumentu;

3. Wymogi, zalety i wady wprowadzenia konkretnych elementów (elastycznej) organizacji czasu pracy:
• system równoważnych norm, system skróconego tygodnia pracy, a możliwość przedłużenia normy dobowej;
• 12 miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy, a godziny nadliczbowe średniotygodniowe;
• system pracy w ruchu ciągłym, a wyższy wymiar czasu pracy pracownika;
• ruchomy rozkład czasu pracy, a możliwość naruszenia dobry pracowniczej;
• praca zmianowa, a możliwość pracy w niedzielę;
• indywidualny rozkład czasu pracy, a brak konieczności zmiany regulaminu pracy;
• zadaniowy system czasu pracy, a „bezczasowa” organizacja pracy.

4. Zasady planowania czasu pracy, czyli praktyczne porady dla osób przygotowujących harmonogramy (grafiki) czasu pracy.
• rodzaj pracy, system czasu pracy, rozkład czasu pracy – jak determinują układających grafiki;
• wymiar czasu pracy i minimalna liczba dni wolnych ustalone w okresie rozliczeniowym; jak nie planować nadgodzin, jak nie naruszać zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – prawidłowe i nieprawidłowe grafiki;
• Czy możliwa jest sytuacja, w której pracownik zgodnie z grafikiem pracuje 12 dni z rzędu bez dnia wolnego?, Czy możliwa jest sytuacja, w której pracownik zgodnie z grafikiem pracuje 7 dni w tygodniu pracowniczym?; odpoczynki dobowe i tygodniowe – prawidłowe i nieprawidłowe grafiki;
• jak układać grafik, gdy pracodawca: nie wprowadził ruchomego rozkładu czasu pracy I wprowadził ruchomy rozkład czasu pracy; Czy pracodawca może zaplanować dla pracownika 2 zmiany jednego dnia? – prawidłowe i nieprawidłowe grafiki;
• co powinna wiedzieć o niedzieli I świętach osoba planująca czas pracy – prawidłowe i nieprawidłowe grafiki;
• jak ułożyć grafik dla pracownika zatrudnionego na 1/2 I 7/8 etatu – przykładowe grafiki;
• jak się ma zaplanowany urlop wypoczynkowy I choroba pracownika do możliwości zaplanowania pracownikowi dni i godzin pracy – przykładowe grafiki;
• gdzie przydatne przy układaniu grafików są metody 4-4-1 4-4-2 i 6-2 6-2 – grafiki ułożone tymi metodami;
• w jaki sposób ustalić dla pracownika dyżur pod telefonem;

5. Zarządzanie czasem pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.
• na jakich zasadach jest możliwa zmiana harmonogramu i dlaczego powinno to się odbyć z 1-dniowym wyprzedzeniem;
• na jakich zasadach można polecić pracownikowi przyjście do pracy na wcześniejszą godzinę, niż dnia poprzedniego;
• kiedy pracownik może pracować więcej niż 13 godzin w dobie pracowniczej?;
• jak się ma nie korzystanie przez pracownika z przerw w pracy do pracy w godzinach nadliczbowych;
• kiedy pracownik może przepracować w miesiącu 80 nadgodzin?;
• kiedy polecenie pracy w sobotę I niedzielę może stanowić naruszenie przepisów
o czasie pracy i rodzić odpowiedzialność wykroczeniową pracodawcy;
• kiedy mamy do czynienia z dorozumianym poleceniem wykonywania pracy
w godzinach nadliczbowych, a kiedy aktywności pracownika nie musimy wliczać
do czasu pracy;
• czy zgoda na odpracowanie wyjścia prywatnego jest obligatoryjna i czy czas wyjścia prywatnego można odpracować wcześniej;
• pozostawanie przez pracownika w pracy poza godzinami pracy – odpracowanie spóźnienia, kilku wyjść na papierosa itp.;
• na co jeszcze należy zwrócić uwagę w kontekście czasu pracy pracowników: wiadomości email wysyłane po godzinach pracy, inna dokumentacja wskazująca na czas pracy pracowników;
• kiedy czas szkoleń pracowników i/lub podróży służbowych wlicza się do czasu pracy – z uwzględnieniem proponowanych zmian wynikających z projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (nr UC 118), a kiedy tylko należy pracownikowi udzielić odpowiedniego odpoczynku;

6. Rozliczanie czasu pracy.
• kiedy nieudzielenie dnia wolnego za sobotę nie będzie wykroczeniem?
• jak najkorzystniej rozliczyć 1 godzinę pracy w sobotę i niedzielę?
• kiedy za pracę w sobotę należy się pracownikowi dzień wolny i dodatkowo czas wolny?
• co jeżeli w dniu wolnym oddanym za sobotę pracownik się rozchoruje?
• która forma rekompensaty – zapłata, udzielenie czasu wolnego – jest korzystniejsza dla pracodawcy;
• czy „normalne wynagrodzenie” i „wynagrodzenie” w kontekście zapłaty za pracę
w godzinach nadliczbowych to to samo?
• jak rozliczyć czas pracy w sytuacji rozwiązania umowy o pracę w środku miesiąca;
• jak rozliczyć czas pracy pracownika, którego dzień rozpoczęcia pracy przypadał
w środku miesiąca;
• jak ustalić czy w przypadku niepełnoetatowca wystąpiły godziny ponadwymiarowe?;
• odbiór czasu wolnego poza okresem rozliczeniowym (pula nadgodzin do
• czy PIP może nakazać pracodawcy naliczenie i wypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
• naruszenia przepisów o czasie pracy w sprawozdaniu z działalności PIP;

7. Pracownik opiekujący się dzieckiem do lat 4 (8). Obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownik może skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Przerwy na karmienie. Praca na 1/2 etatu i rodzicielski.
• jak może wyglądać czas pracy pracownika opiekującego się dzieckiem (systemy, rozkłady, normy czasu pracy)? Jakie ograniczenia wynikają z przepisów dzisiaj i jaki mają charakter (względny, bezwzględny), a jakie wynikają z proponowanych zmian
– w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (nr UC 118) – studium przypadków;
• obniżenie wymiaru etatu – jak wygląda rozkład czasu pracy pracownika, który złożył stosowny wniosek i jakie możliwości w tym zakresie mają pracodawcy;
• przerwy na karmienie – praktyczne informacje i poglądy z doktryny,
• łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/2 etatu – jak wygląda rozkład czasu pracy pracownika, który złożył stosowny wniosek i jakie możliwości w tym zakresie mają pracodawcy;

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby:
– w trzech dniach 1840 zł + 23% VAT
– w wybranym dniu 890 zł/os +23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum  w/w miast

Informacje:
Agata Boniakowska
tel. (022) 208 28 36, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl

 Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@adnakademia.pl

Terminy

06 02 2023 - 08 02 2023 - Kraków
13 02 2023 - 15 02 2023 - Gdańsk
20 02 2023 - 22 02 2023 - Poznań
08 03 2023 - 10 03 2023 - Katowice
13 03 2023 - 15 03 2023 - Gdańsk
13 03 2023 - 15 03 2023 - Kraków
20 03 2023 - 22 03 2023 - Warszawa
20 03 2023 - 22 03 2023 - Wrocław

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję