Szkolenie online Prawo Pracy: Akademia kadr 2023. Nowelizacja Kodeksu pracy oraz dyrektywa work life balance – 3-dniowe warsztaty.

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenie online Prawo Pracy: Akademia kadr 2023. Nowelizacja Kodeksu pracy oraz dyrektywa work life balance – 3-dniowe warsztaty.

16 10 2023 - 18 10 2023 - Online
20 11 2023 - 22 11 2023 - Online
18 12 2023 - 20 12 2023 - Online

Kategoria: , ,

Adresaci szkolenia

Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Cel szkolenia

Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej aktualizacja w zakresie najnowszych zmian prawnych w 2023. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi, które przygotowują umowy o pracę, zwalniają pracowników, prowadzą akta osobowe, rozliczają urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie, wychowawcze, ojcowskie i inne nieobecności, a także planują i rozliczają czas pracy. Omówione zostaną najważniejsze zmiany nowelizacji Kodeksu pracy w 2023 roku. Szkolenie uwzględnia również bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Zastosowana formuła szkoleń ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce.

Program

DZIEŃ I

Dokumentacja pracownicza w 2023 r. Kompendium wiedzy – od zatrudnienia do zwolnienia

Jak dostosować dokumentację pracowniczą do zmian przewidzianych w nowelizacjach Kodeksu pracy (praca zdalna, kontrola trzeźwości, work life balance) Najważniejsze orzeczenia Izby Pracy Sądu Najwyższego. Na co powinni w 2023 roku zwrócić uwagę pracodawcy, aby nie znaleźć się z pracownikiem w sądzie pracy?

Rok 2023 jest rokiem rewolucyjnych zmian w prawie pracy, w tym przede wszystkim regulacji kodeksowej – Kodeks pracy. Niektóre z instytucji pojawiły się w kodeksowym porządku prawnym po raz pierwszy (praca zdalna, kontrola trzeźwości pracownika, zwolnienie z powodu siły wyższej, urlop opiekuńczy), a inne podlegają gruntownym zmianom (zatrudnienie terminowe, w szczególności umowa na okres próbny, informowanie pracowników o warunkach zatrudnienia). Co istotne wszyscy pracodawcy muszą zmierzyć się z koniecznością dostosowania dokumentacji pracowniczej do obowiązujących przepisów. Pracodawcy nie będą mogli zakazać pracownikom dodatkowego zatrudnienia chyba, że zostanie zawarta z pracownikiem umowa o zakazie konkurencji. Czy pracodawcy przestaną bać się zapisu o odszkodowaniu płaconym w zamian za niepodejmowanie działalności konkurencyjnej? Omówione zostaną również inne pojęcia takie jak np. monitoring, termin, odprawa. Zebrana zostanie cała istotna wiedza dotycząca wybranych. Uczestnicy dowiedzą się jaką dokumentację będzie sporządzać i/lub przechowywać (gdzie, przez jaki okres czasu) pracodawca w związku z kontrolą trzeźwości pracownika. Omówione zostaną wybrane problemy związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników w 2023 r. O ile ustawodawca nie określa choćby przykładowych przyczyn rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, o tyle wskazuje w znowelizowanych przepisach jakie nie mogą być przyczyny wypowiedzenia i/lub rozwiązania umowy z pracownikiem. Poznamy wady i zalety zatrudnienia niepracowniczego w 2023 roku – na podstawie dobrych źródeł wiedzy. Na koniec uczestnicy poznają tematy, które zaprzątały Sędziów Izby Pracy w Sądzie Najwyższym i jak mają się one do codziennej praktyki w działach personalnych, w szczególności omówione zostaną błędy, które mogą zaprowadzić pracodawcę do sądu pracy.

1. Pojęcia, które powinna znać każda osoba zatrudniona w dziale kadr/hr.
forma pisemna, forma dokumentowa, forma elektroniczna, postać papierowa i postać elektroniczna – jakie dokumenty pracownicze w jakiej formie lub postaci – przeglądamy Kodeks Pracy (KP), w tym zmiany przewidziane w Nowelizacjach (ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw).;
monitoring – wizyjny oraz inne formy monitoringu, w tym kontrola osobista pracownika – kiedy kontrola pracownika wymaga stosownej regulacji regulaminowej, uprzedzenia pracownika itp., który przepis traktuje o dopuszczalności przeszukania pracownika, czy zapis z kamery może być dowodem wcześniejszego opuszczenia pracy przez pracownika;
zadośćuczynienie i odszkodowanie – jakie przepisy i w jakich sytuacjach przewidują odszkodowanie i zadośćuczynienie dla pracownika – przeglądamy KP, w tym zmiany przewidziane w ustawie z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw;
termin to pojęcie często występujące w KP – skąd w ogóle wiadomo jak liczyć terminy i kiedy można sięgać do Kodeksu cywilnego a kiedy najlepiej o nim zapomnieć, specyfika liczenia terminów przy limitach umów na czas określony, terminu w jakim można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, długości nieobecności w kontekście proporcjonalnego obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego;
odprawa – dla powołanego do służby wojskowej (po wejściu w życie ustawy z dnia 11.03.2022 r. o obronie Ojczyzny), emerytalna i rentowa, pośmiertna, z tytułu zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników.

2. Dokumentacja pracownicza i zatrudnianie pracowników w 2023 r.
• jakie zmiany przewidziano w rozporządzeniach wykonawczych – m.in. w sprawie dokumentacji pracowniczej czy w sprawie świadectwa pracy.
• zatrudnienie przez Internet, jak krok po kroku zatrudnić pracownika na odległość i nie popełnić przy tym wykroczenia;
nowe wymogi w zakresie informowania pracowników o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP – czyli jak krok po kroku przygotować informację dla pracownika do umowy o pracę zgodną z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw). Czy wejście w życie Ustawy oznacza konieczność dostosowania informacji według zmienionych przepisów do wszystkich zatrudnionych pracowników?;
umowa o pracę na okres próbny po nowelizacji – jakie wyzwania stawia przed pracodawcami zmiana Kodeksu pracy z dnia 9 marca 2023 r. – uwarunkowania zatrudniania na 3 miesięczny okres próbny, przedłużenie i wydłużenie okresu próbnego, ponowne zatrudnienie pracownika a okres próbny, okres próbny po umowie na czas nieokreślony, omówienie nowego wzoru umowy;
umowa na czas określony – czy coś jeszcze różni ją od umowy bezterminowej, czy w ogóle warto jeszcze zawierać po zmianie przepisów,
umowa o zakazie konkurencji – czy pracodawcy, po wejściu w życie ustawy z 9 marca 2023 r., powinni przyjrzeć się bliżej temu dokumentowi, a jeżeli tak to kiedy, co to oznacza, że pracownik posiada ważne informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, najważniejsze klauzule umowy o zakazie konkurencji takie jak okres obowiązywania zakazu, zakres przedmiotowy, możliwość „wyjścia” przez pracodawcę z umowy, kary umowne, odszkodowanie należne pracownikowi;
zatrudnienie niepracownicze – zatrudnienie na umowę zlecenia, samozatrudnienie, umowa o dzieło – co wiemy w 2023 roku o zaletach i zagrożeniach podpisania tego typu umów;
dokumentacja pracownicza z badania stanu trzeźwości – protokół sporządzany przez pracodawcę, protokół sporządzany przez Policję, informacja o niedopuszczeniu pracownika do pracy, zawiadomienie o nałożeniu kary pieniężnej – gdzie i przez jaki okres przechowywać dokumenty związane z kontrolą stanu trzeźwości.

3. Rozwiązywanie umów o pracę w 2023 r.
rozwiązanie umowy o pracę za pomocą środków porozumiewania się na odległość – jak poprawnie rozwiązać umowę o pracę przy użyciu maila, wideokonferencji, smsa.
przyczyna rozwiązania umowy o pracę – umowa na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony – co może być przyczyną, a co nie może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę, kiedy należy bezwzględnie podać przyczynę a kiedy musimy ją wskazać na żądanie pracownika – przeglądamy KP, w tym zmiany przewidziane w projektach zmian ustawy Kodeks pracy (ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw);
kryteria doboru pracownika do zwolnienia – kiedy pismo zawierające oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno wskazywać na kryteria doboru pracowników do zwolnienia, jakie mogą to być kryteria, czy kryterium może być przydatność pracownika do pracy w zmienianej organizacji, jak przeprowadzić ocenę pracowników wobec przyjętych kryteriów, czy ocena podlega ujawnieniu zwalnianemu pracownikowi, kiedy i w jakiej formie;
okres wypowiedzenia – co wolno stronom stosunku pracy w okresie wypowiedzenia, jak skrócić i przedłużyć okres wypowiedzenia i kiedy się to opłaca, czy wolno cofnąć oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy w sytuacji gdy pracownik podjął pracę u nowego pracodawcy;
rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika czyli o czym powinni pamiętać pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, limity zależne od wielkości zatrudnienia, jakie umowy wliczają się do limitów, zwolnienia co miesiąc – pilnowanie limitów, porozumienia i wypowiedzenia zmieniające a limity, co oznacza dla pracodawcy przekroczenie limitu połączone z brakiem wdrożenia procedury zwolnień grupowych.

4. Przypadki, którymi zajmował się Sąd Najwyższy w Izbie Pracy w 2022 roku. Omówienie wybranych wypowiedzi Sądu Najwyższego zawartych w uchwałach, wyrokach i postanowieniach tegoż Sądu.

DZIEŃ II

Praca zdalna i pracownicy korzystający z urlopów i zwolnień od pracy w 2023 roku.

Praca zdalna w Kodeksie pracy i w regulacjach regulaminowych – prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Pracownicy w 2023 r. – na urlopach (wypoczynkowym, bezpłatnym, macierzyńskim, rodzicielskim, okolicznościowym lub nowym urlopie opiekuńczym) i na zwolnieniach – lekarskim, z powodu opieki, z powodu siły wyższej. Pracownica w ciąży, pracownik posiadający orzeczenie o niepełnosprawności. Kompendium wiedzy na temat najczęściej występujących sytuacji w przebiegu zatrudnienia pracownika. Przepisy, poglądy i stanowiska sądów pracy, PIP i z Komentarzy, a przede wszystkim dobre praktyki postępowania w określonych sytuacjach.

Praca zdalna w pytaniach zadawanych przez pracodawców zatrudniających pracowników zdalnych, ustalających regulaminy pracy zdalnej, przygotowujących dokumentację pracowniczą pracownika zdalnego, rozliczających pracowników pracujących zdalnie. Spoglądamy również na tematykę urlopów i zwolnień od pracy – tym razem pod innym kątem. Podstawowe wiadomości o urlopach i nie tylko zostawiamy z boku skupiając się na tym co w praktyce najważniejsze, znajdywaniu rozwiązań problemów, które wiążą się z omawianymi tematami. Co istotne dajemy rozwiązania i popieramy je aktualnym poglądem z orzecznictwa lub odnalezionym w Komentarzu. Na tapetę weźmiemy pracownika na urlopie, pracownicę w ciąży i na urlopie macierzyńskim, która przy okazji ostatnich zmian zyskała jeszcze większą ochronę, pracownika na zwolnieniu lekarskim itd. Wyjaśnimy jak naliczyć urlop pracownikowi, który uchyla się od przedstawienia świadectwa pracy z ostatniego zatrudnienia, kiedy wolno obniżyć wymiar urlopu i co się bardziej opłaca pracodawcy: udzielić urlopu wypoczynkowego czy wypłacić ekwiwalent. Rozważymy czy możliwe jest zwolnienie, względnie wypowiedzenie warunków pracy i płacy pracownikom, którzy korzystają z urlopów czy zwolnień od pracy. Zajmiemy się również sytuacją pracownika legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności – nie tylko pod kątem dodatkowego urlopu. Pokażemy jak prezentuje się nowy poprawiony w 2023 roku urlop rodzicielski. Czy nowa regulacja dotycząca urlopu rodzicielskiego zachęci pracowników do wykorzystywania pełnych możliwości jakie dają zmienione przepisy. Omówimy w jaki sposób rodzice mogą dzielić się większym wymiarem urlopu, jaką część urlopu można wykorzystać później według nowych zasad i jak się ma do tego data 22 sierpnia 2023 roku. Pokażemy dwie zupełne nowości w Kodeksie pracy – urlop opiekuńczy i zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej.

1. Pracownik wykonujący pracę zdalną.
• kiedy pracodawca może odmówić pracownikowi wyrażenia zgody na pracę zdalną;
• jak określić miejsce / miejsca pracy zdalnej. Praca zdalna a przyjazd do siedziby pracodawcy;
• czy pracodawca, u którego praca zdalna jest wykonywana tylko okazjonalnie musi ustalić regulamin pracy zdalnej;
• czy można, jeżeli tak to jak kontrolować pracownika wykonującego pracę zdalną – kontrola w miejscu zamieszkania, kontrola trzeźwości;
• czy w regulaminie pracy zdalnej można ustalić obowiązek raportowania pracy wykonywanej zdalnie;
• biurko, krzesło, monitor co musi zapewnić pracodawca pracownikowi wykonującemu pracę zdalną;
• ryczałt 10, 100 czy 1000 złotych miesięcznie. Kto może kontrolować wysokość ustanowionego ryczałtu;
• jakie oświadczenia powinna zawierać umowa o wykonywanie pracy zdalnej lub aneks wprowadzający możliwość wykonywania pracy zdalnej, jakie oświadczenia składa pracownik, który otrzymał polecenie wykonywania pracy zdalnej, co powinna dodatkowo zawierać informacja o warunkach zatrudnienia pracownika wykonującego pracę zdalną;
• czy w świadectwie pracy umieszcza się informację o wykorzystanym przez pracownika wymiarze pracy zdalnej okazjonalnej, ile wynosi ten wymiar dla pracownika, który jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, a ile dla pracownika, który zostanie zatrudniony od 1 lipca 2023 r.

2. Pracownik na urlopie wypoczynkowym, bezpłatnym, okolicznościowym, szkoleniowym i opiekuńczym. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej.
• co oznacza nabycie prawa do urlopu „z góry” i „z dołu”, kiedy wolno obniżyć wymiar urlopu, w szczególności za czas przebywania przez pracownika na urlopie bezpłatnym (w tym kilka razy przez część miesiąca) i urlopie wychowawczym, a kiedy urlop nalicza się proporcjonalnie (różnice obu metod);
• zatrudnienie na przełomie roku – jak rozliczyć urlop, jak prawidłowo wpisać w świadectwie ilość niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego;
• urlop wypoczynkowy dla pracownika, który nie przedstawia „ostatniego” świadectwa pracy,
• pracownik po długim czasie przyniósł dokumenty, z których wynika wyższy wymiar urlopu – od kiedy należy przeliczyć urlop wypoczynkowy;
• urlop wypoczynkowy dodatkowy jako narzędzie mobilizujące pracowników do korzystania z urlopów wypoczynkowych zgodnie z KP, inne sposoby – ZFŚS i tzw. wczasy pod gruszą;
• udzielenie pracownikowi 1, 2, 4 godzin urlopu wypoczynkowego, co w przypadku gdy jedna z części urlopu nie będzie obejmowała 14 dni;
• czy pracodawca może zarządzić wykorzystanie urlopu przez wszystkich pracowników w określonym czasie – 2 tygodnie podczas wakacji, podczas przerw świątecznych itd.
• plan urlopów, a pracownik rozpoczynający pracę w trakcie roku, czy po wakacjach można zarządzić dodatkowe zaplanowanie urlopów przez pracowników;
• 30 września 2023 r. a zaległości urlopowe;
• czy pracownik na urlopie wypoczynkowym ma obowiązek odebrania telefonu od pracodawcy i co może zrobić pracodawca jeżeli pracownik będzie uchylał się od kontaktu;
• co się bardziej opłaca pracodawcy – wysyłać pracownika na urlop czy wypłacić ekwiwalent – czy świadczenia za te okresy się różnią, jak ustalić współczynnik urlopowy;
• ile czasu na skorzystanie z urlopu okolicznościowego – miesiąc, dwa, pół roku;
• czy pracownikowi, który otrzymał dofinansowanie na studia przysługuje urlop szkoleniowy w związku z sesją egzaminacyjną, jaki urlop szkoleniowy w przypadku studiów podyplomowych.
• nowy urlop w Kodeksie pracy – urlop opiekuńczy – uwarunkowania, wymiar, wniosek, odpłatność;
• nowe zwolnienie od pracy w Kodeksie pracy – zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej – uwarunkowania, wniosek, odpłatność, sposób udzielania.

3. Pracownica w ciąży:
• dokumentowanie stanu ciąży, kiedy powstają po stronie pracodawcy obowiązki,
• badania lekarskie pracownicy w ciąży – obowiązek zwolnienia z pracy,
• wypowiedzenie umowy pracownicy w ciąży a rodzaj umowy o pracę,
• zajście w ciążę w okresie wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę,
• zajście w ciążę w okresie wypowiedzenia złożonego przez pracownicę,
• porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę a ciąża pracownicy,
• przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu a wysokość ciąży,
• pracownica w ciąży a likwidacja stanowiska pracy,
• zwolnienie dyscyplinarne pracownicy w ciąży,
• wypowiedzenie zmieniające a pracownica w ciąży,
• praca w godzinach nadliczbowych a pracownica w ciąży,
• praca w równoważnym systemie czasu pracy a pracownica w ciąży,
• praca w porze nocnej pracownicy w ciąży.

4. Pracownik na zwolnieniu lekarskim:
• czy pracownik powinien zadzwonić do pracodawcy po tym jak otrzyma zwolnienie lekarskie, czy można zwolnić pracownika, który tego nie zrobi;
• czy pracownik powinien poinformować pracodawcę w sytuacji, gdy zapowiada się dłuższa nieobecność w pracy spowodowana chorobą;
• kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który był długotrwale nieobecny w pracy z powodu choroby, często korzysta ze zwolnień lekarskich;
• kiedy można zwolnić pracownika po 90 dniach, kiedy po 182 dniach, kiedy po 3 miesiącach korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, a kiedy zwolnienie nie będzie już możliwe;
• czy pracownik oczekując na przyznanie mu świadczenia rehabilitacyjnego musi usprawiedliwiać swoją nieobecność w pracy, czy pracodawca ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego;
• czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę z przyczyn niedotyczących pracowników, czy można doręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające;
• kontrola pracownika na zwolnieniu – czy jest możliwa bez uprzedniego poinformowania pracownika o zamiarze kontroli;
• czy można ukarać karą porządkową nieobecnego w pracy pracownika;
• jak należy postąpić jeżeli pracownik rozchorował się w trakcie udzielonego mu urlopu wypoczynkowego,
• choroba pracownika uniemożliwia mu dalsze wykonywanie pracy, niedopuszczenie pracownika do pracy przez lekarza medycyny pracy – jak rozwiązać umowę, czy pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę za czas niewykonywania pracy;
• czy pracodawca powinien skierować pracownika na badania kontrolne – po nieobecności trwającej dłużej niż 30 dni – kiedy wie, że pracownik nie będzie wykonywał już pracy.

5. Pracownik niepełnosprawny.
• czy lekki stopień niepełnosprawności daje pracownikowi jakieś uprawnienia w ramach zatrudnienia;
• urlop dla osoby niepełnosprawnej 10 czy 21 dni, dzień urlopu 7 czy 8 godzin;
• dodatkowy urlop osoby niepełnosprawnej – uwarunkowania prawne, kontynuacja orzeczenia, kiedy pracownik musi przedstawić „stare” orzeczenie, czy dodatkowy oznacza, że w pierwszym rzędzie musi być wykorzystany urlop „zwykły” wypoczynkowy;
• nabycie prawa do urlopu dodatkowego w trakcie roku kalendarzowego;
• ustalamy proporcjonalny urlop dodatkowy dla osoby niepełnosprawnej;
• urlop pracownika niepełnosprawnego – czy niewykorzystany przechodzi na nowy rok;
• pracownik dostarczył orzeczenie o niepełnosprawności z rocznym opóźnieniem czy należy przeliczyć urlop;
• pracownik dostarczył orzeczenie o niepełnosprawności z rocznym opóźnieniem jak potraktować pracę powyżej 7 godzin dziennie;
• jak wygląda wniosek urlopowy pracownika niepełnosprawnego;
• jak poprawnie wykazywać dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej na świadectwie pracy.

6. Pracownik na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym i ojcowskim. Zwolnienie od pracy na opiekę.
• czy coś zmieni się w urlopach macierzyńskich po wejściu w życie ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie Kodeksu pracy i innych ustaw;
• urlop tacierzyński a urlop macierzyński;
• urlop tacierzyński a urlop ojcowski, zmiany przewidziane w ustawie z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy i innych ustaw dot. urlopu ojcowskiego. Przepisy przejściowe;
• urlop macierzyński a zwolnienie lekarskie;
• umowa na czas określony kończy się w trakcie urlopu macierzyńskiego;
• czy jest możliwa praca podczas urlopu macierzyńskiego;
• kto może wziąć urlop adopcyjny (urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego);
• urlop rodzicielski – po wejściu w życie ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie Kodeksu pracy i innych ustaw. Jakie znaczenie ma data 22.08.2022 r. w przypadku urlopu rodzicielskiego przysługującego pracownikowi;
• pracownik złożył wniosek o udzielenie mu 36 miesięcy urlopu wychowawczego, jak powinien postąpić pracodawca;
• podwyżki w pracy a osoba wracająca z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego;
• w jakim okresie pracownik może korzystać z obniżenia wymiaru etatu – jak długo na 7/8 etatu i przez ile trwa ochrona przed wypowiedzeniem, czy podczas zatrudnienia można korzystać z obniżenia wymiaru etatu i ochrony wielokrotnie – na więcej niż jedno dziecko;
• czy korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy obniża wymiar urlopu wychowawczego;
• czy pracownika na urlopie wychowawczym można zwolnić z uwagi na likwidację stanowiska pracy, pracownik powracający do pracy po wychowawczym, a możliwość zwolnienia pracownika z uwagi na likwidację jego stanowiska pracy lub obsadzenie stanowiska przez innego pracownika;
• ułatwienia przy wyborze wariantu zwolnienia od pracy na opiekę wprowadzone ustawą z dnia 9.03.2023 r.

DZIEŃ III

Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy w 2023 r.

Jeżeli wiesz już co wlicza się, a co nie wlicza do czasu pracy, potrafisz policzyć wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, znasz podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy takie jak doba pracownicza, tydzień pracowniczy, norma czasu pracy, wymiar czasu pracy, nadgodziny średniotygodniowe, a chcesz poznać praktyczne zastosowanie tych instytucji bez omawiania podstaw to jest to warsztat dla Ciebie. Warsztat ukierunkowany na pracę nad grafikami (oceną ich prawidłowości) i konkretnymi przypadkami, które nastręczają problemy w codziennej pracy osób układających harmonogramy i rozliczających czas pracy. Poznasz dobre praktyki przy układaniu najbardziej skomplikowanych grafików (w czterobrygadowej organizacji czasu pracy) oraz dobre praktyki, które pozwolą do minimum ograniczyć roszczenia pracowników związane z pracą w godzinach nadliczbowych. Poznasz z jakimi problemami borykali się pracodawcy, gdy chodzi o czas pracy – na podstawie sprawozdania, które co roku przedkłada Sejmowi Państwowa Inspekcja Pracy. Poznasz co wolno tej ostatniej instytucji, gdy chodzi o tematy związane z czasem pracy i nadgodzinami. Poznasz jak argumentują zasadność swoich roszczeń pracownicy, który wystąpili z pozwem o zapłatę wynagrodzenia w związku z pracą w godzinach nadliczbowych i w związku z jakim naruszeniem przepisów o czasie pracy pracownik może pozwać pracodawcę o zadośćuczynienie. Dowiesz się jak powinna albo jak nie powinna wyglądać regulacja regulaminowa w zakresie czasu pracy, co można objąć postanowieniami umowy o pracę oraz jak powinna wyglądać wzorcowa informacja o warunkach zatrudnienia, gdy chodzi o czas pracy. Uwzględnimy zmiany, które wprowadza ustawa z dnia 09.03.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (zmiany w długości przerwy w pracy, wliczanie do czasu pracy czasu szkolenia). Szczegółowo omówimy sytuację pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 8 i elastycznej organizacji pracy, z której może on skorzystać.

1. Jak prowadzić dokumentację dotyczącą ewidencjonowania czasu pracy w 2023 r. – wybrane zagadnienia z praktyki:
• jak w praktyce powinno wyglądać prowadzenie (oddzielnie dla każdego pracownika) dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy – założenie odrębnych akt, odrębna zakładka w aktach osobowych, prowadzenie dokumentacji w wersji elektronicznej;
• jakie znaczenie ma ewidencjonowanie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy;
• jak prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników wykonujących pracę zdalną, pracujących w zadaniowym systemie czasu pracy, pracowników dla których ustalono ruchomy rozkład czasu pracy (gdzie pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy);
• czy pracodawca powinien prowadzić listę obecności i jaki czas powinien ją przechowywać;
• dobre praktyki w zakresie dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy (zapoznawanie pracowników z ewidencją czasu pracy, odbieranie od pracowników deklaracji w zakresie dni i godzin rozpoczynania i zakończenia pracy itp.).

2. Czas pracy w Regulaminie pracy, umowie o pracę i informacji w sprawie warunków zatrudnienia – dobre praktyki, problematyczne zapisy, planowane w 2023 r. zmiany w zakresie informowania pracowników o normach i wymiarze czasu pracy, odpoczynku dobowym i tygodniowym, pracy w godzinach nadliczbowych itd.
• czy w umowie o pracę powinny znaleźć się postanowienia dot. czasu pracy pracownika, a jeżeli tak to kiedy i jakie;
• zapisy umowy o pracę dot. czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy;
• jak powinna wyglądać regulacja regulaminowa (Regulamin pracy, układ zbiorowy pracy), gdy chodzi o postanowienia dot. czasu pracy (systemy czasu pracy, okresy rozliczeniowe, rozkład czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, niedziela itp.), jakie postanowienia stanowią zbędne powtarzanie przepisów Kodeksu pracy, na co zwrócić uwagę przy dokonywaniu rewizji postanowień regulaminu;
• jak dostosować treść informacji o warunkach zatrudnienia do wymogów wynikających z ustawy z 09.03.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Omówienie elementów informacji związanych z czasem pracy;

3. Wymogi, zalety i wady wprowadzenia konkretnych elementów organizacji czasu pracy:
• system równoważnych norm, system skróconego tygodnia pracy, a możliwość przedłużenia normy dobowej;
• 12 miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy, a godziny nadliczbowe średniotygodniowe;
• system pracy w ruchu ciągłym, a wyższy wymiar czasu pracy pracownika;
• ruchomy rozkład czasu pracy, a możliwość naruszenia dobry pracowniczej;
• praca zmianowa, a możliwość pracy w niedzielę;
• indywidualny rozkład czasu pracy, a brak konieczności zmiany regulaminu pracy;
• zadaniowy system czasu pracy, a „bezczasowa” organizacja pracy.

4. Zasady planowania czasu pracy, czyli praktyczne porady dla osób przygotowujących harmonogramy (grafiki) czasu pracy.
• rodzaj pracy, system czasu pracy, rozkład czasu pracy – jak determinują układających grafiki;
• wymiar czasu pracy i minimalna liczba dni wolnych ustalone w okresie rozliczeniowym; jak nie planować nadgodzin, jak nie naruszać zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – prawidłowe i nieprawidłowe grafiki;
• Czy możliwa jest sytuacja, w której pracownik zgodnie z grafikiem pracuje 12 dni z rzędu bez dnia wolnego? Czy możliwa jest sytuacja, w której pracownik zgodnie z grafikiem pracuje 7 dni w tygodniu pracowniczym?; odpoczynki dobowe i tygodniowe – prawidłowe i nieprawidłowe grafiki;
• jak układać grafik, gdy pracodawca: nie wprowadził ruchomego rozkładu czasu pracy I wprowadził ruchomy rozkład czasu pracy; Czy pracodawca może zaplanować dla pracownika 2 zmiany jednego dnia? – prawidłowe i nieprawidłowe grafiki;
• co powinna wiedzieć o niedzieli I świętach osoba planująca czas pracy – prawidłowe i nieprawidłowe grafiki;
• jak ułożyć grafik dla pracownika zatrudnionego na 1/2 I 7/8 etatu – przykładowe grafiki;
• jak się ma zaplanowany urlop wypoczynkowy I choroba pracownika do możliwości zaplanowania pracownikowi dni i godzin pracy – przykładowe grafiki;
• gdzie przydatne przy układaniu grafików są metody 4-4-1 4-4-2 i 6-2 6-2 – grafiki ułożone tymi metodami;
• w jaki sposób ustalić dla pracownika dyżur pod telefonem;

5. Zarządzanie czasem pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.
• na jakich zasadach jest możliwa zmiana harmonogramu i dlaczego powinno to się odbyć z 1-dniowym wyprzedzeniem;
• na jakich zasadach można polecić pracownikowi przyjście do pracy na wcześniejszą godzinę, niż dnia poprzedniego;
• kiedy pracownik może pracować więcej niż 13 godzin w dobie pracowniczej?;
• jak się ma nie korzystanie przez pracownika z przerw w pracy do pracy w godzinach nadliczbowych;
• kiedy pracownik może przepracować w miesiącu 80 nadgodzin?;
• kiedy polecenie pracy w sobotę I niedzielę może stanowić naruszenie przepisów o czasie pracy i rodzić odpowiedzialność wykroczeniową pracodawcy;
• kiedy mamy do czynienia z dorozumianym poleceniem wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, a kiedy aktywności pracownika nie musimy wliczać do czasu pracy;
• czy zgoda na odpracowanie wyjścia prywatnego jest obligatoryjna i czy czas wyjścia prywatnego można odpracować wcześniej;
• pozostawanie przez pracownika w pracy poza godzinami pracy – odpracowanie spóźnienia, kilku wyjść na papierosa itp.;
• na co jeszcze należy zwrócić uwagę w kontekście czasu pracy pracowników: wiadomości email wysyłane po godzinach pracy, inna dokumentacja wskazująca na czas pracy pracowników;
• przerwy w pracy a system czasu pracy, przerwa bezpłatna – praktyczne wykorzystanie przy pracy zmianowej z koniecznością przekazywania zmiany;
• kiedy czas szkoleń pracowników i/lub podróży służbowych wlicza się do czasu pracy – z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 09.03.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, a kiedy tylko należy pracownikowi udzielić odpowiedniego odpoczynku.

6. Rozliczanie czasu pracy.
• kiedy nieudzielenie dnia wolnego za sobotę nie będzie wykroczeniem?
• jak najkorzystniej rozliczyć 1 godzinę pracy w sobotę i niedzielę?
• kiedy za pracę w sobotę należy się pracownikowi dzień wolny i dodatkowo czas wolny?
• co jeżeli w dniu wolnym oddanym za sobotę pracownik się rozchoruje?
• która forma rekompensaty – zapłata, udzielenie czasu wolnego – jest korzystniejsza dla pracodawcy;
• czy „normalne wynagrodzenie” i „wynagrodzenie” w kontekście zapłaty za pracę w godzinach nadliczbowych to to samo?
• jak rozliczyć czas pracy w sytuacji rozwiązania umowy o pracę w środku miesiąca;
• jak rozliczyć czas pracy pracownika, którego dzień rozpoczęcia pracy przypadał w środku miesiąca;
• jak ustalić czy w przypadku niepełnoetatowca wystąpiły godziny ponadwymiarowe?;
• odbiór czasu wolnego poza okresem rozliczeniowym (pula nadgodzin do
• czy PIP może nakazać pracodawcy naliczenie i wypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
• naruszenia przepisów o czasie pracy w sprawozdaniu z działalności PIP.

7. Pracownik opiekujący się dzieckiem do lat 4 (8). Obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownik może skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Przerwy na karmienie. Praca na 1/2 etatu i rodzicielski.
• jak może wyglądać czas pracy pracownika opiekującego się dzieckiem (systemy, rozkłady, normy czasu pracy)? Jakie ograniczenia wynikają z przepisów dzisiaj i jaki mają charakter (względny, bezwzględny), a jakie wynikają z uchwalonych zmian – ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw– studium przypadków;
• obniżenie wymiaru etatu – jak wygląda rozkład czasu pracy pracownika, który złożył stosowny wniosek i jakie możliwości w tym zakresie mają pracodawcy;
• przerwy na karmienie – praktyczne informacje i poglądy z doktryny,
• łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/2 etatu – jak wygląda rozkład czasu pracy pracownika, który złożył stosowny wniosek i jakie możliwości w tym zakresie mają pracodawcy;

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w trzech dniach szkolenia: 1600 zł + 23% VAT
Koszt uczestnictwa w wybranym dniu: 890 zł + 23% VAT 

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć:

→ rozpoczęcie logowania przez Uczestników: 9:30
→ szkolenie: 10:00 – 16:00
→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. 22 208 28 36, 208 28 26 fax 22 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl ; anna.niedziolka@adnakademia.pl

Szkolenie zamknięte do 15% TANIEJ
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@adnakademia.pl

Terminy

16 10 2023 - 18 10 2023 - Online
20 11 2023 - 22 11 2023 - Online
18 12 2023 - 20 12 2023 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję