Szkolenie online Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawiskom nagannym? – aspekty prawne i psychologiczne

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenie online Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawiskom nagannym? – aspekty prawne i psychologiczne

29 07 2021 - 30 07 2021 - Online
23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online

Kategoria: , ,

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest walka z mobbingiem i dyskryminacją. Wskazana jest tu nie tylko prewencja, ale i reakcja na naganne zachowania. Stresujące zdarzenia mogą mieć miejsce w zakładzie pracy prawie codziennie. Każdy szef jest tego świadomy. Istotny i brzemienny w skutki problem pojawia się w sytuacji, gdy takie okoliczności wypełniają znamiona mobbingu lub dyskryminacji. Istnieje wtedy realne niebezpieczeństwo sporu z pracownikiem, nawet na drodze procesu sądowego, a to odbija się niekorzystnie na renomie i atmosferze każdej firmy. Dlatego warto zastanowić się, jakie czynności może podjąć pracodawca, aby przeciwdziałać tym groźnym zjawiskom oraz jakie są jego obowiązki w tej dziedzinie podyktowane przepisami prawa. Najlepiej rozpocząć od odpowiedzi na pytanie, czym jest zjawisko mobbingu czy dyskryminacji. Tylko zrozumienie tych pojęć umożliwia odpowiedni dobór środków, które pozwolą z nimi walczyć.

Adresaci szkolenia

Osoby odpowiedzialne w organizacji za procesy personalne i zarządzające zespołami, w szczególności kierownicy komórek organizacyjnych, menadżerowie działu kadr, HR, menadżerowie różnych działów, wyższa kadra zarządzająca, członkowie komisji antymobbingowych.

Cel szkolenia

Dostarczenie Uczestnikom wsparcia w rozwiązywaniu problemów dotyczących mobbingu, dyskryminacji i innych patologicznych zjawisk w organizacji.

Celem szczegółowym szkolenia jest:
• nabycie wiedzy z zakresu zjawiska mobbingu i dyskrymincji
• nabycie umiejętności odróżniania konfliktu od mobbingu
• rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji fałszywego oskarżenia o mobbing,
• przedstawienie skutecznych sposobów reagowania na zachowania niepożądane, dyskryminację i mobbing,
• omówienie najważniejszych przepisów prawa w zakresie dyskryminacji, mobbingu i ochrony dóbr osobistych w miejscu pracy,
• wskazanie, jakie wewnętrzne procedury należy wdrożyć w organizacji, aby skutecznie i realnie wypełnić ustawowy obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
• właściwie zidentyfikować zachowania niepożądane, dyskryminację i mobbing oraz reagować i udzielać pracownikom adekwatnego wsparcia w tym zakresie,
• rozróżnić jakie zachowania są niedopuszczalne w miejscu pracy,
• poznać właściwe działania w zakresie ustawowego obowiązku przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi.

Program

1. Znaczenie mobbingu w organizacji:
a) Definicja mobbingu:
• prawne aspekty związane z mobbingiem:
– wieloczynnikowa definicja zawarta w kodeksie pracy, czyli formalne przesłanki mobbingu,
– odpowiedzialność prawna sprawcy i/lub pracodawcy,
• orzecznictwo i statystyki:
– sądy pracy i Państwowa Inspekcja Pracy, jako organy orzekające o wystąpieniu mobbingu;
– powszechność zjawiska vs. jego „wykrywalność”,
• najczęstsze mity nt. mobbingu,
• mobbing a spór i konflikt – dlaczego w sytuacji konfliktu trudniej jest wykazać mobbing, zarządzanie konfliktem, źródła konfliktu,
• mobbing w ujęciu psychospołecznym – koncepcja Leymanna
b) Mobbing jako proces – fazy mobbingu, tj. w jaki sposób zapobiegać mobbingowi w jego wczesnym etapie
c) Rodzaje mobbingu
d) Mobbing a naruszenie dóbr osobistych pracownika – case study
e) Kiedy krytyka może być mobbingiem? – case study.
f) Ofiara mobbingu:
• predyspozycje osobowościowe i okoliczności faktyczne sprzyjające przyjęcie tożsamości ofiary,
• poziomy wiktymizacji,
• konsekwencje psychologiczne i społeczne.
g) Sprawcy mobbingu:
• cechy mobbera z uwzględnieniem założeń koncepcji CBT i abused-abuser,
• motywy działań mobberów,
• typologia mobberów
h) Obserwator mobbingu – promowanie postawy aktywnego obserwatora
i) Jak sobie radzić z mobbingiem?
j) Przeciwdziałanie mobbingowi – jakie organizacje sprzyjają „budowaniu” atmosfery mobbingu? Rola przełożonych w przeciwdziałaniu mobbingowi
k) Różnice w ujęciu psychologicznym i prawnym w odniesieniu do zagadnienia mobbingu
l) Jakich zachowań unikać ? – Perspektywa pracownika i przełożonego
m) Wyznaczanie zadań, rozliczanie z zadań, dyscyplinowanie – jak uniknąć nieświadomych zachowań mobbingowych.
n) Nieuzasadniony zarzut mobbingu – jak sobie z nim radzić?

2. Dyskryminacja:
a) Pojęcie dyskryminacji i nierównego traktowania w kontekście zmian w przepisach Kodeksu pracy
b) Rodzaje dyskryminacji
c) Dyskryminacja a mobbing:
• kiedy dyskryminacja może być przejawem mobbingu?
• podstawowe różnice między dyskryminacją a mobbingiem.
d) Odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia zasady niedyskryminacji i równego traktowania
e) Jak planować rekrutację zgodną z zasadą równego traktowania?
f) Jak zapewniać dostęp do awansu i szkoleń zgodnie z zasadą równego traktowania?
g) Jak rozwiązywać stosunek pracy zgodnie z zasadą równego traktowania?

3. Molestowanie i przestępstwa przeciwko wolności seksualnej:
a) Dyskryminacja a molestowanie, w tym molestowanie seksualne
b) Najczęstsze mity nt. molestowania
c) Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej w miejscu pracy:
• aspekt prawny:
– odpowiedzialność karna sprawcy,
– odpowiedzialność dyscyplinarna sprawcy
• aspekt psychologiczny i medyczny:
– co się dzieje z ofiarą przestępstwa,
– jak reaguje na otoczenie tuż po zdarzeniu oraz w dłuższej perspektywie czasowej,
– jak otoczenie może pomóc, a w jaki sposób zaszkodzić
• kto odpowiada za naruszenia w zakresie mobbingu, dyskryminacji i molestowania – czy sprawcy ponoszą karę za działania niezgodne z prawem?
• rola mediacji i mediatora w konflikcie.

4. Komisja antymobningowa i procedury wewnętrzne:
a) Dobre praktyki w komisjach antymobbingowych.
b) Metodologia pracy komisji antymobbingowej – case study.
c) Ograniczone możliwości kognicji komisji antymobbingowych – jak sobie radzić w takiej sytuacji?

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1090 zł + 23% VAT 

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć:

→ rozpoczęcie logowania przez Uczestników: 9:30
→ szkolenie: 10:00 – 15:15
→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. 22 208 28 36, 208 28 26 fax 22 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl; anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte do 15% TANIEJ
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Terminy

29 07 2021 - 30 07 2021 - Online
23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję