MOBBING I DYSKRYMINACJA W MIEJSCU PRACY

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

MOBBING I DYSKRYMINACJA W MIEJSCU PRACY

08 10 2020 - 09 10 2020 - Poznań
15 10 2020 - 16 10 2020 - Gdańsk
15 10 2020 - 16 10 2020 - Warszawa
20 10 2020 - 21 10 2020 - Katowice
20 10 2020 - 21 10 2020 - Kraków
22 10 2020 - 23 10 2020 - Wrocław
05 11 2020 - 06 11 2020 - Poznań
19 11 2020 - 20 11 2020 - Gdańsk
19 11 2020 - 20 11 2020 - Warszawa
23 11 2020 - 24 11 2020 - Wrocław

Kategoria:

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest walka z mobbingiem i dyskryminacją. Wskazana jest tu nie tylko prewencja, ale i reakcja na naganne zachowania.
Stresujące zdarzenia mogą mieć miejsce w zakładzie pracy prawie codziennie. Każdy szef jest tego świadomy. Istotny i brzemienny w skutki problem pojawia się w sytuacji, gdy takie okoliczności wypełniają znamiona mobbingu lub dyskryminacji. Istnieje wtedy realne niebezpieczeństwo sporu z pracownikiem, nawet na drodze procesu sądowego, a to odbija się niekorzystnie na renomie i atmosferze każdej firmy. Dlatego warto zastanowić się, jakie czynności może podjąć pracodawca, aby przeciwdziałać tym groźnym zjawiskom oraz jakie są jego obowiązki w tej dziedzinie podyktowane przepisami prawa.
Najlepiej zacząć od odpowiedzi na pytanie, czym jest zjawisko mobbingu czy dyskryminacji. Tylko zrozumienie tych pojęć umożliwia odpowiedni dobór środków, które pozwolą z nimi walczyć.

Cel szkolenia

Zapoznanie Uczestników ze zjawiskiem mobbingu w kontekście prawnym i psychologicznym oraz wskazanie różnic między mobbingiem a innymi niezgodnymi z prawem zachowaniami w miejscu pracy. W trakcie szkolenia Uczestnicy mają okazję poznać rolą przełożonego w sytuacji noszącej znamiona mobbingu (promowanie postawy aktywnego obserwatora), a także profil psychologiczny mobbera i ofiary. Z kolei celem szkoleń, w których uczestniczą członkowie komisji antymobbingowych jest dodatkowo zapoznanie z metodologią pracy tych komisji, polegającą przede wszystkim na umiejętności ustalenia stanu faktycznego oraz zaproponowania i wdrożenia rozwiązań. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o doświadczenia zdobyte w trakcie procesów sądowych, postępowań mediacyjnych oraz działań komisji antymobbingowych.

Celem szczegółowym szkolenia jest:
• nabycie wiedzy z zakresu zjawiska mobbingu i dyskrymincji od strony pracodawcy i pracownika,
• nabycie umiejętności odróżniania konfliktu od mobbingu oraz sposobu radzenia sobie w obu sytuacjach,
• przedstawienie skutecznych sposobów reagowania na zachowania niepożądane, dyskryminację i mobbing,
• zaprezentowanie praktycznych aspektów przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi,
• omówienie przepisów prawa w zakresie dyskryminacji, mobbingu i ochrony dóbr osobistych w miejscu pracy,
• wskazanie, jakie wewnętrzne procedury należy wdrożyć w organizacji, aby skutecznie i realnie wypełnić ustawowy
• obowiązek przeciwdziałania mobbingowi.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
• właściwie zidentyfikować zachowania niepożądane, dyskryminację i mobbing oraz reagować i udzielać pracownikom adekwatnego wsparcia w tym zakresie,
• rozróżnić jakie zachowania są niedopuszczalne w miejscu pracy a jakie należy promować,
• ocenić, czy menadżer właściwie i skutecznie zarządza zespołem,
• zaplanować i wdrożyć właściwe działania w zakresie ustawowego obowiązku przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi.

Metodyka szkolenia

Interaktywny warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności. Praktyczna część odnosi się do doświadczeń trenera i materiału wniesionego przez grupę.

Wśród wielu form aktywności, będą wykorzystywane:
• ćwiczenia praktyczne (indywidualne i zespołowe),
• kwestionariusze i testy zachowań,
• gry symulacyjne i dyskusje moderowane, scenki,
• case study (analiza przypadków z praktyki biznesowej),
• analiza wyroków dotyczących działań mobbingowych.

Adresaci szkolenia

Osoby odpowiedzialne w organizacji za procesy personalne i zarządzające zespołami, w szczególności pracownicy i
menadżerowie działu kadr, HR, menadżerowie różnych działów, wyższa kadra zarządzająca.

Program szkolenia

1. Znaczenie mobbingu w organizacji:
a) Definicja mobbingu:
• prawne aspekty związane z mobbingiem:
– wieloczynnikowa definicja zawarta w kodeksie pracy, czyli formalne przesłanki mobbingu,
– odpowiedzialność prawna sprawcy i/lub pracodawcy,
• orzecznictwo i statystyki:
– sądy pracy i Państwowa Inspekcja Pracy, jako organy orzekające o wystąpieniu mobbingu;
– powszechność zjawiska vs. jego „wykrywalność”,
• najczęstsze mity nt. mobbingu,
• mobbing a spór i konflikt – dlaczego w sytuacji konfliktu trudniej jest wykazać mobbing, zarządzanie konfliktem, źródła konfliktu,
• mobbing w ujęciu psychospołecznym – koncepcja Leymanna
b) Mobbing jako proces – fazy mobbingu, tj. w jaki sposób zapobiegać mobbingowi w jego wczesnym etapie
c) Rodzaje mobbingu
d) Mobbing a naruszenie dóbr osobistych pracownika – case study
e) Kiedy krytyka może być mobbingiem? – case study.
f) Ofiara mobbingu:
• predyspozycje osobowościowe i okoliczności faktyczne sprzyjające przyjęcie tożsamości ofiary,
• poziomy wiktymizacji,
• konsekwencje psychologiczne i społeczne.
g) Sprawcy mobbingu:
• cechy mobbera z uwzględnieniem założeń koncepcji CBT i abused-abuser,
• motywy działań mobberów,
• typologia mobberów
h) Obserwator mobbingu – promowanie postawy aktywnego obserwatora
i) Jak sobie radzić z mobbingiem?
j) Przeciwdziałanie mobbingowi – jakie organizacje sprzyjają „budowaniu” atmosfery mobbingu? Rola przełożonych w przeciwdziałaniu mobbingowi
k) Różnice w ujęciu psychologicznym i prawnym w odniesieniu do zagadnienia mobbingu
l) Jakich zachowań unikać ? – Perspektywa pracownika i przełożonego
m) Wyznaczanie zadań, rozliczanie z zadań, dyscyplinowanie – jak uniknąć nieświadomych zachowań mobbingowych.
n) Nieuzasadniony zarzut mobbingu – jak sobie z nim radzić?

2. Dyskryminacja:
a) Pojęcie dyskryminacji i nierównego traktowania w kontekście zmian w przepisach Kodeksu pracy
b) Rodzaje dyskryminacji
c) Dyskryminacja a mobbing:
• kiedy dyskryminacja może być przejawem mobbingu?
• podstawowe różnice między dyskryminacją a mobbingiem.
d) Odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia zasady niedyskryminacji i równego traktowania
e) Jak planować rekrutację zgodną z zasadą równego traktowania?
f) Jak zapewniać dostęp do awansu i szkoleń zgodnie z zasadą równego traktowania?
g) Jak rozwiązywać stosunek pracy zgodnie z zasadą równego traktowania?

3. Molestowanie i przestępstwa przeciwko wolności seksualnej:
a) Dyskryminacja a molestowanie, w tym molestowanie seksualne
b) Najczęstsze mity nt. molestowania
c) Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej w miejscu pracy:
• aspekt prawny:
– odpowiedzialność karna sprawcy,
– odpowiedzialność dyscyplinarna sprawcy
• aspekt psychologiczny i medyczny:
– co się dzieje z ofiarą przestępstwa,
– jak reaguje na otoczenie tuż po zdarzeniu oraz w dłuższej perspektywie czasowej,
– jak otoczenie może pomóc, a w jaki sposób zaszkodzić
• kto odpowiada za naruszenia w zakresie mobbingu, dyskryminacji i molestowania – czy sprawcy ponoszą karę za działania niezgodne z prawem?
• rola mediacji i mediatora w konflikcie.

4. Komisja antymobningowa i procedury wewnętrzne:
a) Dobre praktyki w komisjach antymobbingowych.
b) Metodologia pracy komisji antymobbingowej – case study.
c) Ograniczone możliwości kognicji komisji antymobbingowych – jak sobie radzić w takiej sytuacji?

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: jednej osoby 1290 zł + 23% VAT,

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 09:30 – 16:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:
Agata Boniakowska
tel. (022) 208 28 36/208 28 45, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 70 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Terminy

08 10 2020 - 09 10 2020 - Poznań
15 10 2020 - 16 10 2020 - Gdańsk
15 10 2020 - 16 10 2020 - Warszawa
20 10 2020 - 21 10 2020 - Katowice
20 10 2020 - 21 10 2020 - Kraków
22 10 2020 - 23 10 2020 - Wrocław
05 11 2020 - 06 11 2020 - Poznań
19 11 2020 - 20 11 2020 - Gdańsk
19 11 2020 - 20 11 2020 - Warszawa
23 11 2020 - 24 11 2020 - Wrocław

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję