Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2021

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2021

26 01 2021 - Katowice
26 01 2021 - Warszawa
11 02 2021 - Wrocław
11 02 2021 - Kraków
18 02 2021 - Warszawa
23 02 2021 - Gdańsk
16 03 2021 - Poznań
16 03 2021 - Wrocław
23 03 2021 - Warszawa
25 03 2021 - Katowice
13 04 2021 - Kraków

Kategoria:
Cel szkolenia

Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej aktualizacja w zakresie najnowszych zmian prawnych. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi, które przygotowują umowy o pracę, zwalniają pracowników, prowadzą akta osobowe, rozliczają urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie, wychowawcze, ojcowskie i inne nieobecności, a także planują i rozliczają czas pracy. Omówione zostaną m.in. liczne kontrowersje na tle nowelizacji przepisów z ostatnich miesięcy. Ponadto, szkolenie uwzględnia bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Ważną częścią Akademii jest doskonalenie umiejętności stosowania kontrowersyjnych przepisów o planowaniu i rozliczaniu czasu pracy. Szkolenie uwzględnia również bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Zastosowana formuła szkoleń ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce.

Adresaci szkolenia

Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Program

Warsztat doskonalący umiejętności w zakresie udzielenia i rozliczania urlopów takich jak: wypoczynkowy, dodatkowy i bezpłatny. Omówione zostanie stanowisko Głównego Inspektora Pracy (marzec 2020 r.) w odniesieniu do zaległych urlopów wypoczynkowych. Przedstawione zostanie jakie zmiany proponuje się w tzw. Tarczy 4.0 w zakresie urlopów wypoczynkowych. Co z zaplanowanymi urlopami, gdy pracownik nie złoży wniosku urlopowego? Uczestnicy na praktycznych przykładach doskonalą m.in. umiejętności w zakresie: proporcjonalnego rozliczania urlopów wypoczynkowych pracowników pełnoetatowych i niepełno-etatowych, redukowania zaległości urlopowych oraz rozliczania urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego. Tematyka szkolenia obejmuje również niuanse udzielania i dokumentowania: urlopów okolicznościowych, zwolnień związanych z wezwaniami do sądu (związanych i niezwiązanych z wykonywaną pracą), urlopów szkoleniowych oraz wielu rodzajów innych zwolnień. Ważną częścią szkolenia jest przedstawienie problematyki uprawnień związanych z rodzicielstwem. Przedstawiona zostanie m.in. tematyka przepisów w zakresie udzielania urlopów pracownikom-rodzicom (macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski), w tym m.in. zasad dzielenia urlopu rodzicielskiego na części, odraczania wykorzystania urlopu rodzicielskiego, udzielenia urlopu ojcowskiego na części, wykorzystywania zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym (m.in. w odniesieniu do niepełnoetatowców oraz w sytuacji zmiany wymiaru etatu w trakcie roku).

1. Proporcjonalny urlop wypoczynkowy pracownika pełnoetatowego i niepełnoetatowego:
• Zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych.
• Zmiana pracodawcy w trakcie roku.
• Urlop proporcjonalny niepełnoetatowca.
• Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca.
• Urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
• Potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy.
• Pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny.
• Urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.

2. Nabycie urlopu w pierwszym roku kariery zawodowej:
• Rozliczanie urlop z dołu.
• Brak obowiązku zaokrąglania wymiaru urlopu.
• Rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy.
• Pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.

3. Tryby udzielania urlopu wypoczynkowego i zmiana terminu urlopu:
• Termin końcowy udzielenia urlopu wypoczynkowego.
• Realizacja wymogu zaplanowania części co najmniej 14 dniowej.
• Plan urlopowy a wnioski urlopowe – różnica z punktu widzenia uprawnień pracodawcy.
• Urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie).
• Przymusowe udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego (okres wypowiedzenia, problem z terminowym wykorzystaniem urlopu.
• zmiana terminu urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy,
• choroba pracownika i inne okoliczności uniemożliwiające kontynuację urlopu.

4. Realizacja urlopów na zasadach szczególnych:
• Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia).

5. Urlop bezpłatny:
• Tryb udzielenia urlopu bezpłatnego.
• Zakaz stosowania przymusowych urlopów bezpłatnych na czas przestoju.
• Urlop bezpłatny a staż pracy.

6. Urlopy okolicznościowe i inne rodzaje zwolnień od pracy:
• Zasady udzielania i usprawiedliwiania urlopów okolicznościowych.
• Kategorie zdarzeń oraz relacje rodzinne uprawniających do urlopu okolicznościowego.
• Zwolnienia lekarskie.
• Wezwanie do sądu w charakterze świadka w sprawach związanych i niezwiązanych z wykonywaną pracą.
• Zwolnienia związane z wezwaniem przez inne instytucje państwowe.
• Zwolnienia działaczy związkowych.
• Zwolnienia społecznego inspektora pracy.
• Zwolnienia honorowych krwiodawców.
• Zwolnienia powodziowe.
• Nowy rodzaj zwolnienia dla pracowników-myśliwych zajmujących się odstrzałem sanitarnym.
• Zwolnienia aplikantów i doktorantów.

7. Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:
• Pracownicy uprawnieni do urlopów i zwolnień.
• Wymiar urlopu szkoleniowego i dodatkowych zwolnień.
• Umowa lojalnościowa.
• Problem dorozumianego przyznania uprawnień.

8. Urlop macierzyński i rodzicielski:
• Prawo do urlopu macierzyńskiego i jego wymiar.
• Urodzenie martwe lub śmierć dziecka przy porodzie.
• Aktualny wymiar urlopu rodzicielskiego.
• Zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części – w tym wyjątki od udzielania urlopu w tygodniach oraz stosowanie części mniejszej niż 6 tygodni.
• Możliwość odroczenia w czasie wykorzystania części urlopu rodzicielskiego.
• Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – w tym wydłużenie proporcjonalne urlopu rodzicielskiego.

9. Urlop wychowawczy oraz alternatywne obniżenie wymiaru etatu:
• Aktualny okres na wykorzystanie urlopu wychowawczego.
• Zasady ochrony pracownika przed wypowiedzeniem po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy.
• Termin na złożenie wniosku o urlop wychowawczy.
• Zasada powiązania liczby części urlopu wychowawczego z liczbą części urlopu rodzicielskiego.
• Wpływ przepisów o urlopach wychowawczych na urlopy wypoczynkowe.
• Problemy na tle nowych możliwości nadużyć po zmianie przepisów o urlopach wychowawczych.
• Maksymalny próg obniżenia etatu alternatywnego w stosunku do urlopu wychowawczego.
• Ochrona przed wypowiedzeniem w okresie obniżenia etatu.

10. Urlop ojcowski:
• Wymiar urlopu ojcowskiego.
• Termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego.
• Podział urlopu ojcowskiego na części.
• Zasady wnioskowania o urlop ojcowski.

11. Korzystanie ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem – niuanse:
• Korzystanie ze zwolnienia na dziecko na dni i na godziny.
• Pierwszy wniosek w roku – jako określenie sposobu korzystania ze zwolnienia w danym roku.
• Korzystanie ze zwolnienia na dziecko przez pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym oraz na część etatu.
• Zmiana etatu w trakcie roku a wymiar zwolnienia godzinowego.
• Wykorzystanie zwolnienia w wymiarze godzinowym a praca nadliczbowa.
• Wymiar godzinowy zwolnienia pracownika z obniżoną normą czasu pracy (np. niepełnosprawnego).

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii MDDP w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Agata Boniakowska
tel. 22 208 28 36, fax 022 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

 Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Terminy

26 01 2021 - Katowice
26 01 2021 - Warszawa
11 02 2021 - Wrocław
11 02 2021 - Kraków
18 02 2021 - Warszawa
23 02 2021 - Gdańsk
16 03 2021 - Poznań
16 03 2021 - Wrocław
23 03 2021 - Warszawa
25 03 2021 - Katowice
13 04 2021 - Kraków

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję