Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

25 01 2021 - Katowice
25 01 2021 - Warszawa
10 02 2021 - Wrocław
10 02 2021 - Kraków
17 02 2021 - Warszawa
22 02 2021 - Gdańsk
15 03 2021 - Poznań
15 03 2021 - Wrocław
22 03 2021 - Warszawa
24 03 2021 - Katowice
12 04 2021 - Kraków

Kategoria:
Cel szkolenia

Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej aktualizacja w zakresie najnowszych zmian prawnych. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi, które przygotowują umowy o pracę, zwalniają pracowników, prowadzą akta osobowe, rozliczają urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie, wychowawcze, ojcowskie i inne nieobecności, a także planują i rozliczają czas pracy. Omówione zostaną m.in. liczne kontrowersje na tle nowelizacji przepisów z ostatnich miesięcy. Ponadto, szkolenie uwzględnia bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Ważną częścią Akademii jest doskonalenie umiejętności stosowania kontrowersyjnych przepisów o planowaniu i rozliczaniu czasu pracy. Szkolenie uwzględnia również bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Zastosowana formuła szkoleń ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce.

Adresaci szkolenia

Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Program szkolenia

Warsztat aktualizujący i uzupełniający wiedzę w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz prowadzenia teczki osobowej dla pracownika oraz dodatkowo wyjaśniające specyfikę organizowania pracy zdalnej pracowników (polecanie takiej pracy, kontrola i nadzór pracownika przy pracy zdalnej, czas pracy zdalnej, wynagrodzenie przy pracy zdalnej, bhp przy pracy zdalnej). Przedstawione zostaną zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r. (np. związane z nową strukturą teczki osobowej), zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od 4 maja 2019 r. (m.in. zmiana zakresu danych, których można żądać od kandydata do pracy i pracownika), zmiany w zakresie świadectw pracy od 7 września 2019 r. Wyjaśnione zostanie co niesie za sobą dla pracodawców zmiana przepisów regulujących wykroczenia przeciwko prawom pracownika, która wejdzie w życie 1.12.2020 r. Nie zabraknie tematów takich jak: optymalne zatrudnienie pracowników przy wykorzystaniu różnych rodzajów umów, ustalanie limitów zatrudnienia na czas określony, jak przygotować się do rozwiązania umowy o pracę. Omówione zostaną przepisy – regulujące prawa i obowiązki pracowników i pracodawców – ustawy z dnia 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

1. Dokumentacja pracownicza po rewolucyjnej zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 r.:
• Definicja dokumentacji pracowniczej w Kodeksie pracy.
• Kiedy pracodawca stosuje 10-letni, a kiedy 50-letni okres przechowywania akt osobowych?
• W jakich sytuacjach okres przechowywania dokumentacji pracowniczej ulega przedłużeniu?
• Kiedy można skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
• Jak prawidłowo wypełnić obowiązek informowania pracowników o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej?
• Ponowne zatrudnienie pracownika, a kontynuacja prowadzenia akt osobowych.
• Jakie dokumenty w części A,B i C akt osobowych po zmianach przepisów; czy trzeba dostosować akta osobowe do nowej regulacji?
• Część D teczki osobowej – zasady prowadzenia.
• Możliwość tworzenia części A1, B1, C1 i kolejnych.
• Czy dokumentacja pracownicza musi być przechowywana w „metalowej szafie”?
• Dokumentacja urlopowa – czy możliwa jest wyłącznie elektroniczna forma takiej dokumentacji, okres przechowywania.
• Dokumentacja dotycząca czasu pracy, elektroniczna czy papierowa ewidencja czasu pracy, jakie dokumenty muszą być prowadzone w formie pisemnej, okres przechowywania.
• Jaka dokumentacja jest niezbędna w przypadku monitoringu pracowników?

2. Badania lekarskie i szkolenia z zakresu bhp pracowników:
• Rodzaje badań lekarskich i uwarunkowania wynikające z Kodeksu pracy (wstępne, kontrolne, okresowe).
• Kiedy można skorzystać z badań lekarskich wykonanych u innego pracodawcy?
• Czy można udzielić pracownikowi urlopu po długiej chorobie?
• Skierowanie na badania lekarskie (kto wypełnia, czy może zawierać PESEL, adres zamieszkania).
• Czy badania z zakresu medycyny pracy można zrobić w dowolnej placówce?
• Czy osoba sporadycznie prowadząca pojazd w ramach pracy powinna przejść badania niezbędne w przypadku kierowcy?
• Czy za czas badań wykonanych poza godzinami pracy należy się pracownikowi rekompensata?
• Co zmienia w regulacji dotyczącej badań lekarskich ustawa z dnia 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
• Szkolenia BHP – uwarunkowania wynikające z Kodeksu pracy.
• Co zmienia w regulacji dotyczącej badań lekarskich ustawa z dnia 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych?

3. Umowy o pracę – limitowanie oraz wypełnianie:
• Rodzaje umów o pracę, czy i kiedy warto poprzedzać zatrudnienie na czas nieokreślony innymi rodzajami umowy o pracę, kiedy można ponownie zatrudnić na okres próbny?
• Poprzedzenie zatrudnienia na umowę o pracę umową cywilnoprawną.
• Umowa przedwstępna czy wcześniejsze podpisanie umowy z osobą zatrudnioną u innego pracodawcy.
• Pomocniczy wzór umowy o pracę, gdzie można znaleźć, kiedy podpisać pierwszą i kolejną umowę o pracę, jak poprawnie określić wynagrodzenie aby nie spotkać się z zarzutem dyskryminacji w zakresie wynagradzania, jak poprawnie określić miejsce pracy, umowa o pracę niepełnoetatowca a obowiązki dot. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.
• Zawieranie terminowych umów o pracę – stosowanie limitu ilościowego i czasowego w praktyce (jak liczyć terminy w prawie pracy),czy limity obowiązują także przy zatrudnieniu pracownika po kilkuletniej przerwie? przypadki uzasadniające odstąpienie od limitów dla umowy terminowej – w tym budząca wątpliwości klauzula „przyczyn obiektywnych”, procedura wymagana w przypadku odstąpienia od limitu dla umów terminowych oraz konsekwencje prawne jej naruszenia.
• Umowa na zastępstwo z uwagi na zatrudnienie osoby zastępującej „zastępcę” oraz aktualny wyrok SN dotyczący zatrudnienia na zastępstwo w sytuacji, gdy pracownik zastępowany jest obecny w pracy, ale pracodawca powierzył mu wykonywanie innych obowiązków.
• Umowa o pracę zawarta z pracownikiem, którego praca jest uzależniona od warunków atmosferycznych.
• Zakaz konkurencji w umowie o pracę.

4. Praca zdalna:
• Praca zdalna a przepisy prawa pracy.
• Praktyczne wskazów na temat pracy zdalnej (polecenie pracy zdalnej, kontrola i nadzór nad pracownikiem wykonującym pracę zdalną, bhp a praca zdalna, regulamin pracy zdalnej).
• Praca zdalna – stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy.

5. Ustanie oraz przekształcenie stosunku pracy:
• Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
• Wypowiedzenie terminowej umowy o pracę – w tym ustalanie okresu wypowiedzenia.
• Co pomaga, a co przeszkadza w rozwiązywaniu umów z pracownikami (system ocen, zakres obowiązków, kary porządkowe, rozmowy dyscyplinujące, obniżenie premii jako forma zwrócenia uwagi, plan naprawczy).
• Utrata zaufania, częste nieobecności, konfliktowość i inne przyczyny wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego.
• Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy – zasady i forma.
• Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.
• Czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy.
• Porozumienie zmieniające.
• Wypowiedzenie zmieniające.
• Porozumienie stron przewidziane w ustawie z dnia 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

6. Świadectwo pracy zasady wydawania i niuanse wypełniania poszczególnych rubryk:
• Zawarcie kolejnej umowy przy nieprzerwanym zatrudnieniu a świadectwo pracy,
• Termin wystawiania świadectwa pracy przypadający na sobotę,
• Wypełnianie rubryk dotyczących okresu zatrudnienia, zajmowanych stanowisk, podstawy prawnej i trybu rozwiązania umowy o pracę.
• Uwarunkowania prawne dot. sprostowania świadectwa pracy obowiązujące od 7 września 2019 r.

7. Zmiany Kodeksu pracy od 1.12.2020 r.:
• Zmiany Kodeksu pracy w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej pracodawcy.
• Zajęcie wynagrodzenia pracownika – przegląd obowiązków pracodawcy.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii MDDP w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 790 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:  
Agata Boniakowska
tel. 22 208 28 36, fax 022 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

 Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Terminy

25 01 2021 - Katowice
25 01 2021 - Warszawa
10 02 2021 - Wrocław
10 02 2021 - Kraków
17 02 2021 - Warszawa
22 02 2021 - Gdańsk
15 03 2021 - Poznań
15 03 2021 - Wrocław
22 03 2021 - Warszawa
24 03 2021 - Katowice
12 04 2021 - Kraków

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję