MOBBING I DYSKRYMINACJA W MIEJSCU PRACY

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

MOBBING I DYSKRYMINACJA W MIEJSCU PRACY

06 02 2020 - 07 02 2020 - Gdańsk
13 02 2020 - 14 02 2020 - Kraków
20 02 2020 - 21 02 2020 - Poznań
27 02 2020 - 28 02 2020 - Wrocław
10 03 2020 - 11 03 2020 - Katowice
12 03 2020 - 13 03 2020 - Warszawa
19 03 2020 - 20 03 2020 - Gdańsk
19 03 2020 - 20 03 2020 - Poznań
26 03 2020 - 27 03 2020 - Wrocław
16 04 2020 - 17 04 2020 - Kraków

Kategoria:

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest walka z mobbingiem i dyskryminacją. Wskazana jest tu nie tylko prewencja, ale i reakcja na naganne zachowania.
Stresujące zdarzenia mogą mieć miejsce w zakładzie pracy prawie codziennie. Każdy szef jest tego świadomy. Istotny i brzemienny w skutki problem pojawia się w sytuacji, gdy takie okoliczności wypełniają znamiona mobbingu lub dyskryminacji. Istnieje wtedy realne niebezpieczeństwo sporu z pracownikiem, nawet na drodze procesu sądowego, a to odbija się niekorzystnie na renomie i atmosferze każdej firmy. Dlatego warto zastanowić się, jakie czynności może podjąć pracodawca, aby przeciwdziałać tym groźnym zjawiskom oraz jakie są jego obowiązki w tej dziedzinie podyktowane przepisami prawa.
Najlepiej zacząć od odpowiedzi na pytanie, czym jest zjawisko mobbingu czy dyskryminacji. Tylko zrozumienie tych pojęć umożliwia odpowiedni dobór środków, które pozwolą z nimi walczyć.

Cel szkolenia

Dostarczenie Uczestnikom wsparcia w rozwiązywaniu problemów dotyczących mobbingu, dyskryminacji i innych patologicznych zjawisk w organizacji.

Celem szczegółowym szkolenia jest:
• nabycie wiedzy z zakresu zjawiska mobbingu i dyskrymincji od strony pracodawcy i pracownika.
• nabycie umiejętności odróżniania konfliktu od mobbingu oraz sposobu radzenia sobie w obu sytuacjach,
• rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji fałszywego oskarżenia o mobbing,
• przedstawienie skutecznych sposobów reagowania na zachowania niepożądane, dyskryminację i mobbing,
• zaprezentowanie praktycznych aspektów przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi,
• omówienie przepisów prawa w zakresie dyskryminacji, mobbingu i ochrony dóbr osobistych w miejscu pracy,
• wskazanie, jakie wewnętrzne procedury należy wdrożyć w organizacji, aby skutecznie i realnie wypełnić ustawowy obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi i uniknąć sankcji – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego i dobrych praktyk.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
• właściwie zidentyfikować zachowania niepożądane, dyskryminację i mobbing oraz reagować i udzielać pracownikom adekwatnego wsparcia w tym zakresie,
• rozróżnić jakie zachowania są niedopuszczalne w miejscu pracy a jakie należy promować,
• ocenić, czy menadżer właściwie i skutecznie zarządza zespołem,
• zaplanować i wdrożyć właściwe działania w zakresie ustawowego obowiązku przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi.

Metodyka szkolenia

Interaktywny warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności. Praktyczna część odnosi się do doświadczeń trenera i materiału wniesionego przez grupę.

Wśród wielu form aktywności, będą wykorzystywane:
• ćwiczenia praktyczne (indywidualne i zespołowe),
• kwestionariusze i testy zachowań,
• gry symulacyjne i dyskusje moderowane, scenki,
• case study (analiza przypadków z praktyki biznesowej),
• analiza wyroków dotyczących działań mobbingowych.

Adresaci szkolenia

Osoby odpowiedzialne w organizacji za procesy personalne i zarządzające zespołami, w szczególności pracownicy i
menadżerowie działu kadr, HR, menadżerowie różnych działów, wyższa kadra zarządzająca.

Program szkolenia

1. Znaczenie mobbingu i innych niepożądanych zjawisk w organizacji:
• przegląd definicji mobbingu – różne ujęcia tematu,
• inne zjawiska naganne w organizacji: dyskryminacja, molestowanie, molestowanie seksualne i inne,
• jakie działania mogą być poczytywane za działania mobbingowe?
• przyczyny i uwarunkowania powstawania mobbingu.

2. Źródła dyskryminacji, mobbingu i innych zachowań:
• jak zachowujemy się w miejscu pracy?
• triada stereotypy-uprzedzenia-dyskryminacja,
• znaczenie konfliktu i stresu w zarządzaniu,
• rozwiązywanie konfliktów jako metoda zapobiegania dyskryminacji i mobbingowi,
• które organizacje są najbardziej narażone na dyskryminację i mobbing – skala zjawiska, czynniki ryzyka.

3. Definicje i źródła ochrony prawnej przed dyskryminacją, mobbingiem i innymi zachowaniami niepożądanymi:
• zakaz dyskryminacji w świetle kodeksu pracy, kodeksu karnego i ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania,
• zakaz mobbingu w świetle kodeksu pracy,
• dyskryminacja jako skutek naruszenia ochrony danych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),
• ochrona dóbr osobistych pracownika,
• ustawowy obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy,
• odpowiedzialność pracodawcy, pracowników, działu personalnego, członków wewnętrznych komisji wyjaśniających.

4. „Wielka 5 dyskryminacji i mobbingu” – autorska analiza, praktyczne różnice, identyfikowanie dyskryminacji i mobbingu:
• 5 form dyskryminacji (dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, molestowanie, molestowanie seksualne, zachęcanie do dyskryminacji),
• 5 rodzajów dyskryminacji (dyskryminacja płacowa, dyskryminacja wielokrotna, dyskryminacja przez asocjację, dyskryminacja przez asumpcję, działania odwetowe),
• 5 obszarów ochrony przed dyskryminacją (rekrutacja, selekcja i nawiązanie stosunku pracy, warunki zatrudnienia, awansowanie, dostęp do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, rozwiązanie stosunku pracy),
• 5 elementów składowych mobbingu (działania lub zachowania, stosunek zachowań lub działań do pracownika, uporczywość i długotrwałość, nękanie lub zastraszanie, wywołanie skutków lub cel ich wywołania).

5. Obowiązki pracowników, przełożonych, działów personalnych i pracodawcy:
• jak planować pracę zespołów, aby uniknąć dyskryminacji i mobbingu?
• jakie zachowania pracowników promować?
• jakich zachowań unikać ?– perspektywa pracownika i przełożonego,
• rola świadka, sprawcy i ofiary dyskryminacji i mobbingu,
• czy mediacja jest odpowiednim narzędziem przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi?
• kiedy i jak właściwie i skutecznie reagować na dyskryminację i mobbing?
• jak sprzeciwić się wobec nieakceptowanych zachowań?
• jak planować rekrutację zgodną z zasadą równego traktowania?
• jak zapewniać dostęp do awansu i szkoleń zgodnie z zasadą równego traktowania?
• jak rozwiązywać stosunek pracy zgodnie z zasadą równego traktowania?

6. Analiza trudnych sytuacji w kontakcie z pracownikiem:
• wyznaczanie zadań, rozliczanie z zadań, dyscyplinowanie – jak uniknąć nieświadomych zachowań mobbingowych?
• sygnały, na które zawsze trzeba reagować,
• sytuacje, w których padają niesłuszne oskarżenia o mobbing – jak sobie z nimi radzić?
• w sytuacji konfliktu, którego podłożem jest mobbing.

7. Ofiary i sprawcy mobbingu:
• osobowość ofiar mobbingu,
• fałszywe ofiary mobbingu – jak je właściwie identyfikować?
• cechy mobbera i analiza działań przez niego stosowanych,
• analiza wybranych przykładów.

8. Nieformalne i formalne sposoby przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi:
• rodzaje narzędzi przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi (polityki przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, procedury składania skarg/zgłoszeń, wewnętrzne komisje wyjaśniające, osoby zaufania, rola związków zawodowych),
• czy wewnętrzne procedury ograniczają odpowiedzialność pracodawcy za dyskryminację i mobbing?
• jak dostosować narzędzia przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi do potrzeb organizacji?
• jak prowadzić wewnętrzne postępowania wyjaśniające?
• modele podejmowania decyzji w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających,
• ochrona przed dyskryminacją i mobbingiem jako element strategii employer branding.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: jednej osoby 1290 zł + 23% VAT,

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 09:30 – 16:30

Miejsce zajęć: Warszawa – własna sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP lub centrum biznesowe w hotelu w/w miast.

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. (022) 208 28 36/208 28 45, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl; anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Terminy

06 02 2020 - 07 02 2020 - Gdańsk
13 02 2020 - 14 02 2020 - Kraków
20 02 2020 - 21 02 2020 - Poznań
27 02 2020 - 28 02 2020 - Wrocław
10 03 2020 - 11 03 2020 - Katowice
12 03 2020 - 13 03 2020 - Warszawa
19 03 2020 - 20 03 2020 - Gdańsk
19 03 2020 - 20 03 2020 - Poznań
26 03 2020 - 27 03 2020 - Wrocław
16 04 2020 - 17 04 2020 - Kraków

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję