Asystentka Zarządu -praktyczne aspekty prawne dokumentacji biura zarządu

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Asystentka Zarządu -praktyczne aspekty prawne dokumentacji biura zarządu

17 06 2024 - Warszawa
24 07 2024 - Warszawa

Kategoria:

Cel szkolenia

Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie analizy dokumentów korporacyjnych oraz aktów prawnych regulujących działanie spółek kapitałowych i osobowych. Przygotowanie Uczestników do audytów dokumentacji korporacyjnej, charakterystyka kluczowych dokumentów korporacyjnych (elementy uchwał, protokołów) oraz zasad ich archiwizacji. Zwiększenie świadomości prawnej. Omówienie najważniejszych zmian prawnych.

Korzyści dla Uczestnika

Po szkoleniu Uczestnik będzie wiedział:
• jakie akty prawne regulują działanie spółek kapitałowych?
• czym różnią się spółki kapitałowe od spółek osobowych?
• jakie obowiązki prawne związane z dokumentacją spółki spoczywają na członkach Zarządu?
• jak przygotować się do audytu dokumentacji spółki?
• jakie praktyczne informacje zawiera umowa spółki/statut?
• jak zmieniać umowę spółki/statut?
• jak prawidłowo archiwizować dokumentację organów spółki?
• jakie dane podlegają obowiązkowi aktualizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym?
• co zmieniło się w przepisach?

Metodyka szkolenia

Zajęcia na praktycznych aspektach prawnych związanych z prowadzeniem biura zarządu, analiza dokumentów korporacyjnych, odpisów z KRS, przepisów, orzeczeń sądowych, przedstawianie propozycji możliwych rozwiązań, ćwiczenia i dyskusje. Szkolenie odwołuje się do doświadczeń Uczestników i praktyki trenera.

Adresaci szkolenia

Asystentki Zarządu, osoby prowadzące biuro, pracownicy Biura Zarządu.

Program szkolenia

1. Uprawnienia organów spółki, tryb powoływania, zakres decyzyjności:
• jak powstaje spółka? Wspólnik, udziałowiec, akcjonariusz – różnice i podobieństwa,
• jakie akty prawne regulują działanie spółek kapitałowych i osobowych?
• kodeks spółek handlowych w codziennej pracy. Analiza zapisów dotyczących powstania spółki, organów spółki oraz zgromadzenia wspólników – praca z tekstem kodeksu,
• kompetencje i uprawnienia Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce kapitałowej,
• rola wspólników w spółce osobowej,
• spółka z o.o. a spółka komandytowa – podobieństwa i różnice,
• uprawnienie Zarządu do reprezentowania spółki a zgody korporacyjne (analiza przykładowych zapisów z umów spółek),
• Rada Nadzorcza w spółkach – tryb powoływania, rola i kompetencje, podobieństwa i różnice w spółce z o.o. i spółce akcyjnej,
• powołanie i odwołanie członków Zarządu a rezygnacja z pełnienia funkcji – procedury, najczęściej popełnianie błędy. Analiza orzeczeń sądowych,
• kadencja członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

2. Tekst jednolity umowy spółki:
• tekst jednolity umowy spółki/statutu i jego znaczenie w kontakcie z instytucjami finansowymi, publicznymi oraz inwestorami. W jakich sytuacjach będzie potrzebny?
• dlaczego wspólnicy zmieniają tekst umowy spółki/statut?
• jak prawidłowo zmienić siedzibę spółki, adres, PKD? Tryb wprowadzenia zmian w umowie spółki,
• podwyższenie kapitału zakładowego – procedura, rejestracja w KRS,
• podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki – kiedy jest możliwe? Korzyści i wady procedury – aspekty praktyczne,
• zmiana umowy spółki – kluczowe dokumenty z nią związane, obowiązki aktualizacyjne ciążące na spółce. Rola biura Zarządu w procesie zmian,
• jak stworzyć tekst jednolity umowy spółki? Jak go odszukać w dokumentacji firmowej?
• zasady udostępniania umowy spółki/statutu podmiotom trzecim.

3. Podstawowe dokumenty rejestrowe i korporacyjne spółek kapitałowych:
• jakie dokumenty powinny znajdować się w biurze Zarządu?
• obowiązki wynikające z KSH oraz z umowy spółki w zakresie sporządzania protokołów i uchwał organów. Praca z tekstem kodeksu,
• obowiązek archiwizacji protokołów z posiedzeń – na kim spoczywa i w jakim zakresie?
• w jakich sytuacjach wymagane są zgody korporacyjne i na czym polegają? Jaki mają związek z odpowiedzialnością Zarządu i działalnością biznesową spółki?
• kiedy zgody korporacyjne wypływają na ważność podpisywanych dokumentów?
• odpowiedzialność biura Zarządu w procesie due diligence – na czym polega, jak przygotować dokumentację spółki do audytu zewnętrznej kancelarii prawnej?
• dobre praktyki ewidencjonowania uchwał organów. System dziennikowy i bezdziennikowy – cechy i zastosowanie na przykładzie rejestrów protokołów z posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, wspólników,
• dlaczego warto porządkować dokumenty? Omówienie dobrych praktyk inwentaryzacji dokumentów.
• rola rejestrów a efektywne wykorzystanie zbiorów dokumentacji. Jak ułatwiać użytkownikom dostęp do dokumentów? Dobre praktyki tworzenia rejestrów – aspekt informacyjny i komunikacyjny.

4. Krajowy Rejestr Sądowy i jego rola:
• jakie dane należy aktualizować w rejestrze sądowym?
• omówienie zawartości odpisu aktualnego z KRS krok po kroku,
• do czego przyda się odpis pełny z KRS i jakie dane zawiera?
• wpis deklaratoryjny i konstytutywny, czyli od kiedy obowiązują zmiany,
• konsekwencje uchybień (grzywny, tryb postępowanie przymuszające) – analiza pism sądowych,

5. Ostatnie zmiany w prawodawstwie:
• nowe zasady aktualizacji danych w KRS – system teleinformatyczny, elektroniczne repozytorium aktów notarialnych (od 01.03.2020 r.),
• zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do CRBR – nowe obowiązki przedsiębiorców,
• cel powstania rejestru beneficjentów rzeczywistych, definicja, tryb zgłaszania, poprawy i aktualizacji danych w rejestrze, sankcje finansowe, terminy oraz tryb postępowania w przypadku awarii systemu,
• najważniejsze zmiany KSH (dzień dywidendy, zasady przyjęcia rezygnacji ostatniego członka Zarządu, udział w zgromadzeniu wspólników przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dematerializacja akcji).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30 

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Agata Boniakowska
tel. (022) 208 28 36, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@adnakademia.pl

Terminy

17 06 2024 - Warszawa
24 07 2024 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję