Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników

13 06 2024 - 14 06 2024 - Poznań
17 06 2024 - 18 06 2024 - Warszawa
19 06 2024 - 20 06 2024 - Wrocław
20 08 2024 - 21 08 2024 - Warszawa
26 08 2024 - 27 08 2024 - Gdańsk
16 09 2024 - 17 09 2024 - Poznań
19 09 2024 - 20 09 2024 - Kraków
17 10 2024 - 18 10 2024 - Wrocław

Kategoria: ,

Złożoność procesów biznesowych współczesnych przedsiębiorstw, działających w warunkach silnej konkurencji, oraz najnowsze tendencje w zakresie zarządzania wymagają od pracowników interdyscyplinarnego podejścia do realizowanych przez siebie zadań, funkcji i obowiązków.
Celem działania każdego podmiotu biznesowego i wyznacznikiem skuteczności podejmowanych w nim decyzji menedżerskich jest uzyskanie sukcesu finansowego.
Osiągnięcie tego celu oraz zapewnienie skuteczności i efektywności działań interdyscyplinarnych zespołów pracowników w firmie wymaga stworzenia spójnego systemu komunikacji biznesowej zorientowanej na cele przedsiębiorstwa. Doświadczenia wielu firm pokazują, że spełnienie tych wymogów nie jest możliwe bez zbudowania świadomości finansowej pracowników wszystkich obszarów funkcjonalnych w firmie; bez pokazania, w jaki sposób działania poszczególnych osób, działów czy funkcji przekładają się końcowy sukces finansowy przedsiębiorstwa. Dlaczego pewne działania i projekty powstające w różnych obszarach firmy nie zyskują akceptacji dyrektora finansowego czy głównego księgowego? Jak uzasadnić celowość realizacji projektów, koncepcji i przedsięwzięć powstających w różnych miejscach przedsiębiorstwa z punktu widzenia ich przyczyniania się do realizacji celów finansowych firmy. Jak one wpłyną na sytuację finansową i wyniki finansowe naszej firmy? Co zrobić, by uwidocznić efekty tych działań w raportach finansowych? Jak czytać i zrozumieć sprawozdania finansowe i główne wskaźniki finansowe?
W wielu firmach dostrzega się problemy wynikające z barier komunikacyjnych między działami finansowymi i pozostałymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa. To z kolei utrudnia współpracę, prowadzi do konfliktów i niezrozumienia intencji osób odpowiedzialnych za różne obszary funkcjonalne. Zamierzeniem szkolenia jest przełamywanie tych barier i rozpoznanie wśród Uczestników języka biznesu, jakim jest rachunkowość.

Cel szkolenia

• budowanie szeroko pojętej świadomości finansowej pracowników;
• wykształcenie umiejętności rozumienia i posługiwania się podstawowymi terminami z zakresu rachunkowości, controllingu i finansów;
• wykształcenie podstawowych umiejętności czytania sprawozdań finansowych oraz wyciągania na ich podstawie wniosków i formułowania ocen;
• zmiana błędnych schematów myślowych dotyczących finansów;
• wskazanie obszarów, w jakich rachunkowość i finanse wspierają proces podejmowania decyzji niefinansowych;
• wskazanie obszarów, w których finanse i rachunkowość wymagają wsparcia innych jednostek funkcjonalnych przedsiębiorstwa w celu zapewnienia efektywnego i skutecznego systemu raportowania i pomiaru dokonań;
• objaśnienie kluczowych kryteriów oceny opłacalności przedsięwzięć/projektów długoterminowych z uwzględnieniem ich ryzyka.

Korzyści, jakie osiągną Uczestnicy po szkoleniu:
• poznają istotę i strukturę kluczowych sprawozdań finansowych;
• rozpoznają skutki i wpływ codziennych działań biznesowych na sprawozdania finansowe i sytuację finansową przedsiębiorstwa;
• nauczą się czytać sprawozdania finansowe i wyciągać z nich wnioski;
• będą potrafili interpretować podstawowe wskaźniki finansowe;
• nabędą podstawowych umiejętności w zakresie sporządzania długoterminowych planów finansowych;
• poznają narzędzia służące ocenie opłacalności długoterminowych planów finansowych;
• poznają podstawowe metody opisu i oceny ryzyka planowanych przedsięwzięć długoterminowych/projektów;
• zdobędą umiejętność skutecznej komunikacji z działami finansowymi przedsiębiorstwa i instytucjami finansowymi (dysponenci funduszy unijnych, banki, wierzyciele), co umożliwia lepszą współpracę między działami wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również skuteczniejszą walkę o zewnętrzne źródła finansowania.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do osób o wykształceniu nieekonomicznym, które w pracy zawodowej mają do czynienia w sposób bezpośredni lub pośredni z zagadnieniami rachunkowości, finansów lub controllingu i czują potrzebę zdobycia w przystępny sposób podstawowej wiedzy i umiejętności w tych obszarach.

Uczestnikami szkolenia są
• właściciele i menedżerowie firm, którzy nie podsiadają wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, albo odczuwają potrzebę ugruntowania i usystematyzowania tej wiedzy;
• pracownicy działów niefinansowych;
• członkowie związków zawodowych, którzy chcą nabyć umiejętność rozumienia danych finansowych prezentowanych przez zarząd przedsiębiorstwa;
• pracownicy działów finansowych, którzy w swojej pracy zajmują się tylko wąskim fragmentem problematyki finansowej.

Program

1. Znaczenie rachunkowości i finansów dla pracowników działów niefinansowych.

2. Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa:
• odbiorcy informacji z rachunkowości – czego ja mogę oczekiwać od rachunkowości/ finansów w mojej firmie, albo w czym mogę je wspierać,
• różne rodzaje rachunkowości dla różnych potrzeb.

3. Podstawowe zasady rachunkowości finansowej, czyli reguły rządzące procesem sporządzania sprawozdań finansowych i ich rozumienia.

4. Cele i rodzaje sprawozdań finansowych – czego można oczekiwać od sprawozdań finansowych? Wstęp do czytania sprawozdań finansowych.

5. Zrozumieć bilans – jak go czytać ze zrozumieniem i po co on niefinansiście:
• istota i struktura sprawozdania:
– walory informacyjne i ograniczenia bilansu, jako przyczyna wielu nieporozumień między działami finansowymi a innymi funkcjami w przedsiębiorstwie (np. czy marketing tworzy tylko koszty z perspektywy sprawozdania finansowego?, gdzie podziała się marka produktu i wizerunek firmy?),
– zasady klasyfikacji aktywów i pasywów – jakie mają znaczenie poznawcze,
• przypadek praktyczny:
– czytanie bilansu,
– istota i analiza podstawowych wskaźników finansowych występujących w kontekście bilansu,
• istota i zawartość poszczególnych pozycji bilansu (środki trwałe i wartości niematerialne, inwestycje, należności i zobowiązania, zapasy, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe itp.) – te pozycje już nigdy nie będą zagadkowe,
• zasady wyceny składników bilansu – obszar kreatywności w rachunkowości.,
• przypadki praktyczne:
– analiza wpływu codziennych transakcji gospodarczych na bilans i ich odzwierciedlenie w bilansie – warsztaty,
– kreatywność w rachunkowości /w wymiarze księgowym i realnym.

6. Zrozumieć rachunek zysków i strat (P&L) – jak go czytać ze zrozumieniem i po co on niefinansiście?
• jak ocenić zyskowność /rentowność/ działalności firmy:
– obszary działalności, czyli zysk zyskowi nie jest równy,
– mamy zysk, a szef mówi, że nie ma na podwyżki – czy mówi prawdę?
– produkcja „idzie pełną parą”, a wyników finansowych nie ma – gdzie się one podziały?
• przypadek praktyczny:
– czytanie rachunku zysków i strat,
– istota i analiza podstawowych wskaźników finansowych występujących w kontekście rachunku zysków i strat,
• różne sposoby prezentacji wyników realizowanych w biznesie podstawowym – wariant porównawczy i wariant kalkulacyjny:
– różnice między wariantami (wady i zalety),
– częste błędy w analizie wariantu porównawczego rachunku zysków i strat,
• przykłady praktyczne dotyczące rachunku zysków i strat.

7. Analiza wskaźników finansowych łączących dane z bilansu i rachunku zysków i strat – uzupełnienie analizy wskaźnikowej o wskaźniki efektywności wykorzystania majątku i kapitału / wskaźniki nieomawiane wcześniej na tle bilansu lub rachunku zysków i strat) – przypadek praktyczny.

8. Zrozumieć rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie objaśniające pieniężne wyniki działalności przedsiębiorstwa:
• istota i struktura sprawozdania – analiza skąd się wzięła i na co była wydatkowana gotówka w firmie?
• analiza przypadku – czytanie rachunku przepływów pieniężnych;
• metody sporządzania sprawozdania – ich właściwości i pojemność informacyjna;
• przykład warsztatowy na analizę różnic między zyskiem a gotówką w firmie.

9. Długoterminowe planowanie finansowe i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych:
• o czym należy pamiętać przy tworzeniu długoterminowych planów finansowych:
– czas,
– przepływy pieniężne,
– koszt pieniądza, czyli stopa dyskontowa,
• zmiana wartości pieniądza w czasie, czyli właściwie co?
• główne kryteria oceny projektów inwestycyjnych, czyli kiedy nasz plan zyska akceptację:
– okres zwrotu,
– wartość bieżąca netto (NPV),
– wewnętrzna stopa (IRR),
• ocena ryzyka planu finansowego- czyli jakie mamy szanse na sukces i co nam najbardziej zagraża:
– analiza wrażliwości,
– analiza scenariuszowa,
• kompleksowa analiza przypadku praktycznego.

10. Podsumowanie i zakończenie.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1990 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia. VAT nie jest doliczany jeśli szkolenie finansowane  jest co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy 

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:  
Agata Boniakowska
tel. 22 208 28 36, fax 022 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl

 Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@adnakademia.pl

Terminy

13 06 2024 - 14 06 2024 - Poznań
17 06 2024 - 18 06 2024 - Warszawa
19 06 2024 - 20 06 2024 - Wrocław
20 08 2024 - 21 08 2024 - Warszawa
26 08 2024 - 27 08 2024 - Gdańsk
16 09 2024 - 17 09 2024 - Poznań
19 09 2024 - 20 09 2024 - Kraków
17 10 2024 - 18 10 2024 - Wrocław

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję