Prawo Pracy: Akademia kadr 2022 – po zmianach w prawie pracy z uwzględnieniem projektowanych zmian dotyczących m.in. pracy zdalnej i sygnalistów

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Prawo Pracy: Akademia kadr 2022 – po zmianach w prawie pracy z uwzględnieniem projektowanych zmian dotyczących m.in. pracy zdalnej i sygnalistów

06 06 2022 - 08 06 2022 - Gdańsk
13 06 2022 - 15 06 2022 - Kraków
13 06 2022 - 15 06 2022 - Poznań
20 06 2022 - 22 06 2022 - Warszawa
20 06 2022 - 22 06 2022 - Wrocław
11 07 2022 - 13 07 2022 - Katowice
11 07 2022 - 13 07 2022 - Kraków
25 07 2022 - 27 07 2022 - Gdańsk
25 07 2022 - 27 07 2022 - Warszawa
17 08 2022 - 19 08 2022 - Poznań
22 08 2022 - 24 08 2022 - Wrocław
22 08 2022 - 24 08 2022 - Warszawa
14 09 2022 - 16 09 2022 - Katowice
14 09 2022 - 16 09 2022 - Kraków

Kategoria:

Intensywny warsztat składający się z trzech jednodniowych szkoleń skierowanych do osób zajmujących się sprawami kadrowymi i nie tylko. Podczas szkolenia Uczestnicy uporządkują posiadaną wiedzę oraz zapoznają się z planowanymi zmianami kodeksu pracy i zmianami w prawie pracy, które mają wejść w życie w 2022r. Warsztaty są prowadzone w formie dyskusji i studium praktycznych przypadków.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 30.12.2021r. uwagi do projektu ustawy dotyczącej sygnalistów. Podczas szkolenia zostaną omówione założenia projektu ustawy oraz katalog przestępstw, które grożą za jej naruszenie. Kto, za co i jaką karę poniesie za naruszenie przepisów zawartych w projekcie ustawy dotyczącej ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa? Tego m.in. dowiedzą się Państwo biorąc udział w tym szkoleniu.

Ustawodawca zamierza wprowadzić pracę zdalną do Kodeksu pracy. Podczas szkolenia zostaną omówione założenia najnowszego projektu zmian do kodeksu pracy z 16.07.2021r. dotyczącego pracy zdalnej. Projekt zawiera problematyczne, a często nawet kontrowersyjne zapisy, które w obecnej treści będą niekorzystne dla pracodawcy. Prowadzący przedstawi najważniejsze z nich.

Obecnie praca zdalna zawiera ubogą regulację ustawową (patrz ustawa z dnia 2.3.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), z organizacją tej pracy wiąże się szereg wątpliwości:
W jakiej formie wydać polecenie pracy zdalnej? Jak nadzorować i kontrolować pracę zdalną? Jak rozliczać czas pracy zdalnej? Jakie zapewnić warunki bhp i kto je zapewnia przy pracy zdalnej? Czy warto wprowadzić regulamin pracy zdalnej? Czy pracownik zachowuje prawo do wszystkich składników wynagrodzenia świadcząc pracę zdalną? Czy pracodawca może udzielić pracownikom zaległego urlopu w okresie kwarantanny albo wysłać pracowników na urlop bezpłatny? Czy pracodawca może zlecić pracę zdalną jeśli warunki lokalowe i rodzinne pracownika nie pozwalają mu na wykonywanie pracy w domu? Czy pracodawca ma prawo zlokalizować miejsce świadczenia pracy zdalnej? Jak na kontrolę lokalizacji miejsca świadczenia pracy zapatruje się UODO?

Koronawirus a modyfikacja i rozwiązanie umowy o pracę. Pandemia COVID-19 często wymusza konieczność modyfikacji lub nawet rozwiązania stosunku pracy. Czy pracownik ma prawo egzekwować swe uprawnienia jeśli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie? Czy koronawirus stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę? Jak wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi wykonującemu pracę zdalną? Jak wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi poddanemu izolacji lub kwarantannie?

Państwowa Inspekcja Pracy a koronawirus. Jak PIP zapatruje się na organizowanie pracy zdalnej i kwestię przymusowego kierowania na urlop wypoczynkowy? Jak wyglądają kontrole PIP w czasie epidemii?

Szkolenia w dziedzinie bhp i badania lekarskie w dobie epidemii. Regulacja ustawy z dnia 2.3.2020 r. obejmuje również przepisy dotyczące badań lekarskich i szkoleń BHP. Jakie badania są obowiązkowe w okresie pandemii? Co z badaniami, które straciły ważność? Czy badania z zakresu medycyny pracy mogą być przeprowadzane przez innego lekarza? Czy pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku zakrywania ust i nosa?

Zmiana rozkładu i systemu czasu pracy w czasie epidemii.

Pracownik oddający krew zyskał od 26.01.2021r. nowe uprawnienia.

Praca zdalna podczas izolacji i kwarantanny. Jak powinno wyglądać usprawiedliwienie nieobecności – kwarantanna, izolacja.

Od 1.12.2020 r. weszły w życie istotne zmiany przepisów sankcjonujących wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 281 i 282 Kodeksu pracy). W związku ze zmianami Pracodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę na obowiązujące regulacje związane z potrąceniami należności alimentacyjnych. Jak od 2020 r. wygląda prawna możliwość monitorowania pracowników? Omówione zostaną praktyczne aspekty wprowadzenia do Kodeksu pracy przepisów regulujących stosowanie monitoringu wizyjnego i monitoringu poczty elektronicznej. W trakcie szkolenia Uczestnicy zapoznają się również z aktualnymi wyrokami sądów pracy oraz interpretacjami urzędowymi (Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) a także zaktualizują wiedzę i rozwiną umiejętności z zakresu praktycznego stosowania przepisów prawa pracy.
Możliwy jest zarówno udział we wszystkich zajęciach jak i w wybranym dniu zajęć.

Możliwy jest zarówno udział we wszystkich zajęciach jak i w wybranym dniu zajęć.

Adresaci szkolenia

Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Cel szkolenia

Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej aktualizacja w zakresie najnowszych zmian prawnych. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi, które przygotowują umowy o pracę, zwalniają pracowników, prowadzą akta osobowe, rozliczają urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie, wychowawcze, ojcowskie i inne nieobecności, a także planują i rozliczają czas pracy. Omówione zostaną m.in. liczne kontrowersje na tle nowelizacji przepisów z ostatnich miesięcy. Ponadto, szkolenie uwzględnia bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Ważną częścią Akademii jest doskonalenie umiejętności stosowania kontrowersyjnych przepisów o planowaniu i rozliczaniu czasu pracy. Szkolenie uwzględnia również bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Zastosowana formuła szkoleń ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce.

Program

DZIEŃ I
PRACA ZDALNA, AKTA OSOBOWE PO ZMIANACH PRAWNYCH 2019-2022 ORAZ ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW

Warsztat aktualizujący i uzupełniający wiedzę w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz prowadzenia teczki osobowej dla pracownika oraz dodatkowo wyjaśniające specyfikę organizowania pracy zdalnej pracowników. W programie szkolenia znajdują się m.in. obowiązujące i projektowane regulacje dotyczące pracy zdalnej (projekt zmiany Kodeksu pracy z 16.07.2021r.).
W kontekście akt osobowych przedstawione zostaną rewolucyjne zmiany, które weszły w życie od 2019 r. (np. związane z nową strukturą teczki osobowej), zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od 4 maja 2019 r. (m.in. zmiana zakresu danych, których można żądać od kandydata do pracy i pracownika), zmiany w zakresie świadectw pracy od 7 września 2019 r. Wyjaśnione zostanie co niesie za sobą dla pracodawców zmiana przepisów regulujących wykroczenia przeciwko prawom pracownika, która weszła w życie 1.12.2020 r. Nie zabraknie tematów takich jak: optymalne zatrudnienie pracowników przy wykorzystaniu różnych rodzajów umów, ustalanie limitów zatrudnienia na czas określony, jak przygotować się do rozwiązania umowy o pracę. 

 1. Dokumentacja pracownicza po rewolucyjnej zmianie przepisów:
• kiedy pracodawca stosuje 10-letni, a kiedy 50-letni okres przechowywania akt osobowych,
• obowiązek informowania pracowników o okresie przechowywania akt – kiedy i jak go wypełnić;
• ponowne zatrudnienie pracownika, a kontynuacja prowadzenia akt osobowych,
• jakie dokumenty w części A,B i C akt osobowych po zmianach przepisów; czy trzeba dostosować akta osobowe do nowej regulacji,
• część D teczki osobowej – zasady prowadzenia,
• możliwość tworzenia części A1, B1, C1 i kolejnych,
• Dokumentacja urlopowa – czy możliwa jest wyłącznie elektroniczna forma takiej dokumentacji, okres przechowywania,
• Dokumentacja dotycząca czasu pracy, elektroniczna czy papierowa ewidencja czasu pracy, jakie dokumenty muszą być prowadzone w formie pisemnej, okres przechowywania.

2. Umowy o pracę – limitowanie oraz wypełnianie:
• W jaki sposób zawierać umowy o pracę na odległość,
• rodzaje umów o pracę, czy i kiedy warto poprzedzać zatrudnienie na czas nieokreślony innymi rodzajami umowy o pracę, kiedy można ponownie zatrudnić na okres próbny,
• poprzedzenie zatrudnienia na umowę o pracę umową cywilnoprawną,
• umowa przedwstępna czy wcześniejsze podpisanie umowy z osobą zatrudnioną u innego pracodawcy;
• pomocniczy wzór umowy o pracę, gdzie można znaleźć, kiedy podpisać pierwszą i kolejną umowę o pracę, jak poprawnie określić wynagrodzenie aby nie spotkać się z zarzutem dyskryminacji w zakresie wynagradzania, jak poprawnie określić miejsce pracy, umowa o pracę niepełnoetatowca a obowiązki dot. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,
• zawieranie terminowych umów o pracę – stosowanie limitu ilościowego i czasowego w praktyce (jak liczyć terminy w prawie pracy), czy limity obowiązują także przy zatrudnieniu pracownika po kilkuletniej przerwie? Przypadki uzasadniające odstąpienie od limitów dla umowy terminowej – w tym budząca wątpliwości klauzula „przyczyn obiektywnych”, procedura wymagana w przypadku odstąpienia od limitu dla umów terminowych oraz konsekwencje prawne jej naruszenia.
• umowa na zastępstwo z uwagi na zatrudnienie osoby zastępującej „zastępcę” oraz aktualny wyrok SN dotyczący zatrudnienia na zastępstwo w sytuacji, gdy pracownik zastępowany jest obecny w pracy, ale pracodawca powierzył mu wykonywanie innych obowiązków,
• umowa o pracę zawarta z pracownikiem, którego praca jest uzależniona od warunków atmosferycznych,
• zakaz konkurencji w umowie o pracę.

3. Ustanie oraz przekształcenie stosunku pracy:
• zwolnienie pracownika z uwagi na pandemię COVID-19, zwolnienie pracownika wykonującego pracę zdalną, zwolnienie pracownika podczas izolacji lub kwarantanny,
• rozwiązanie umowy za porozumieniem stron,
• wypowiedzenie terminowej umowy o pracę – w tym ustalanie okresu wypowiedzenia,
• utrata zaufania, częste nieobecności, konfliktowość i inne przyczyny wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego,
• zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy – zasady i forma,
• rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,
• czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy,
• porozumienie zmieniające,
• wypowiedzenie zmieniające.

4. Świadectwo pracy zasady wydawania i niuanse wypełniania poszczególnych rubryk:
• zawarcie kolejnej umowy przy nieprzerwanym zatrudnieniu a świadectwo pracy,
• termin wystawiania świadectwa pracy przypadający na sobotę,
• wypełnianie rubryk dotyczących okresu zatrudnienia, zajmowanych stanowisk, podstawy prawnej i trybu rozwiązania umowy o pracę,
• uwarunkowania prawne dot. sprostowania świadectwa pracy obowiązujące od 7 września 2019 r.

5. Wybrane zmiany w prawie pracy w 2020 r. i 2021 r.
• „Praca zdalna” w ustawie z dnia 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, obowiązek czy uprawnienie pracodawcy, czy pracownik może odmówić przychodzenia do pracy z uwagi na COVID-19, jak polecić i zorganizować pracę zdalną, praca zdalna a czas pracy, nadgodziny przy pracy zdalnej, bhp przy pracy zdalnej, czy warto wprowadzić regulamin pracy zdalnej, odpowiedzialność porządkowa pracownika przy pracy zdalnej, Pandemia Koronawirusa, a modyfikacja lub rozwiązanie stosunku pracy, Koronawirus, a wysłanie pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy, Koronawirus, a urlop bezpłatny, zasady wynagradzania przy pracy zdalnej,
• Zmiany w przepisach sankcjonujących wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 281 i 282 Kodeksu pracy).
• Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. z czym się wiąże, gdy chodzi o uprawnienia i obowiązki stron stosunku pracy (dodatek za pracę w nocy, potrącenia, wysokość odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy).
• Podczas szkolenia omówione zostaną projektowane zmiany do kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej (najnowszy projekt z 18.05.2021r.) w tym:
– założenia pracy zdalnej,
– zasady wprowadzania pracy zdalnej w zakładzie pracy,
– pojęcia pracownika świadczącego pracę zdalnie i pracownika mobilnego,
– związanie pracodawcy wnioskiem pracownika w zakresie pracy zdalnej,
– tryb wprowadzania pracy zdalnej w przypadku funkcjonowania u pracodawcy związków zawodowych,
– przypadki konieczności sporządzenia regulaminu pracy zdalnej,
– treść informacji o warunkach zatrudnienia z art. 29 § 3 K.p. w przypadku ustalenia między stronami pracy zdalnej,
– termin rezygnacji z pracy zdalnej,
– obowiązki pracodawcy w przypadku świadczenia przez pracownika pracy zdalnej,
– dostarczenie pracownikowi materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej a przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
– zasady przeprowadzania kontroli pracy zdalnej przez pracodawcę,
– obowiązki pracodawcy w dziedzinie bhp a praca zdalna,
– prace wyłączone z zakresu pracy zdalnej,
– wymiar pracy zdalnej.

DZIEŃ II
URLOPY WYPOCZYNKOWE I INNE NIEOBECNOŚCI ORAZ UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM – NAJNOWSZY PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU PRACY, OCHRONA SYGNALISTÓW

Projekt ustawy o zmianie Kodeksu pracy z 15.02.2022r. stanowi wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę na czas określony zyskają większe uprawnienia. Zmiany będą polegały na przyznaniu większych uprawnień w zakresie podejmowania dodatkowego zatrudnienia. Wymiar zwolnień od pracy ma być powiększony. Urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski będzie udzielany na innych zasadach. Kodeks pracy ma być również wzbogacony o zupełnie nową regulację prawną dotyczącą urlopów opiekuńczych. Prowadzący szkolenie przedstawi uczestnikom treść i zakres planowanych zmian.
Podczas szkolenia zostaną również omówione założenia projektu ustawy z 14.10.2021r. dotyczącej ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa tzw. sygnalistów. Warsztat ma też na celu udoskonalenie umiejętności w zakresie udzielenia i rozliczania urlopów takich jak: wypoczynkowy, dodatkowy i bezpłatny. Uczestnicy na praktycznych przykładach poszerzą wiedzę w zakresie: proporcjonalnego rozliczania urlopów wypoczynkowych pracowników pełnoetatowych i niepełno-etatowych, redukowania zaległości urlopowych oraz rozliczania urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego. Tematyka szkolenia obejmuje również niuanse udzielania i dokumentowania: urlopów okolicznościowych, zwolnień związanych z wezwaniami do sądu (związanych i niezwiązanych z wykonywaną pracą), urlopów szkoleniowych oraz wielu rodzajów innych zwolnień. Ważną częścią szkolenia jest przedstawienie problematyki uprawnień związanych z rodzicielstwem. Przedstawiona zostanie m.in. tematyka przepisów w zakresie udzielania urlopów pracownikom-rodzicom (macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski), w tym m.in. zasad dzielenia urlopu rodzicielskiego na części, odraczania wykorzystania urlopu rodzicielskiego, udzielenia urlopu ojcowskiego na części, wykorzystywania zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym (m.in. w odniesieniu do niepełnoetatowców oraz w sytuacji zmiany wymiaru etatu w trakcie roku). Nie zabraknie również wyjaśnienia jak wygląda usprawiedliwianie nieobecności podczas izolacji kwarantanny oraz jakie są możliwości kontroli przez pracodawcę zwolnienia lekarskiego pracownika.

1. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy z 15.02.2022r. przewiduje m.in.:
• zmiany w zasadach nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony,
• zmiany w zakresie uprawnień pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę,
• znowelizowaną treść informacji o warunkach zatrudnienia z art. 29 § 3 Kodeksu pracy,
• dodatkowe uprawnienia w zakresie zwolnień od pracy,
• przyznanie pracownikom prawa do urlopu opiekuńczego,
• zmiany dotyczące urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich.

2. Założenia projektu ustawy z 14.10.2021r. w sprawie sygnalistów a w szczególności:
• kwestia naruszenia prawa zdefiniowana w projekcie ustawy,
• omówienie kręgu podmiotów objętych ochroną projektowanych przepisów,
• wyłączenia spod zakresu działania ustawy,
• zasady odpowiedzialności sygnalisty,
• anonimizacja danych osobowych,
• zakaz działań odwetowych i środki ochrony sygnalisty,
• procedury zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych,
• termin wejścia w życie przepisów w odniesieniu do poszczególnych kategorii pracodawców,
• odpowiedzialność za naruszenie przepisów o sygnalistach w projekcie ustawy.

3. Proporcjonalny urlop wypoczynkowy pracownika pełnoetatowego i niepełno etatowego:
• zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych,
• zmiana pracodawcy w trakcie roku,
• urlop proporcjonalny niepełno etatowca,
• zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca,
• urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
• potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy,
• pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny,
• urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.

4. Nabycie urlopu w pierwszym roku kariery zawodowej:
• rozliczanie urlop z dołu,
• brak obowiązku zaokrąglania wymiaru urlopu,
• rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy,
• pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.

5. Tryby udzielania urlopu wypoczynkowego i zmiana terminu urlopu:
• termin końcowy udzielenia urlopu wypoczynkowego,
• realizacja wymogu zaplanowania części co najmniej 14 dniowej,
• plan urlopowy a wnioski urlopowe – różnica z punktu widzenia uprawnień pracodawcy,
• urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie),
• przymusowe udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego (okres wypowiedzenia, problem z terminowym wykorzystaniem urlopu,
• zmiana terminu urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy,
• choroba pracownika i inne okoliczności uniemożliwiające kontynuację urlopu.

6. Realizacja urlopów na zasadach szczególnych:
• urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia).

7. Urlop bezpłatny:
• tryb udzielenia urlopu bezpłatnego,
• zakaz stosowania przymusowych urlopów bezpłatnych na czas przestoju,
• urlop bezpłatny a staż pracy.

8. Urlopy okolicznościowe i inne rodzaje zwolnień od pracy:
• obowiązek usprawiedliwienia nieobecności w pracy a poinformowanie pracodawcy o przyczynach nieobecności w pracy,
• zwolnienia lekarskie, z uwzględnieniem kontroli zwolnień lekarskich przez pracodawcę,
• izolacja, kwarantanna – usprawiedliwienie nieobecności w pracy, praca zdalna podczas izolacji lub kwarantanny,
• zasady udzielania urlopów okolicznościowych,
• kategorie zdarzeń oraz relacje rodzinne uprawniających do urlopu okolicznościowego,
• zwolnienia lekarskie,
• wezwanie do sądu w charakterze świadka w sprawach związanych i niezwiązanych z wykonywaną pracą,
• zwolnienia związane z wezwaniem przez inne instytucje państwowe,
• zwolnienia działaczy związkowych,
• zwolnienia społecznego inspektora pracy,
• zwolnienia honorowych krwiodawców,
• zwolnienia aplikantów i doktorantów.

9. Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:
• pracownicy uprawnieni do urlopów i zwolnień,
• wymiar urlopu szkoleniowego i dodatkowych zwolnień,
• umowa lojalnościowa,
• problem dorozumianego przyznania uprawnień.

10. Urlop macierzyński i rodzicielski:
• prawo do urlopu macierzyńskiego i jego wymiar,
• urodzenie martwe lub śmierć dziecka przy porodzie,
• aktualny wymiar urlopu rodzicielskiego,
• zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części – w tym wyjątki od udzielania urlopu w tygodniach oraz stosowanie części mniejszej niż 6 tygodni,
• możliwość odroczenia w czasie wykorzystania części urlopu rodzicielskiego,
• łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – w tym wydłużenie proporcjonalne urlopu rodzicielskiego.

11. Urlop wychowawczy oraz alternatywne obniżenie wymiaru etatu:
• aktualny okres na wykorzystanie urlopu wychowawczego,
• zasady ochrony pracownika przed wypowiedzeniem po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy,
• termin na złożenie wniosku o urlop wychowawczy,
• zasada powiązania liczby części urlopu wychowawczego z liczbą części urlopu rodzicielskiego,
• wpływ przepisów o urlopach wychowawczych na urlopy wypoczynkowe,
• problemy na tle nowych możliwości nadużyć po zmianie przepisów o urlopach wychowawczych,
• maksymalny próg obniżenia etatu alternatywnego w stosunku do urlopu wychowawczego ,
• ochrona przed wypowiedzeniem w okresie obniżenia etatu.

12. Urlop ojcowski:
• wymiar urlopu ojcowskiego,
• termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego,
• podział urlopu ojcowskiego na części,
• zasady wnioskowania o urlop ojcowski.

13. Korzystanie ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem – niuanse:
• korzystanie ze zwolnienia na dziecko na dni i na godziny,
• pierwszy wniosek w roku – jako określenie sposobu korzystania ze zwolnienia w danym roku,
• korzystanie ze zwolnienia na dziecko przez pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym oraz na część etatu,
• zmiana etatu w trakcie roku a wymiar zwolnienia godzinowego,
• wykorzystanie zwolnienia w wymiarze godzinowym a praca nadliczbowa,
• wymiar godzinowy zwolnienia pracownika z obniżoną normą czasu pracy (np. niepełnosprawnego).

DZIEŃ III
TAJNIKI PLANOWANIA I ROZLICZANIA CZASU PRACY

Warsztat ukierunkowany na uporządkowanie i aktualizację wiedzy z zakresu kontrowersyjnego tematu planowania i rozliczania czasu pracy. Omówione zostaną m.in. zmiany w strukturze dokumentacji czasu pracy wynikające z nowych przepisów o dokumentacji pracowniczej, najnowsze zmiany dające wybranej grupie pracowników rodziców szczególne uprawnienia w zakresie czasu pracy, najnowszy wyrok SN dotyczący wymogu stosowania odpoczynku dobowego i tygodniowego przy dyżurze „na telefon”, zasady rozliczania czasu pracy w przypadku odbywania przez pracownika podróży służbowej i szkolenia, zasady ustalania wartości dodatku za pracę w nadgodzinach sobotnich, niedzielnych i świątecznych w systemie podstawowym i równoważnym, interpretacja MRPiPS dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny i dnia wolnego za święto, interpretacja PIP nt. odpracowywania wyjścia prywatnego przez pracowników niepełnosprawnych objętych obniżoną normą dobową oraz ograniczenia prawne dotyczące pełnienia dyżurów weekendowych. Szkolenie uwzględnia również m.in. tematykę wyjść prywatnych, sporządzania i modyfikowania rozkładów czasu pracy oraz ruchomego czasu pracy.
Nie zabraknie wskazówek jak się ma kodeksowa regulacja czasu pracy do pracy zdalnej. 

1. Najważniejsze dokumenty i pojęcia z zakresu czasu pracy:
• pojęcie rozkładu czasu pracy, harmonogramu czasu pracy, grafiku, tygodnia i doby pracowniczej,
• karta ewidencji czasu pracy, lista obecności, harmonogram czasu pracy – wymogi prawne w zakresie dokumentacji dotyczącej czasu pracy wynikające ze znowelizowanych przepisów o dokumentacji osobowej,
• z jakim wyprzedzeniem i na jaki okres sporządzić harmonogramy czasu pracy?

2. Wybrane zasady planowania czasu pracy:
• normy czasu pracy dla systemu podstawowego, równoważnego i zadaniowego,
• zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
• ustalanie wymiaru czasu pracy za okresy rozliczeniowe oraz w sytuacji pracy przez część miesiąca lub na część etatu,
• prawne możliwości w zakresie uelastycznienia doby pracowniczej (regulacja regulaminowa i indywidualne wnioski pracownicze).

3. Nowe szczególne uprawnienia niektórych pracowników rodziców:
• kategorie uprawnionych pracowników-rodziców,
• obowiązkowe uwzględnianie wniosków o telepracę, rozkład indywidualny, przerywany i ruchomy czas pracy,
• podstawy odmowy realizacji wniosku.

4. Udzielanie odpoczynku dobowego i tygodniowego:
• ustalanie wymaganego okresu odpoczynku dobowego,
• skracanie i równoważenie odpoczynku dobowego,
• wezwanie pracownika do pracy w trakcie odpoczynku dobowego,
• czy pracownik korzystający z odpoczynku dobowego musi mieć włączony telefon służbowy na prośbę pracodawcy?
• ustalanie wymaganego odpoczynku tygodniowego,
• sytuacje uzasadniające skrócenie odpoczynku tygodniowego,
• świadczenie pracy przez wiele dni po kolei – ograniczenia prawne.

5. Zlecanie i rozliczanie pracy w nadgodzinach:
• sposoby zlecania pracy nadliczbowej,
• ograniczenia prawne w zakresie pracy nadliczbowej -limity roczny i w okresie rozliczeniowym,
• czy praca nadliczbowa może zostać ujęta w harmonogramie gdy wiadomo o niej z większym wyprzedzeniem?
• ustalanie przekroczenia dobowego i średnio-tygodniowego w systemie podstawowym i równoważnym,
• praca nadliczbowa a rozliczanie pracy w wolne soboty, niedziele i święta,
• kompensowanie nadgodzin czasem wolnym,
• interpretacja MRPiPS dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto,
• różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika.

6. Praca w wolne soboty, niedziele i święta:
• czy dodatkowa praca w wolne soboty może być skompensowana zwiększonym wynagrodzeniem? – potencjalne sankcje ze strony inspektorów PIP,
• czy możliwe jest zaplanowanie pracy przez 6 dni w tygodniu przy zachowaniu przeciętnej 40 godzinnej normy tygodniowej?
• rozliczanie pracy w wolną sobotę w wymiarze przekraczającym normę dobową,
• udzielanie dnia wolnego za pracę w niedziele i święta,
• stosowanie zastępczej kompensaty finansowej za pracę niedzielną i świąteczna – w wymiarze obejmującym normę dobową i dłuższym,
• rekompensowanie pracy sobotniej, niedzielnej i świątecznej w przypadku, gdy obejmowała ona wymiar krótszy lub dłuższy niż 8 godzin,
• udzielanie co czwartej niedzieli wolnej w świetle interpretacji PIP.

7. Praca dodatkowa kadry kierowniczej:
• kategorie kadry kierowniczej,
• osoba zarządzająca zakładem a nadgodziny,
• kierownik komórki organizacyjnej a nadgodziny.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby:
– w trzech dniach 1640 zł + 23% VAT
– w wybranym dniu 790 zł/os +23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum  w/w miast

Informacje:
Agata Boniakowska
tel. (022) 208 28 36, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl

 Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@adnakademia.pl

Terminy

06 06 2022 - 08 06 2022 - Gdańsk
13 06 2022 - 15 06 2022 - Kraków
13 06 2022 - 15 06 2022 - Poznań
20 06 2022 - 22 06 2022 - Warszawa
20 06 2022 - 22 06 2022 - Wrocław
11 07 2022 - 13 07 2022 - Katowice
11 07 2022 - 13 07 2022 - Kraków
25 07 2022 - 27 07 2022 - Gdańsk
25 07 2022 - 27 07 2022 - Warszawa
17 08 2022 - 19 08 2022 - Poznań
22 08 2022 - 24 08 2022 - Wrocław
22 08 2022 - 24 08 2022 - Warszawa
14 09 2022 - 16 09 2022 - Katowice
14 09 2022 - 16 09 2022 - Kraków

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję