Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

20 05 2024 - 21 05 2024 - Kraków
27 05 2024 - 28 05 2024 - Warszawa
10 06 2024 - 11 06 2024 - Wrocław
13 06 2024 - 14 06 2024 - Warszawa
24 06 2024 - 25 06 2024 - Poznań

Kategoria:

Projekty pomagają wdrażać zmiany i osiągać korzyści biznesowe, a także eksplorować nowe opcje rozwoju biznesu. Projekt to wydarzenie unikalne i przez to zawsze związane z podwyższonym poziomem ryzyka. Bez ryzyka nie ma szansy biznesowej, więc projektom nieuchronnie towarzyszą zarówno szanse, jak i ryzyka. Zarządzanie ryzykiem i eksplorowanie szans to domena kierowników projektów, należy więc dobrze przygotować się do zarządzania ryzykami w prowadzeniu projektów. Również liderzy zespołów i członkowie zespołów projektowych powinni znać podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie. Według Project Management Institute: Poprzez dobre i proaktywne zarządzanie ryzykami kierownik projektu może nawet o 90% obniżyć poziom ryzyka w projekcie.

W praktyce często nie ma wiedzy oraz czasu na dokładniejsze przyjrzenie się ryzykom projektowym oraz eksplorowanie szans. W rezultacie wiele projektów popada w „syndrom gaszenia pożarów”, a parametry sukcesu projektu: czas, zakres i jakość są zagrożone. Wobec zmieniającego się otoczenia konkurencyjnego, nowych technologii, wielozadaniowości zespołów projektowych oraz zmieniających się wymagań klienta, możemy oczekiwać, że umiejętność zarządzania ryzykiem będzie coraz bardziej istotną kompetencją kadry menedżerskiej.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w obszarze zarządzania ryzykiem w projekcie poprzez usystematyzowanie wiedzy, poznanie technik i narzędzi do wykorzystania w praktyce.

Celami szczegółowymi są:
• przypomnienie i utrwalenie wiedzy z różnych metodyk zarządzania projektami (PMBoK, Prince2) w odniesieniu do obszaru ryzyka,
• przećwiczenie cyklu zarządzania ryzykiem na studium przypadku,
• dostarczenie Uczestnikom praktycznych szablonów i narzędzi dla przygotowania przykładowej dokumentacji zarządzania ryzykiem w projekcie,
• przedyskutowanie doświadczeń praktycznych Uczestników oraz wymiana wiedzy.

Korzyści dla Uczestnika

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:
• przedstawić i wdrożyć proces zarządzania ryzykiem w projekcie,
• zdefiniować ryzyka projektu,
• kierować sponsorem, zespołem i interesariuszami w procesie zarządzania ryzykiem,
• prawidłowo opisać ryzyka w Karcie Projektu,
• przewidywać możliwe ryzyka w projekcie poprzez analizę otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego firmy i wewnętrznego firmy,
• przeprowadzić sesję identyfikacji ryzyk dla projektu i wskazać ich źródła,
• wybrać strategie zarządzania ryzykiem i opracować plan minimalizacji ryzyk,
• oszacować wartość ryzyk,
• wykorzystywać i modyfikować dokumentację projektową związaną z ryzykiem,
• opracować plan awaryjny dla projektu.

Metodyka szkolenia

Warsztat prowadzony jest metodami interaktywnymi, przez większość czasu Uczestnicy pracują w małych zespołach lub parach, dyskutują i prezentują propozycje rozwiązań. Program odwołuje się do doświadczenia zawodowego trenera i Uczestników, wymaga Ich aktywności, zaangażowania w ćwiczenia, debaty i rekomendacje działań. W trakcie szkolenia wykorzystuje się wybrane, związane z zarządzaniem ryzykiem dokumenty i modele z obowiązujących metodyk (PMBoK, PRINCE2, Management of Risks) demonstrując ich praktyczne zastosowanie.

Adresaci szkolenia

Menedżerowie oraz kierownicy odpowiadający za realizację projektów różnych działów, członkowie zarządu, sponsorzy i pozostałe osoby, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Liderzy zespołów oraz członkowie zespołów projektowych, w szczególności uczestniczący w projektach o podwyższonym poziomie ryzyka.

Program

1. Zarządzanie ryzykiem projektu – kontekst:
• podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem ryzykiem – niepewność a ryzyko,
• ryzyko projektu w kontekście zarządzania ryzykiem w organizacji,
• ryzyko a szanse,
• typy ryzyk,
• przyczyny źródłowe – ryzyka i skutki ryzyk,
• ryzyka a zagadnienia,
• przykłady porażek projektów w wyniku braku/niewystarczającego zarządzania ryzykiem – Analiza wybranego studium przypadku. Dyskusja.

2. Proces zarządzanie ryzykiem w projekcie oraz role interesariuszy:
• omówienie procesu i działań na każdym etapie – Model Proces Analizy Ryzyk,
• pryncypia zarządzania ryzykiem,
• interesariusze w projekcie i ich rola w zarządzaniu ryzykami,
• zadania Sponsora, zadania Komitetu Sterującego,
• zakres odpowiedzialności Lidera projektu.
Ćwiczenie: Ryzyka wynikające z postawy interesariuszy, debata.

3. Cykl życia projektu a zarządzanie ryzykami i szansami – Co robić na poszczególnych etapach projektu?:
• krytyczna ocena założeń projektu i celu w kontekście możliwości realizacji projektu,
• rewizja założeń wiodąca do zminimalizowania ryzyka porażki projektu i wykorzystania szans – Ćwiczenie: stworzenie Karty Projektu z wyszczególnieniem ryzyk i szans,
• ryzyka w planowaniu projektu,
• ryzyka w realizacji działań projektowych,
• ryzyka na zakończenie projektu,
• przedstawienie ryzyk w innych dokumentach projektowych,
• ryzyka w projekcie z udziałem zewnętrznego dostawcy.

4. Jak zidentyfikować ryzyka i szanse w projekcie?
• metody analizy otoczenia biznesowego organizacji w celu diagnozy ryzyk i szans,
• wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na projekt oraz wynikające z nich ryzyka – Źródła Ryzyk w Otoczeniu Organizacji, Analiza PESTEL, 5 sił Portera, 5 M Portera, SWOT w kontekście projektu,
• diagnoza postaw interesariuszy wobec projektu i wynikające z nich ryzyka – Ćwiczenie: Analiza Postaw Interesariuszy,
• analiza potrzeb użytkowników i wynikające z nich ryzyka – Ćwiczenie: Analiza Oczekiwań Użytkowników,
• weryfikacja założeń projektowych,
• listy kontrolne,
• techniki pracy grupowej,
• analiza przyczyn (RCA) – diagramy przyczynowo-skutkowe.
Ćwiczenie warsztatowe: Zidentyfikuj szanse i ryzyka w projekcie ze studium przypadku. Posłuż się poznanymi narzędziami analizy ryzyk.

5. Jak ocenić wpływ ryzyk i szans na projekt?:
• metody oceny jakościowej – Matryca Wpływ i Prawdopodobieństwo,
• metody oceny ilościowej ryzyk – szacowanie wartości oczekiwanej, wynikowe profile ryzyka, drzewa prawdopodobieństwa, Analiza Wrażliwości.

6. Jak zdefiniować strategie zarządzania ryzykami oraz lewarowania szans?:
• strategie zarządzania ryzykiem w projekcie,
• strategie wykorzystania szans w projekcie,
• kroki w procesie planowania reakcji na ryzyko i wykorzystania szans,
• opracowanie działań minimalizujących ryzyka – Ćwiczenie Plan Minimalizacji Ryzyk.

7. Jak wdrażać i komunikować strategie zarządzania ryzykami?:
• komunikacja z interesariuszami na temat ryzyk w projekcie,
• podstawowe dokumenty zarządcze: strategia zarządzania ryzykiem, rejestr ryzyk i rejestr zagadnień, plan komunikacji oraz raporty statusowe,
• pokonywanie barier w zarządzaniu ryzykami.
Ćwiczenie: Plan komunikacji w projekcie a zarządzanie ryzykami.

8. Szczególne typy ryzyk i jak sobie z nimi radzić?:
• „Czarne łabędzie?” czyli o ryzykach niespodziewanych,
• ryzyko wynikające z błędów postrzegania i błędów decyzyjnych,
• ryzyka wynikające ze współpracy na linii dostawca – zamawiający,
• ryzyka związane z zarządzaniem ciągłością biznesową.

9. Awaria i zarządzanie kryzysowe.

10. Podsumowanie, plany wdrożenia działań w praktyce.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1890 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Agata Boniakowska
tel. (022) 208 28 36, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@adnakademia.pl

Terminy

20 05 2024 - 21 05 2024 - Kraków
27 05 2024 - 28 05 2024 - Warszawa
10 06 2024 - 11 06 2024 - Wrocław
13 06 2024 - 14 06 2024 - Warszawa
24 06 2024 - 25 06 2024 - Poznań

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję