Prawo Pracy: Praca zdalna, akta osobowe po zmianach prawnych 2019-2022 oraz zatrudnianie i zwalnianie pracowników

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Prawo Pracy: Praca zdalna, akta osobowe po zmianach prawnych 2019-2022 oraz zatrudnianie i zwalnianie pracowników

07 02 2022 - Katowice
16 02 2022 - Kraków
16 02 2022 - Poznań
21 02 2022 - Wrocław
21 02 2022 - Warszawa
07 03 2022 - Katowice
16 03 2022 - Gdańsk
16 03 2022 - Poznań
21 03 2022 - Warszawa
04 04 2022 - Kraków
25 04 2022 - Warszawa

Kategoria:
Adresaci szkolenia

Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Program szkolenia

Warsztat aktualizujący i uzupełniający wiedzę w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz prowadzenia teczki osobowej dla pracownika oraz dodatkowo wyjaśniające specyfikę organizowania pracy zdalnej pracowników. W programie szkolenia znajdują się m.in. obowiązujące i projektowane regulacje dotyczące pracy zdalnej (projekt zmiany Kodeksu pracy z 16.07.2021r.).
W kontekście akt osobowych przedstawione zostaną rewolucyjne zmiany, które weszły w życie od 2019 r. (np. związane z nową strukturą teczki osobowej), zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od 4 maja 2019 r. (m.in. zmiana zakresu danych, których można żądać od kandydata do pracy i pracownika), zmiany w zakresie świadectw pracy od 7 września 2019 r. Wyjaśnione zostanie co niesie za sobą dla pracodawców zmiana przepisów regulujących wykroczenia przeciwko prawom pracownika, która weszła w życie 1.12.2020 r. Nie zabraknie tematów takich jak: optymalne zatrudnienie pracowników przy wykorzystaniu różnych rodzajów umów, ustalanie limitów zatrudnienia na czas określony, jak przygotować się do rozwiązania umowy o pracę. 

1. Dokumentacja pracownicza po rewolucyjnej zmianie przepisów:
• kiedy pracodawca stosuje 10-letni, a kiedy 50-letni okres przechowywania akt osobowych,
• obowiązek informowania pracowników o okresie przechowywania akt – kiedy i jak go wypełnić;
• ponowne zatrudnienie pracownika, a kontynuacja prowadzenia akt osobowych,
• jakie dokumenty w części A,B i C akt osobowych po zmianach przepisów; czy trzeba dostosować akta osobowe do nowej regulacji,
• część D teczki osobowej – zasady prowadzenia,
• możliwość tworzenia części A1, B1, C1 i kolejnych,
• Dokumentacja urlopowa – czy możliwa jest wyłącznie elektroniczna forma takiej dokumentacji, okres przechowywania,
• Dokumentacja dotycząca czasu pracy, elektroniczna czy papierowa ewidencja czasu pracy, jakie dokumenty muszą być prowadzone w formie pisemnej, okres przechowywania.

2. Umowy o pracę – limitowanie oraz wypełnianie:
• W jaki sposób zawierać umowy o pracę na odległość,
• rodzaje umów o pracę, czy i kiedy warto poprzedzać zatrudnienie na czas nieokreślony innymi rodzajami umowy o pracę, kiedy można ponownie zatrudnić na okres próbny,
• poprzedzenie zatrudnienia na umowę o pracę umową cywilnoprawną,
• umowa przedwstępna czy wcześniejsze podpisanie umowy z osobą zatrudnioną u innego pracodawcy;
• pomocniczy wzór umowy o pracę, gdzie można znaleźć, kiedy podpisać pierwszą i kolejną umowę o pracę, jak poprawnie określić wynagrodzenie aby nie spotkać się z zarzutem dyskryminacji w zakresie wynagradzania, jak poprawnie określić miejsce pracy, umowa o pracę niepełnoetatowca a obowiązki dot. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,
• zawieranie terminowych umów o pracę – stosowanie limitu ilościowego i czasowego w praktyce (jak liczyć terminy w prawie pracy), czy limity obowiązują także przy zatrudnieniu pracownika po kilkuletniej przerwie? Przypadki uzasadniające odstąpienie od limitów dla umowy terminowej – w tym budząca wątpliwości klauzula „przyczyn obiektywnych”, procedura wymagana w przypadku odstąpienia od limitu dla umów terminowych oraz konsekwencje prawne jej naruszenia.
• umowa na zastępstwo z uwagi na zatrudnienie osoby zastępującej „zastępcę” oraz aktualny wyrok SN dotyczący zatrudnienia na zastępstwo w sytuacji, gdy pracownik zastępowany jest obecny w pracy, ale pracodawca powierzył mu wykonywanie innych obowiązków,
• umowa o pracę zawarta z pracownikiem, którego praca jest uzależniona od warunków atmosferycznych,
• zakaz konkurencji w umowie o pracę.

3. Ustanie oraz przekształcenie stosunku pracy:
• zwolnienie pracownika z uwagi na pandemię COVID-19, zwolnienie pracownika wykonującego pracę zdalną, zwolnienie pracownika podczas izolacji lub kwarantanny,
• rozwiązanie umowy za porozumieniem stron,
• wypowiedzenie terminowej umowy o pracę – w tym ustalanie okresu wypowiedzenia,
• utrata zaufania, częste nieobecności, konfliktowość i inne przyczyny wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego,
• zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy – zasady i forma,
• rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,
• czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy,
• porozumienie zmieniające,
• wypowiedzenie zmieniające.

4. Świadectwo pracy zasady wydawania i niuanse wypełniania poszczególnych rubryk:
• zawarcie kolejnej umowy przy nieprzerwanym zatrudnieniu a świadectwo pracy,
• termin wystawiania świadectwa pracy przypadający na sobotę,
• wypełnianie rubryk dotyczących okresu zatrudnienia, zajmowanych stanowisk, podstawy prawnej i trybu rozwiązania umowy o pracę,
• uwarunkowania prawne dot. sprostowania świadectwa pracy obowiązujące od 7 września 2019 r.

5. Wybrane zmiany w prawie pracy w 2020 r. i 2021 r.
• „Praca zdalna” w ustawie z dnia 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, obowiązek czy uprawnienie pracodawcy, czy pracownik może odmówić przychodzenia do pracy z uwagi na COVID-19, jak polecić i zorganizować pracę zdalną, praca zdalna a czas pracy, nadgodziny przy pracy zdalnej, bhp przy pracy zdalnej, czy warto wprowadzić regulamin pracy zdalnej, odpowiedzialność porządkowa pracownika przy pracy zdalnej, Pandemia Koronawirusa, a modyfikacja lub rozwiązanie stosunku pracy, Koronawirus, a wysłanie pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy, Koronawirus, a urlop bezpłatny, zasady wynagradzania przy pracy zdalnej,
• Zmiany w przepisach sankcjonujących wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 281 i 282 Kodeksu pracy).
• Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. z czym się wiąże, gdy chodzi o uprawnienia i obowiązki stron stosunku pracy (dodatek za pracę w nocy, potrącenia, wysokość odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy).
• Podczas szkolenia omówione zostaną projektowane zmiany do kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej (najnowszy projekt z 18.05.2021r.) w tym:
– założenia pracy zdalnej,
– zasady wprowadzania pracy zdalnej w zakładzie pracy,
– pojęcia pracownika świadczącego pracę zdalnie i pracownika mobilnego,
– związanie pracodawcy wnioskiem pracownika w zakresie pracy zdalnej,
– tryb wprowadzania pracy zdalnej w przypadku funkcjonowania u pracodawcy związków zawodowych,
– przypadki konieczności sporządzenia regulaminu pracy zdalnej,
– treść informacji o warunkach zatrudnienia z art. 29 § 3 K.p. w przypadku ustalenia między stronami pracy zdalnej,
– termin rezygnacji z pracy zdalnej,
– obowiązki pracodawcy w przypadku świadczenia przez pracownika pracy zdalnej,
– dostarczenie pracownikowi materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej a przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
– zasady przeprowadzania kontroli pracy zdalnej przez pracodawcę,
– obowiązki pracodawcy w dziedzinie bhp a praca zdalna,
– prace wyłączone z zakresu pracy zdalnej,
– wymiar pracy zdalnej. 

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 790 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:  
Agata Boniakowska
tel. 22 208 28 36, fax 022 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

 Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Terminy

07 02 2022 - Katowice
16 02 2022 - Kraków
16 02 2022 - Poznań
21 02 2022 - Wrocław
21 02 2022 - Warszawa
07 03 2022 - Katowice
16 03 2022 - Gdańsk
16 03 2022 - Poznań
21 03 2022 - Warszawa
04 04 2022 - Kraków
25 04 2022 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję