Szkolenie online Prawo pracy 2024 – wszystko, co chcesz wiedzieć o zmianach w prawie pracy w 2024 roku

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenie online Prawo pracy 2024 – wszystko, co chcesz wiedzieć o zmianach w prawie pracy w 2024 roku

23 07 2024 - 24 07 2024 - Online
22 08 2024 - 23 08 2024 - Online
23 09 2024 - 24 09 2024 - Online

Kategoria: , ,


Intensywny warsztat składający się z dwóch 1-dniowych szkoleń skierowanych do osób zajmujących się sprawami kadrowymi. Prawo Pracy 2024 stanowi doskonałe uzupełnienie Akademii Kadr 2024 r. oraz edycji z poprzednich lat.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia Uczestnicy dowiedzą się, nie tylko co można lub należy zrobić w określonych sytuacjach związanych z zatrudnieniem pracowników, ale również jak to zrobić. Szkolenie w przeważającej części opierać się będzie na pracy na autorskich wzorach dokumentów i gotowych rozwiązaniach, które po dostosowaniu mogą być wykorzystane przez każdego pracodawcę. W trakcie szkolenia Uczestnicy zapoznają się również z aktualnymi wyrokami sądów pracy oraz interpretacjami urzędowymi (Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) a także zaktualizują wiedzę i rozwiną umiejętności z zakresu praktycznego stosowania przepisów prawa pracy.

Adresaci

Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych z dłuższym stażem. Poziom zaawansowany, skierowany do osób, które uczestniczyły już w szkoleniach z prawa pracy, szczególnie byli Uczestnicy 3- dniowego szkolenia „Akademia kadr” lat poprzednich.

Program szkolenia

DZIEŃ I

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W 2024 ROKU – ASPEKTY, NA KTÓRE KAŻDY PRACODAWCA POWINIEN ZWRÓCIĆ UWAGĘ

Warsztat aktualizujący wiedzę w zakresie wybranych instytucji prawa pracy. Dobór tematów nie jest przypadkowy. W procesie selekcji zagadnień wybrano te, które mają największe praktyczne znaczenie z punktu bieżącego funkcjonowania Działów HR oraz te, które budziły największe wątpliwości w minionym 2023 roku. Kluczową kwestią niezmiennie pozostaje właściwe – odpowiadające zmianom prawa i jego aktualnym interpretacjom – prowadzenie szeroko pojętej dokumentacji pracowniczej, jak również odpowiednie i terminowe reagowanie przez pracodawcę na różne sytuacje (wnioski, skargi), które dotyczą sytuacji indywidualnych pracowników. PIP w ostatnim swoim sprawozdaniu wskazuje na duży wzrost spraw dotyczących tematyki okołomobbingowej. Omówimy więc mobbing w praktycznym ujęciu. Sądy pracy, rozpoznając odwołania pracowników, konsekwentnie badają sposób doboru pracowników do zwolnienia. Pokażemy jak sporządzić wymaganą dokumentację nawiązującą do kryteriów doboru. Trybunał Sprawiedliwości wydał niedawno orzeczenie o kapitalnym znaczeniu dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wskażemy czy pracodawcy powinni zweryfikować swój sposób postępowania w przypadku zatrudnienia pracownika na część etatu. W 2023 roku określona grupa pracowników zyskała możliwość złożenia wniosku o elastyczną organizację czasu pracy. Podpowiemy na ile przepisy działu szóstego Kodeksu pracy pozwalają na elastyczność, ale z punktu widzenia pracodawcy. Omówione zostaną trudne przypadki łączące się z tematem zmienionego w 2023 r. urlopu rodzicielskiego. Uczestnicy dowiedzą się ponadto, co można odpisać inspektorowi pracy, który nakazał w wystąpieniu naliczenie pracownikowi wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oraz jak postąpić w przypadku wydania konkretnego orzeczenia przez Sąd Pracy. Wśród odpowiedzi na wiele nurtujących tematów znajdzie się również wskazanie dlaczego prowadzący praktyki sądowe przewidują, że w 2024 roku pracownicy będą częściej i chętniej pozywać pracodawców o większe kwoty i czy można zawrzeć z pracownikiem porozumienie, które będzie przewidywać kompensatę wzajemnych należności.

1. Teczka osobowa i dokumentacja pracownicza w 2024 roku:
• jakie dokumenty nadal wyłącznie w formie pisemnej;
• co się zmieniło w umowach o pracę w 2023 r. – kompendium uwzględniające zmiany prawa oraz pojawiające się w 2023 r. interpretacje;
• wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę (na czas nieokreślony) – jak odpowiedzieć;
• wniosek pracownika o elastyczną organizację pracy – jak odpowiedzieć;
• notatka z rozmowy dyscyplinującej – treść, czas i miejsce przechowywania;
• co się zmieniło w świadectwie pracy w 2023 r. – kompendium uwzględniające zmiany prawa oraz orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie obowiązku umieszczania w świadectwie pracy informacji o pracy w warunkach szczególnych;
• nowe wnioski o urlopy związane z rodzicielstwem;
• wykroczenia dot. dokumentacji pracowniczej stwierdzane przez PIP na podstawie sprawozdania z działalności PIP.

2. Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, a wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 19.10.2023 r. C-660/20:
• jak orzeczenie w sprawie C-660/20 ma się do polskich pracodawców i pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

3. Co należy wiedzieć o mobbingu w 2024 r. – mobbing w praktycznym ujęciu:
• przykładowa lista (45) zachowań mobbingowych – Heinz Leymann, a rok 2024.
• wymagający przełożony a mobbing.
• nowy przełożony a mobbing.
• zapewnienie realizacji planu a mobbing.
• krytyka pracownika a mobbing.
• zmiana miejsca pracy pracownika a mobbing.
• konflikt z pracownikiem a mobbing.
• zarzut mobbingu skierowany do przełożonego – przy okazji – w wiadomości email, na komunikatorze, w trakcie spotkania itp.
• pomówienie o mobbing.
• skarga na mobbing jako reakcja pracownika na informację o zwolnieniu
• z pracy.

4. Urlop rodzicielski – trudne przypadki:
• urlop rodzicielski dla drugiego rodzica – czy zawsze;
• korzystanie z urlopu rodzicielskiego przez obojga rodziców po zmianach w 2023 r.;
• do kiedy pracodawcy muszą mieć na względzie przepisy przejściowe dotyczące urlopu rodzicielskiego.
• jaka ochrona na urlopie rodzicielskim – problem ewentualnych nadużyć.

5. Czas pracy – na jakie zmiany pozwalają pracodawcy przepisy działu szóstego Kodeksu pracy
• kiedy warto i jak zmienić system czasu pracy;
• kiedy warto i jak można zmienić okres rozliczeniowy;
• jak wprowadzić ruchomy rozkład czasu pracy;
• jak zmienić rozkład czasu pracy;
• jak zmienić porę nocną;
• kiedy warto mieć na uwadze zmianę pojęcia „niedzieli”;
• kiedy warto wprowadzić pracę zmianową;
• jak zmienić limit nadgodzin.

6. Kryteria doboru pracownika do zwolnienia – niuanse:
• sprawiedliwe i sprawdzalne kryteria doboru pracownika do zwolnienia;
• przydatność pracownika do pracy w zmienionej organizacji – subiektywna ocena przełożonego a kryterium doboru do zwolnienia;
• nabycie prawa do emerytury jako kryterium doboru do zwolnienia;
dokumentowanie doboru pracowników do zwolnienia przy zastosowaniu kryteriów doboru.

7. Kompensata wzajemnych roszczeń pracodawcy i pracownika:
• czy jest dopuszczalna;
• pisemna zgoda pracownika na potrącenie.

8. Wystąpienie inspektora pracy – jak powinien postąpić pracodawca:
• czy pracodawca może nie zastosować się do co wskazań objętych wystąpieniem inspektora PIP;
• jak i w jakim terminie należy sformułować odpowiedź na wystąpienie.

9. Pracownik w sądzie pracy po zmianach procedury cywilnej z dnia 22.09.2023 r.:
• opłaty ponoszone przez strony sporu;
• zabezpieczenie roszczenia pracownika o przywrócenie do pracy – kiedy i na jakich zasadach może o nim postanowić sąd pracy.

10. Orzeczenie Sądu Pracy – jak powinien postąpić pracodawca:
• kiedy konieczne staje się przywrócenie pracownika do pracy;
• kiedy należy zapłacić kwoty zasądzone wyrokiem sądu pracy;
• kiedy jest konieczne wydanie pracownikowi nowego świadectwa pracy i jakie umieszcza się w nim informacje.

DZIEŃ II
REGULAMINY PRAWA PRACY W 2024 ROKU – ASPEKTY, NA KTÓRE KAŻDY PRACODAWCA POWINIEN ZWRÓCIĆ UWAGĘ

Warsztat pozwalający zdobyć unikalną wiedzę w zakresie wybranych aspektów wewnętrznego porządku prawnego, który tworzą ustalane przez pracodawców regulaminy. Regulaminy stanowią źródło prawa pracy, które z punktu widzenia hierarchii prawa musi być zgodne z aktami wyższego rzędu – ustawami i rozporządzeniami, ale z drugiej strony ich postanowienia mogą być dla pracownika korzystniejsze. Tutaj również dobór tematów nie był przypadkowy. Nierzadko raz ustalony regulamin pracy popada w zapomnienie i przez lata nie jest poddawany rewizji i nie chodzi tylko o kłopotliwy rozdźwięk pomiędzy aktualnymi przepisami KP a regulaminem ale o niewykorzystanie potencjału tej regulacji. Postanowienia regulaminu pracy mają kapitalne z punktu widzenia organizacji pracy znaczenie. Właściwe rozwiązania rzutują na możliwość skuteczniejszego pociągania pracowników do odpowiedzialności w przypadku naruszenia ustalonego porządku. Naruszenie postanowień regulaminu stanowi również naruszenie podstawowego obowiązku pracownika, co otwiera szersze możliwości, gdy chodzi o rozwiązywanie z pracownikami umów. Dlatego tak ważne jest posiadanie nowoczesnego regulaminu pracy w pełni odpowiadającego potrzebom pracodawcy w 2024 roku. Omówione zostaną ważkie regulacje regulaminowe dotyczące usprawiedliwiania nieobecności w pracy, korzystania z telefonów prywatnych w trakcie pracy, rejestracji czasu pracy, czy Komisji antymobbingowej. Pokażemy również jak sporządzić wymaganą dokumentację w sytuacji, w której zaistnieje konieczność wyboru przedstawicieli załogi. Pracodawcy tworzący plany urlopowe nie przestają mieć wątpliwości kto pozostaje dysponentem urlopu wypoczynkowego w zakresie okresu na jaki ma on być udzielony. Czy pracodawca może nie uwzględnić wniosków pracownika i zaplanować urlop w innym terminie? Czy legalne jest wprowadzenie przerwy urlopowej w całym przedsiębiorstwie? Pokażemy jakie ma możliwości pracodawca w tym zakresie. Uczestnicy dowiedzą się ponadto jakie są zalety wprowadzenia premii frekwencyjnej, a także czy w związku z publikacją Dyrektywy 2023/970 polscy pracodawcy powinni już zacząć wdrażać rozwiązania w zakresie przejrzystości wynagrodzeń. Wśród odpowiedzi na wiele nurtujących tematów znajdzie się również wskazanie, czy warto, a jeżeli tak to jakie rozwiązania można wprowadzić aby nie zostać zaskoczonym w temacie prawa pracownika do bycia offline. Nie zapomnimy też poświęcić odpowiedniej ilości czasu, na omówienie ważnych aspektów, które podlegają regulacji regulaminów: Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracy zdalnej.

1. Kiedy pracodawca powinien poważnie rozważyć rewizję regulaminów: pracy, wynagradzania i innych:
• co jaki czas należy dokonywać rewizji regulaminów;
• jak stary jest ustalony regulamin – postanowienia, które wskazują na nieaktualność regulacji regulaminowej;
• jakie są konsekwencje braku zmian regulaminów w związku ze zmianą przepisów – co należy zmienić na już, a co może poczekać;
• postanowienia w nowoczesnym regulaminie pracy i wynagradzania (2024);
• sposób zapoznania pracownika z wprowadzonymi zmianami regulaminów.

2. Regulaminowy zakaz korzystania z prywatnego telefonu w trakcie pracy:
• czy taki zapis jest legalny?

3. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków – katalog obowiązków w Regulaminie pracy:
• jaki charakter mają tego typu postanowienia;
• czy pracodawca może się na nie powoływać przy dyscyplinowaniu pracowników (nakładaniu kar porządkowych);
• czy pracodawca może się nie powoływać przy formułowaniu przyczyn rozwiązania umowy z pracownikiem.

4. Usprawiedliwianie nieobecności w pracy – postanowienia Regulaminu pracy:
• jak się ma regulamin do pewnego rozporządzenia wykonawczego;
• dlaczego nie należy powielać zapisów wynikających z rozporządzenia w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

5. System RCP:
• jakich zapisów w regulaminie pracy powinien wystrzegać się pracodawca, który wprowadził elektroniczną rejestrację czasu pracy.

6. Komisja Antymobbingowa w Regulaminie pracy:
• kto powinien wchodzić w skład Komisji;
• osoba zaufana wskazana przez pracownika;
• osoby z zewnątrz organizacji w Komisji Antymobbingowej.

7. Regulaminy u pracodawcy a osoby zarządzające i zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych niepracownicze:
• umowy B2B a regulamin pracy i regulamin wynagradzania;
• zleceniobiorcy a regulamin pracy i regulamin wynagradzania;
• główna księgowa a postanowienia regulaminu wynagradzania.

8. Plan urlopów – niuanse:
czy, a jeżeli tak to kiedy pracodawca jest związany wnioskiem pracownika o urlop;
• kiedy pracownik może żądać zmiany terminu urlopu objętego planem;
• czy możliwa jest przerwa urlopowa w całym przedsiębiorstwie.

9. Wybór przedstawicieli pracowników:
• kiedy przepisy wymagają konsultacji z przedstawicielami pracowników, jaki charakter
• mają takie konsultacje i czy wpływają na ważność czynności pracodawcy;
• kto nie może być przedstawicielem pracowników,
• jak sformalizować wybór przedstawicieli pracowników;
• jak przeprowadzić wybór żeby nie można było kwestionować jego ważności.

10. Widełki wynagrodzeń w Regulaminie wynagradzania a luka płacowa:
• jakie przygotowania należy poczynić w związku z publikacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania.

11. Premia frekwencyjna – niuanse:
• kiedy jest dopuszczalna i jak ją odpowiednio sformalizować;
• sposób na nadużycia związane ze zwolnieniami lekarskimi.

12. Wewnętrzna polityka co do kontaktów z pracownikiem po godzinach pracy:
• prawo pracownika do bycia offline – czy pracodawcy już muszą czynić jakieś przygotowania w tym zakresie;
• prawo pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego;
• prawo pracownika do niezakłóconego urlopu wypoczynkowego.

13. Legalność uzależnienia w Regulaminie ZFŚS wypłaty dofinansowania do wypoczynku od długości urlopu wypoczynkowego:
• czy taki standardowy zapis może być uznany za niezgodny z ustawą.

14. Regulamin pracy zdalnej, a czas pracy – niuanse:
• jaki system czasu pracy przy pracy zdalnej;
• przerywany system czasu pracy czy przerywana praca;
• jaki rozkład czasu pracy przy pracy zdalnej;
• odpoczynki (dobowe i tygodniowe) w pracy zdalnej;
• kontrola czasu pracy zdalnej.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademia w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć:

→ rozpoczęcie logowania przez Uczestników: 9:30
→ szkolenie: 10:00 – 15:30
→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. 22 208 28 36, 208 28 26 fax 22 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl ; anna.niedziolka@adnakademia.pl

Terminy

23 07 2024 - 24 07 2024 - Online
22 08 2024 - 23 08 2024 - Online
23 09 2024 - 24 09 2024 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję