Szkolenie online Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenie online Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym

21 08 2024 - 22 08 2024 - Online
23 09 2024 - 24 09 2024 - Online

Kategoria: ,


Zawierasz umowy z kontrahentami polskimi lub/i zagranicznymi?

To szkolenie dla Ciebie!

Na szkoleniu odpowiemy na WSZYSTKIE Twoje pytania. Przedstawimy jak zabezpieczyć płatność, dostawę, jakie wprowadzić zapisy z klientem z Polski i z zagranicy, aby choćby w minimalnym zakresie chroniły interesy Twojej firmy. Dostarczymy Ci konkretnych rozwiązań, podamy przykłady konkretnych klauzul umownych i wyjaśnimy ich znaczenie, pokażemy ryzyka i jak je minimalizować.

Nie zwlekaj – pamiętaj taniej jest zabezpieczać się niż „leczyć”!

Cel szkolenia

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane wzory klauzul umownych, które pomagają we współpracy z kontrahentami polskimi i zagranicznymi.
Pokażemy przykłady klauzul, które utrudniają prawidłowe wykonanie umów. Szkolenie może również stanowić właściwy punkt wyjścia dla wprowadzenia w firmie odpowiednich procedur dokumentacyjnych w zakresie zawierania i zabezpieczania umów. Niewątpliwą zaletą szkolenia będzie przekazanie uczestnikom wzorów pism i dokumentów przydatnych w relacjach z kontrahentami.

Korzyści dla Uczestnika

Po szkoleniu Uczestnicy nauczą się:
• w jaki sposób prowadzić negocjacje?
• jak powinna wyglądać oferta i jej przyjęcie? Charakter prawny zamówienia.
• jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie?
• które klauzule umowne są pomocne w dochodzeniu roszczeń?
• na które klauzule należy uważać, gdy proponuje je partner handlowy?
• jakie są poprawne klauzule w najbardziej popularnych umowach cywilnoprawnych.
• co robić, aby nasze roszczenie o zapłatę/wykonanie umowy nie przedawniło się?
• co zrobić, gdy kontrahent zagraniczny nie płaci
• co zrobić, gdy kontrahent nalicza kary umowne

Po szkoleniu Uczestnicy będą pracować:
• na podstawie wielu przygotowanych stanów faktycznych do rozwiązania.
• w oparciu o obszerne, szczegółowe materiały autorskie.
• pod kierunkiem eksperta – radcy prawnego z 15-letnim doświadczeniem szkoleniowym.

Metodyka szkolenia

Metoda warsztatowa – liczne case study na bazie doświadczenia trenera podczas pracy w międzynarodowych korporacjach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Omówione zostaną kluczowe elementy zawierania i zabezpieczania umów z kontrahentami. Dialogowa formuła szkolenia nastawiona na rozwiązywanie konkretnych przypadków w umowach.

Adresaci szkolenia

Kierownicy, właściciele i menedżerowie firm, członkowie zarządu, menedżerowie kontraktów i umów, pracownicy działów zakupu, działów administracji oraz działów windykacji, dyrektorzy finansowi, menedżerowie działów finansowych oraz handlowych.

Program szkolenia

I. UMOWY HANDLOWE POD PRAWEM POLSKIM W PRAKTYCE

1. Sposoby zawierania umów. Studium przypadku – interpretacja Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym m.in.:
• Jak prowadzić efektywne i skuteczne negocjacje?
• Prawa i obowiązki stron podczas negocjacji.
• Odpowiedzialność prawna i nie tylko…. za nie zachowanie lojalności w negocjacjach.
• Zapytanie ofertowe, oferta i przyjęcie oferty, przyjęcie częściowe oferty, czy ma moc prawną, przyjęcie oferty z zastrzeżeniami.
• Formy zawarcia umowy: ustna, elektroniczna, pisemna, itd.
• Forma prawna wprowadzania zmian do umowy (aneksów) – sposoby ich tworzenia, warunki, jakim powinny odpowiadać.

2. Przesłanki ważności umowy. Studium przypadku – interpretacja Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym m.in.:
• Forma umowy a jej ważność i dochodzenie z niej roszczeń.
• Właściwa reprezentacja stron umowy, ważność odpisów z rejestru.
• Udzielanie pełnomocnictw (rodzaje, wymogi formalne, zagrożenia, opłata).
• Wymóg zgody osoby trzeciej albo organu spółki kapitałowej na zawarcie umowy.
• Skutki podpisania umowy przez osobę nieuprawnioną oraz z naruszeniem właściwej formy.

3. Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta. Studium przypadku – interpretacja Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym m.in.:
• Jakie informacje należy uzyskać o kontrahencie przed przystąpieniem do negocjacji lub przed podpisaniem umowy?
• Sposoby uzyskania informacji o kontrahencie.
• Standing finansowy klienta i jego sytuacja prawna – prezentacja sposobów ustalenia, czy kontrahent jest wypłacalny i w jakim terminie jest w stanie zapłacić?
• Zawieranie umowy z przedsiębiorcą pozostającym w związku małżeńskim (zabezpieczenie umowy odpowiedzialnością małżonków, majątkiem wspólnym).

4. Podstawowe elementy umów handlowych. Studium przypadku – interpretacja Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym m.in.:
• Określenie stron umowy.
• Formy określenia jednoznacznego przedmiotu umowy.
• Wartość przedmiotu umowy, cena (brutto, netto – jak muszą być zapisane). Jakie koszty kształtują cenę, wpływ warunków handlowych na cenę (elementy nie będące kosztami produkcji a wpływające na poziom cen: termin realizacji umowy, opcja terminowa umowy, termin płatności, forma płatności, gwarancje dobrego wykonania itd., kary, odszkodowania, czas gwarancji).
• Formy i terminy płatności, uporządkowanie form płatności wraz ze wzrastającym ryzykiem dostawcy, różnicowanie form płatności w zależności od dostarczanego towaru, usługi (standard i niestandardowa sytuacja – na indywidualne zamówienie).
• Zabezpieczenie płatności: zaliczka, zadatek, przedpłata (różnice między tymi pojęciami) inne formy prawnych zabezpieczeń. ubezpieczenie należności przez dostawcę.
• Koszty zabezpieczenia płatności i kto je ponosi, na jaki okres powinno być składane zabezpieczenie należności.
• Określenie terminów realizacji przedmiotu zamówienia w warunkach dostaw, realizacji dostaw i usługi (np. instalacji i uruchomienia) dostawy i rozruchu, odbiorów po sprawdzeniu parametrów itp.
• Tryb odbioru wykonania umowy, konsekwencje zachowania stron podczas odbioru wykonania umowy (ograniczenia dowodowe w zakresie stwierdzenia wykonania umowy – dozwolone przez prawo).

5. Kary i odszkodowania w umowach. Studium przypadku – interpretacja Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym m.in.:
• Definicja kary – typowe działania, za które przewidywane są kary.
• Sposób naliczania kar.
• Wysokość kar – ograniczenia prawne i zwyczajowe.
• Definicja odszkodowania.
• Definicja szkody.
• Różnica między karą a odszkodowaniem (co jest większym ryzykiem dla firmy?).
• Zwyczajowe i prawne (czy istnieją?) formy ograniczenia wysokości należnego potencjalnego odszkodowania.
• Ubezpieczenie OC firmy a kary i odszkodowania.
• Czy naliczanie kar i odszkodowań może być oparte o inne podstawy (przepisy) niż postanowienia umowy? Możliwości zwiększenia i zmniejszenia odpowiedzialności dostawcy.

6. Rękojmia i gwarancja – regulacje ustawowe, możliwe modyfikacje. Studium przypadku – interpretacja Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym m.in.:
• Zdefiniowanie pojęć.
• Różnice pomiędzy rękojmią i gwarancją.
• Różnice w rękojmi i gwarancji w relacjach B2B i z klientem indywidualnym.
• Ustawowy i umowny tryb załatwiania reklamacji i roszczeń z tytułu rękojmi – czy istnieje?

7. Gromadzenie właściwej dokumentacji i zachowanie trybów postępowania umożliwiających windykację należności. Studium przypadku – interpretacja Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym m.in.:
• Umowa, faktura, dowód spełnienia świadczenia, oświadczenie o uznaniu długu.
• Wezwanie do zapłaty.
• Prawidłowe wystawianie dokumentów stanowiących dowody istnienia wierzytelności.
• Jak uniknąć przedawnienia roszczenia?

8. Wykonanie zobowiązania pieniężnego i niepieniężnego. Studium przypadku – interpretacja Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym m.in.:
• Cesja wierzytelności (faktoring – szczególna forma cesji wierzytelności).
• Prawo do częściowej zapłaty – czy może je mieć klient?
• Wykonanie umowy przez podwykonawców (przepisy, możliwości modyfikacji umowy).
• Miejsce i termin wykonania zobowiązania – jak określić w umowie?
• Sposób ustalania terminu płatności – precyzyjne wyznaczenie daty, od której liczymy termin płatności.
• Zatrzymanie dostaw (realizacji usługi) w przypadku braku płatności za wcześniejsze dostawy w świetle prawa i praktyki.

9. Zasady i przesłanki i odpowiedzialności Menedżerów za błędne, niekorzystne zawarcie umowy w imieniu firmy. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem poniesienia odpowiedzialności.

II. UMOWY HANDLOWE W OBROCIE ZAGRANICZNYM W PRAKTYCE

10. Kiedy do umowy z kontrahentem zagranicznym stosujemy Konwencję Narodów zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów czyli tzw. Konwencję Wiedeńską i co nam to daje w praktyce?

11. Prawo krajowe, prawo międzynarodowe i prawo Wspólnot Europejskich – wzajemne relacje, zależności i hierarchia.

12. Umowa międzynarodowej sprzedaży: Obowiązki stron umowy. Ryzyko ponoszone przez strony umowy sprzedaży. Kontraktowe i poza kontraktowe sposoby ograniczenia ryzyka.

13. Prawo właściwe dla umowy – jak zrobić, aby umowa poddana została poprawnie prawu polskiemu?

14. Co zrobić, gdy kontrahent zagraniczny nie zgadza się na prawo polskie w umowie?

15. Wiesz co to Orgalima? I kiedy możesz ją zastosować?

16. Siła wyższa w umowie z kontrahentem zagranicznym – przykłady z umów.

17. Jak ograniczyć odpowiedzialność naszej firmy za nieterminową dostawę?

18. Skuteczne zabezpieczenie płatności z kontrahentem zagranicznym.

19. Prawidłowa reprezentacja stron w umowie. Akta rejestrowe – sprawdzenie dokumentacji kontrahenta zagranicznego, gdzie szukać o nim informacji?

20. Odpowiedzialność indywidualna osób podpisujących kontrakty (członkowie zarządu firmy, pełnomocnicy, prokurenci).

21. List intencyjny a umowa przedwstępna – jakie są różnice i skutki zawarcia?

22. Oferta i jej przyjęcie według polskiego prawa oraz prawa międzynarodowego – odmienności.

23. Kolizja wzorców kontraktowych – metody rozwiązywania (reguła „last shot”).

24. Zaliczki a zadatek – jakie są różnice w umowach pod prawem polskim a w umowach międzynarodowych?

25. Odsetki a kary umowne – jakie są zasady ustanawiania w umowach i egzekwowania?

26. Pojęcie i charakter prawny gwarancji. Gwarancja a rękojmia. Przesłanki odpowiedzialności.

27. Reguły INCOTERMS – przejęcie własności, ryzyko, odpowiedzialność, klauzule zabezpieczające wykonanie umowy – ryzyko w zastosowaniu, preferowana treść.

28. Najważniejsze odstępstwa od polskich regulacji występujące w umowach pod kątem prawa niemieckiego i anglosaskiego.

29. Przykładowe klauzule umowne: klauzule waiver, entire agreement, severability, governing law, jurisdiction and arbitration, klauzula poufności, hardship clause, force majeure clause.

30. Przedawnienie roszczeń w obrocie międzynarodowym.

31. Wybór miejsca arbitrażu. Prawo właściwe.

32. Język umów – czy musi być wersja polska?

33. Jakie są zasadnicze konsekwencje niewykonania umowy? Odszkodowanie i jego zakres.

34. W jaki sposób zakończyć umowę? Wypowiedzenie, odstąpienie czy rozwiązanie – dopuszczalność i skutki prawne.

35. Wybór drogi dochodzenia roszczeń: sąd czy arbitraż?

36. Konsultacje indywidualne. Zamknięcie szkolenia.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej, bez zgody, autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć:

→ rozpoczęcie logowania przez Uczestników: 9:30
→ szkolenie: 10:00 – 15:00
→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. (022) 208 28 36/208 28 26, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl ; anna.niedziolka@adnakademia.pl

Szkolenie zamknięte do 15% TANIEJ
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@adnakademia.pl

Terminy

21 08 2024 - 22 08 2024 - Online
23 09 2024 - 24 09 2024 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję