Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

20 04 2020 - Gdańsk
22 04 2020 - Wrocław
27 04 2020 - Poznań
27 04 2020 - Warszawa
20 05 2020 - Kraków

Kategoria:
Cel szkolenia

Warsztat aktualizujący i uzupełniający wiedzę w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz prowadzenia teczki osobowej dla pracownika. Przedstawione zostaną m.in.: zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. (np. związane z nową strukturą teczki osobowej, nowymi obowiązkami w zakresie kopiowania dokumentacji z teczki na żądanie pracownika, wymogiem poświadczania dokumentacji za zgodność), konsekwencje wejścia w życie RODO dla komórek kadrowych (w tym wytyczne UODO w sprawach kadrowych), zasady unormowania monitoringu wizyjnego oraz poczty elektronicznej. Nie zabraknie tematów takich jak: ustalanie limitów zatrudnienia na czas określony, wymogi w zakresie badań profilaktycznych, zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz aktualne orzecznictwo w zakresie przyczyny wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę.

Adresaci szkolenia

Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Program szkolenia

1. Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 r.:
• warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji do 10 lat,
• zasady przechodzenia na e-teczkę,
• odbiór dokumentów z papierowej teczki osobowej przez pracownika,
• niszczenie dokumentacji z teczki osobowej,
• nowe obowiązki informacyjne w stosunku do pracownika – związane ze zniszczeniem i odbiorem teczki,
• nowa część D teczki osobowej – zasady prowadzenia,
• nowa możliwość tworzenia części A1, B2, C1 i kolejnych,
• obowiązki w zakresie wydawania kopii dokumentacji z teczki na życzenie pracownika,
• rozciągnięcie wymogu poświadczania dokumentacji osobowej za zgodność na wszystkie zakłady pracy,
• zasady dostosowywania teczek do nowych przepisów.

2. Umowy o pracę – limitowanie oraz wypełnianie:
• ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny na tym samym stanowisku,
• zawieranie terminowych umów o pracę – stosowanie limitu ilościowego i czasowego w praktyce,
• czy limity obowiązują także przy zatrudnieniu pracownika po kilkuletniej przerwie?
• przypadki uzasadniające odstąpienie od limitów dla umowy terminowej – w tym budząca wątpliwości klauzula „przyczyn obiektywnych”,
• procedura wymagana w przypadku odstąpienia od limitu dla umów terminowych oraz konsekwencje prawne jej naruszenia,
• umowa na zastępstwo z uwagi na zatrudnienie osoby zastępującej „zastępcę” oraz aktualny wyrok SN dotyczący zatrudnienia na zastępstwo w sytuacji, gdy pracownik zastępowany jest obecny w pracy, ale pracodawca powierzył mu wykonywanie innych obowiązków,
• informacja o warunkach zatrudnienia (czy można ograniczyć się do jednorazowego poinformowania pracownika przy pierwszej umowie, czy dopuszczalne są odsyłacze do podstawy prawnej, jak określić normę czasu pracy pracownika niepełnoetatowego i zatrudnionego w systemie równoważnym).

3. Dokumentacja badań profilaktycznych i szkoleń bhp z uwzględnieniem zmian obowiązujących
od 1 stycznia 2019 r. w zakresie szkoleń okresowych:

• rodzaje wymaganych badań lekarskich,
• zasady honorowania orzeczenia lekarskiego z poprzedniego zakładu pracy,
• sposób przygotowywania skierowania na badania lekarskie,
• konsekwencje prawne naruszenia terminu na realizację badania wstępnego,
• wymóg zawarcia umowy z jednostką medycyny pracy a honorowanie badania zrealizowanego przez pracownika w dowolnie wybranej jednostce,
• rodzaje szkoleń bhp i zasady dokumentowania,
• zniesienie obowiązku prowadzenia szkoleń okresowych bhp dla niektórych pracowników administracyjno-biurowych,
• zaświadczenie o szkoleniu okresowym bhp – kopia czy oryginał w aktach osobowych.

4. Ustanie oraz przekształcenie stosunku pracy:
• rozwiązanie umowy za porozumieniem stron,
• wypowiedzenie terminowej umowy o pracę – w tym ustalanie okresu wypowiedzenia,
• utrata zaufania, częste nieobecności, konfliktowość i inne przyczyny wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego,
• aktualny wiek emerytalny a stosowanie przepisów o ochronie przed wypowiedzeniem – omówienie stanów faktycznych na bazie norm przejściowych, gdy ochrona trwa pomimo możliwości przejścia na emeryturę,
• zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy – zasady i forma,
• rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,
• czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy,
• porozumienie zmieniające,
• wypowiedzenie zmieniające.

5. Świadectwo pracy zasady wydawania i niuanse wypełniania poszczególnych rubryk:
• zawarcie kolejnej umowy przy nieprzerwanym zatrudnieniu a świadectwo pracy,
• termin wystawiania świadectwa pracy przypadający na sobotę,
• świadectwo zbiorcze i świadectwo cząstkowe,
• duplikat świadectwa pracy,
• wypełnianie rubryk w świadectwie pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich (urlop ojcowski, rodzicielski i wychowawczy),
• wypełnianie rubryk dotyczących okresu zatrudnienia, podstawy prawnej i trybu rozwiązania umowy o pracę,
• rubryki dotyczące urlopu (jak formułować zapisy w przypadku udzielania części urlopu w ekwiwalencie, urlop na żądanie – dlaczego instrukcja w rozporządzeniu nakazuje wskazywanie liczby godzin, jak opisywać urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego),
• zasady sprostowania świadectwa pracy obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. oraz auto-sprostowanie świadectwa.

6. Nowe ograniczenia związane z zatrudnieniem od 2018 r. w świetle RODO:
• praktyczne konsekwencje wejścia w życie RODO dla działów personalnych,
dostosowanie Kodeksu pracy do RODO w świetle nowelizacji obowiązującej od 4 maja 2019 r. (zmiany w zakresie danych żądanych od pracownika i od kandydata do pracy, rozszerzenie możliwości legalizacji przetwarzania danych poprzez zgodę pracownika lub kandydata, dopuszczenie przetwarzania danych biometrycznych, zmiany w zasadach monitorowania pomieszczeń),
• najnowsze wytyczne UODO z 2018 r. dotyczące spraw kadrowych (m.in. ograniczenia dotyczące symboli w listach obecności, sposobu spełniania obowiązku informacyjnego w postępowaniu rekrutacyjnym, braku konieczności umieszczania zgody na przetwarzanie danych w CV, zakazu zbierania danych o sytuacji materialnej pod kątem ZFŚS oraz o karalności kandydata),
• nowe zasady stosowania monitoringu wizyjnego i poczty elektronicznej, w tym spełnianie obowiązku przekazania pisemnej informacji o celu, zakresie i sposobach monitoringu.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii MDDP w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 790 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:  
Agata Boniakowska
tel. 22 208 28 36, fax 022 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

 Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 70 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Terminy

20 04 2020 - Gdańsk
22 04 2020 - Wrocław
27 04 2020 - Poznań
27 04 2020 - Warszawa
20 05 2020 - Kraków

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję