Asystentka Zarządu

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Asystentka Zarządu

14 02 2020 - Poznań
17 02 2020 - Katowice
18 02 2020 - Kraków
24 02 2020 - Gdańsk
06 03 2020 - Warszawa
13 03 2020 - Wrocław
20 03 2020 - Kraków
23 03 2020 - Katowice
17 04 2020 - Gdańsk
24 04 2020 - Poznań

Kategoria:

Cel szkolenia

Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie analizy dokumentów korporacyjnych oraz aktów prawnych regulujących działanie spółek kapitałowych i osobowych. Przygotowanie Uczestników do audytów dokumentacji korporacyjnej, charakterystyka kluczowych dokumentów korporacyjnych (elementy uchwał, protokołów) oraz zasad ich archiwizacji. Zwiększenie świadomości prawnej.

Korzyści dla Uczestnika

Po szkoleniu Uczestnik będzie wiedział:
• jakie akty prawne regulują działanie spółek kapitałowych?
• czym różnią się spółki kapitałowe od spółek osobowych?
• jakie obowiązki prawne związane z dokumentacją spółki spoczywają na członkach Zarządu?
• jak przygotować się do audytu dokumentacji spółki?
• jakie praktyczne informacje zawiera umowa spółki/statut?
• jak zmieniać umowę spółki/statut?
• jak prawidłowo archiwizować dokumentację organów spółki?
• jakie dane podlegają obowiązkowi aktualizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Metodyka szkolenia

Zajęcia na praktycznych aspektach prawnych związanych z prowadzeniem biura zarządu, analiza dokumentów korporacyjnych, odpisów z KRS, przepisów, orzeczeń sądowych, przedstawianie propozycji możliwych rozwiązań, ćwiczenia i dyskusje. Szkolenie odwołuje się do doświadczeń Uczestników i praktyki trenera.

Adresaci szkolenia

Asystentki Zarządu, osoby prowadzące biuro, pracownicy Biura Zarządu.

Program szkolenia

1. Uprawnienia organów spółki, tryb powoływania, zakres decyzyjności:
• jak powstaje spółka? Wspólnik, udziałowiec, akcjonariusz – różnice i podobieństwa,
• jakie akty prawne regulują działanie spółek kapitałowych i osobowych?
• kodeks spółek handlowych w codziennej pracy. Analiza zapisów dotyczących powstania spółki, organów spółki oraz zgromadzenia wspólników – praca z tekstem kodeksu,
• kompetencje i uprawnienia Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce kapitałowej,
• rola wspólników w spółce osobowej,
• spółka z o.o. a spółka komandytowa – podobieństwa i różnice,
• uprawnienie Zarządu do reprezentowania spółki a zgody korporacyjne (analiza przykładowych zapisów z umów spółek),
• Rada Nadzorcza w spółkach – tryb powoływania, rola i kompetencje, podobieństwa i różnice w spółce z o.o. i spółce akcyjnej,
• powołanie i odwołanie członków Zarządu a rezygnacja z pełnienia funkcji – procedury, najczęściej popełnianie błędy. Analiza orzeczeń sądowych,
• kadencja członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

2. Tekst jednolity umowy spółki:
• tekst jednolity umowy spółki/statutu i jego znaczenie w kontakcie z instytucjami finansowymi, publicznymi oraz inwestorami. W jakich sytuacjach będzie potrzebny?
• dlaczego wspólnicy zmieniają tekst umowy spółki/statut?
• jak prawidłowo zmienić siedzibę spółki, adres, PKD? Tryb wprowadzenia zmian w umowie spółki,
• podwyższenie kapitału zakładowego – procedura, rejestracja w KRS,
• podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki – kiedy jest możliwe? Korzyści i wady procedury – aspekty praktyczne,
• zmiana umowy spółki – kluczowe dokumenty z nią związane, obowiązki aktualizacyjne ciążące na spółce. Rola biura Zarządu w procesie zmian,
• jak stworzyć tekst jednolity umowy spółki? Jak go odszukać w dokumentacji firmowej?
• zasady udostępniania umowy spółki/statutu podmiotom trzecim.

3. Podstawowe dokumenty rejestrowe i korporacyjne spółek kapitałowych:
• jakie dokumenty powinny znajdować się w biurze Zarządu?
• obowiązki wynikające z KSH oraz z umowy spółki w zakresie sporządzania protokołów i uchwał organów. Praca z tekstem kodeksu,
• obowiązek archiwizacji protokołów z posiedzeń – na kim spoczywa i w jakim zakresie?
• w jakich sytuacjach wymagane są zgody korporacyjne i na czym polegają? Jaki mają związek z odpowiedzialnością Zarządu i działalnością biznesową spółki?
• kiedy zgody korporacyjne wypływają na ważność podpisywanych dokumentów?
• odpowiedzialność biura Zarządu w procesie due diligence – na czym polega, jak przygotować dokumentację spółki do audytu zewnętrznej kancelarii prawnej?
• dobre praktyki ewidencjonowania uchwał organów. System dziennikowy i bezdziennikowy – cechy i zastosowanie na przykładzie rejestrów protokołów z posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, wspólników,
• dlaczego warto porządkować dokumenty? Omówienie dobrych praktyk inwentaryzacji dokumentów.
• rola rejestrów a efektywne wykorzystanie zbiorów dokumentacji. Jak ułatwiać użytkownikom dostęp do dokumentów? Dobre praktyki tworzenia rejestrów – aspekt informacyjny i komunikacyjny.

4. Krajowy Rejestr Sądowy i jego rola:
• jakie dane należy aktualizować w rejestrze sądowym?
• omówienie zawartości odpisu aktualnego z KRS krok po kroku,
• do czego przyda się odpis pełny z KRS i jakie dane zawiera?
• wpis deklaratoryjny i konstytutywny, czyli od kiedy obowiązują zmiany,
• konsekwencje uchybień (grzywny, tryb postępowanie przymuszające) – analiza pism sądowych,
• ważność elektronicznych odpisów i wydruków pobranych z ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych, art. 4 a ustawy o KRS,
• tryb nadawania numeru NIP i REGON po nowelizacji ustawy o KRS. Zasady wydawania potwierdzeń o nadanych numerach,
• elektroniczne repozytorium dokumentów KRS,
• najważniejsze nowelizacje KSH a aktualizacja danych w rejestrze sądowym.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30 

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Anna Niedziółka, Agata Boniakowska
tel. (022) 208 28 45/208 28 36, fax (022) 211 20 90
anna.niedziolka@akademiamddp.pl, agata.boniakowska@akademiammdp.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny
22 208 23 70 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Terminy

14 02 2020 - Poznań
17 02 2020 - Katowice
18 02 2020 - Kraków
24 02 2020 - Gdańsk
06 03 2020 - Warszawa
13 03 2020 - Wrocław
20 03 2020 - Kraków
23 03 2020 - Katowice
17 04 2020 - Gdańsk
24 04 2020 - Poznań

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję